MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 30. listopadu 1994, čj. 26 209/94-23, s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

78-41-M/003
(63-44-6/01) Rodinná škola - sociální služby

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

předmětů

1.

2.

3.

4.

Celkem

Dělení

A. Povinné vyučovací předměty

30-33

30-33

30-33

30-33

120-132

62-90

1. Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

55-62

30

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

4

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

12

Základy společenských věd

 

 

 

 

3-6

 

Dějepis

 

 

 

 

4-6

 

Matematika

2

2

2

2

8

 

Základy přírodních věd

 

 

 

 

4-6

2

Estetická výchova

 

 

 

 

4

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

8

2. Odborné předměty

 

 

 

 

 

 

2.1. základní

 

 

 

 

20-30

20-28

Zdravotní a rodinná výchova

 

 

 

 

4-6

4

Výživa a příprava pokrmů

 

 

 

 

4-6

4-6

Odívání

 

 

 

 

4-6

4-6

Technika administrativy

 

 

 

 

4-6

4-6

Výpočetní technika

 

 

 

 

4-6

4-6

2.2. profilující

 

 

 

 

 

 

2.2.1. povinné

 

 

 

 

22-40

12-22

Pedagogika

 

 

 

 

4-6

 

Somatologie

 

 

 

 

2-4

2

Zdravotní tělesná výchova

 

 

 

 

2-4

2-4

Základy pečovatelství

 

 

 

 

2-4

2-4

Základy práva

 

 

 

 

2-4

 

Psychologie

 

 

 

 

4-6

2-4

Sociální péče

 

 

 

 

2-4

 

Praxe

 

 

 

 

4-8

4-8

2.2.2 volitelné

 

 

 

 

 

 

3. Výběrové předměty

 

 

 

 

 

 

4. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

 

                 

Příklady volitelných a výběrových předmětů :

konverzace v cizím jazyce, další cizí jazyk, dramatická výchova, komunikativní cvičení, základy podnikání, ekonomické výpočty, zpracování ekonomických informací, sekretářské práce, speciální pedagogika, základy ekologie

 

Poznámky :

1.      Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen.

2.      Obsah učiva se může upravit až do 30 % jeho rozsahu pro zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky a pro lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

3.      Strukturu volitelných, výběrových a nepovinných předmětů i jejich rozsah stanoví ředitel školy.

4.      Učební osnovy volitelných, výběrových a nepovinných předmětů schvaluje ředitel školy.

5.      Při výběru volitelných předmětů se vychází z příslušného od- borného zaměření.

6.      V časové rezervě má škola možnost organizovat sportovně turistický kurz a lyžařský výcvikový kurz v rozsahu 1 vyučovacího týdne.

7.      Počet hodin odborných předmětů nesmí klesnout pod 60 hodin za studium.