CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Kmenový obor:

7841M Rodinná příprava

Kód a název:

78-41-M/004 Rodinná škola - ekonomicko-administrativní služby

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška

 

1. Charakteristika studijního oboru

Čtyřletá RŠ je střední odborná škola se zaměřením na sociální, ekonomicko-administrativní a veřejnosprávní služby, blíže specifikované dle požadavků a potřeb regionu školy.

Studium se ukončuje maturitní zkouškou a její úspěšné vykonání umožňuje získat úplné střední odborné vzdělání.

Celkový obsah vzdělávání ve čtyřleté RŠ tvoří

-         všeobecně vzdělávací předměty

-         odborné předměty základní

-         odborné předměty profilující

Absolventi RŠ získávají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání pro výkon specifických činností v oblasti ekonomicko-administrativních služeb, nebo se mohou ucházet o studium na vysoké škole nebo v různých formách pomaturitního studia.

2. Charakteristika obsahu vzdělávání

Vzdělávací obsah tvoří dvě skupiny předmětů - všeobecně vzdělávací a odborné.

Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů zahrnuje vyučovací předměty potřebné pro dosažení středoškolské úrovně vzdělání český jazyk a literatura, cizí jazyky, společenskovědní předměty, matematika, přírodovědní předměty a tělesná výchova. Tyto vyučovací předměty se zařazují v obdobném rozsahu jako v jiných středních odborných školách.

Skupina odborných předmětů se rozděluje na

a)      základní - zaměřené na rodinný život; v těchto předmětech získávají žáci vědomosti a dovednosti využitelné v profesní přípravě

b)      profilující - zaměřené na profesní přípravu žáků

3. Profil absolventa

 

a) V oblasti všeobecného vzdělání se absolvent čtyřleté rodinné školy vyznačuje zejména :

-         spolehlivou znalostí českého jazyka a schopností kultivované jazykové komunikace

-         kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění /literatura, hudba, výtvarné umění, dramatický projevů, vědomým vyhledáváním kulturních a estetických zážitků, dovedností uplatňovat kulturně estetická hlediska v rodinném životě i v profesi

-         znalostí jednoho světového jazyka

-         základní znalostí společenských věd, pochopením principu fungování demokratické společnosti, občanskou aktivitou, pozitivní hodnotovou orientací

-         dovedností uplatňovat základní společenskou etiketu

-         schopností aplikace přírodovědných poznatků

b) V oblasti základního odborného vzdělání se absolvent čtyřleté rodinné školy vyznačuje zejména :

-         vědomosti a dovednosti v oblasti zdravé výživy a přípravy pokrmů, stolničení a stolování

-         základními dovednostmi a vědomostmi v oblasti odívání (výběr oděvních materiálů, práce se střihovými přílohami, zhotovení jednoduchých oděvů, opravy oděvů, ruční práce apod.)

-         základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti péče o fyzické a duševní zdraví

-         základními vědomostmi o harmonickém manželství, odpovědném rodičovství, o výchově dětí

-         uplatňováním estetických hledisek v celkovém životním stylu

c) V oblasti profilujícího odborného vzdělání se absolvent čtyřletého oboru Rodinná škola - ekonomicko - administrativní služby vyznačuje zejména :

-         znalostí principů a filozofie podnikatelské činnosti, schopností aplikovat je v praxi

-         vědomostmi a dovednostmi souvisejícími se založením podniku, změnami v postavení podniku a podnikání, s ukončením činnosti podniku

-         dovedností vést účetní agendu, zjišťovat a zpracovávat potřebné podklady, využívat výpočetní techniku, hodnotit užívání údajů získávaných v účetnictví

-         znalostí a dovedností aplikace právních norem upravujících podnikání, podnikatelsko-odběratelské vztahy, vztahy podniku k pracovníkům, daňovým úřadům a úřadům sociálního a zdravotního pojištění

-         schopností pracovat samostatně s odbornou literaturou

-         dovedností zpracovávat písemnou korespondenci a jinou dokumentaci s využitím kancelářské a výpočetní techniky

-         dovedností komunikace prostřednictvím moderních technických prostředků

-         schopností uplatňovat manažerské a marketingové dovednosti v podnikatelské praxi

-         schopností využívat vědomostí a dovedností při řešení hospodářských problémů, pracovat samostatně i týmově

-         organizačními schopnostmi při vykonávání a řízení pracovních činností

-         znalostí základů jednoduchého a podvojného účetnictví

-         schopností komunikovat se zahraničním zákazníkem

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

-         důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

-         používání vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

-         používání osobních ochranných pomůcek podle platných předpisů

-         vykonávání stanoveného dozoru

6. Možnosti dalšího vzdělávání

Studium je čtyřleté denní, ukončuje se maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolventi se mohou ucházet o přijetí ke studiu na vysoké škole nebo o přijetí ke studiu v různých formách pomaturitního studia.