CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Kmenový obor:

7841M Rodinná příprava

Kód a název:

78-41-M/005 Rodinná škola - veřejnosprávní služby

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška

  

1. Charakteristika studijního oboru

Čtyřletá RŠ je střední odborná škola se zaměřením na sociální, ekonomicko-administrativní a veřejnosprávní služby, blíže specifikované dle požadavků a potřeb regionu školy.

Studium se ukončuje maturitní zkouškou a její úspěšné vykonání umožňuje získat úplné střední odborné vzdělání.

Celkový obsah vzdělávání ve čtyřleté RŠ tvoří

-         všeobecně vzdělávací předměty

-         odborné předměty základní

-         odborné předměty profilující

Absolventi RŠ získávají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání pro výkon specifických činností v oblasti veřejnosprávních služeb, nebo se mohou ucházet o studium na vysoké škole nebo v různých formách pomaturitního studia.

2. Charakteristika obsahu vzdělávání

Vzdělávací obsah tvoří dvě skupiny předmětů - všeobecně vzdělávací a odborné.

Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů zahrnuje vyučovací předměty potřebné pro dosažení středoškolské úrovně vzdělání český jazyk a literatura, cizí jazyky, společenskovědní předměty, matematika, přírodovědní předměty a tělesná výchova. Tyto vyučovací předměty se zařazují v obdobném rozsahu jako v jiných středních odborných školách.

Skupina odborných předmětů se rozděluje na

a)      základní - zaměřené na rodinný život; v těchto předmětech získávají žáci vědomosti a dovednosti využitelné v profesní přípravě

b)      profilující - zaměřené na profesní přípravu žáků

 

3. Profil absolventa

 

a) V oblasti všeobecného vzdělání se absolvent čtyřleté rodinné školy vyznačuje zejména :

-         spolehlivou znalostí českého jazyka a schopností kultivované jazykové komunikace

-         kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění /literatura, hudba, výtvarné umění, dramatický projevů, vědomým vyhledáváním kulturních a estetických zážitků, dovedností uplatňovat kulturně estetická hlediska v rodinném životě i v profesi

-         znalostí jednoho světového jazyka

-         základní znalostí společenských věd, pochopením principu fungování demokratické společnosti, občanskou aktivitou, pozitivní hodnotovou orientací

-         dovedností uplatňovat základní společenskou etiketu

-         schopností aplikace přírodovědných poznatků

b) V oblasti základního odborného vzdělání se absolvent čtyřleté rodinné školy vyznačuje zejména :

-         vědomosti a dovednosti v oblasti zdravé výživy a přípravy pokrmů, stolničení a stolování

-         základními dovednostmi a vědomostmi v oblasti odívání (výběr oděvních materiálů, práce se střihovými přílohami, zhotovení jednoduchých oděvů, opravy oděvů, ruční práce apod.)

-         základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti péče o fyzické a duševní zdraví

-         základními vědomostmi o harmonickém manželství, odpovědném rodičovství, o výchově dětí

-         uplatňováním estetických hledisek v celkovém životním stylu

c) V oblasti profilujícího odborného vzdělání se absolvent čtyřletého oboru Rodinná škola - veřejnosprávní služby vyznačuje zejména :

-         schopností vystupovat na veřejnosti, jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování

-         znalostí etiky úředníka, jejího dodržování v praxi

-         znalostí správního práva, všeobecným rozhledem v ostatních právních oblastech, dovedností pracovat s právními normami

-         znalostí pracovní náplně, organizace a řízení orgánů státní správy a územní samosprávy

-         dovedností orientovat se v ekonomických vztazích, ve finančním hospodaření a v účetní evidenci související s činností orgánů státní správy a samosprávy

-         dovednostmi potřebnými pro zpracování písemností, vedení agendy, sběr a zpracování statistických a jiných informačních podkladů

-         znalostmi ze sociologie a demografie potřebnými pro pochopení podstaty sociálně ekonomických jevů probíhajících na makro-úrovni, a to z hlediska potřeb obyvatelstva a vývojových trendů v oblasti sociálního rozvoje

-         znalostmi a návyky potřebnými pro sebepoznání, sebevýchovu, péči o zdraví, vyrovnávání se s pracovním zatížením, stresem, dovednostmi sociální interakce, komunikace a kooperace

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

-         důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

-         používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

-         používání osobních ochranných pomůcek podle platných předpisů

-         vykonávání stanoveného dozoru

 

6. Možnosti dalšího vzdělávání

Studium je čtyřleté denní, ukončuje se maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolventi se mohou ucházet o přijetí ke studiu na vysoké škole nebo o přijetí ke studiu v různých formách pomaturitního studia.