CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

78-41-J/001 Rodinná škola 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy 2 roky

- Forma studia denní

- Studijní obor je určen pro absolventy ZŠ

- Podmínky pro přijetí úspěšné ukončení 8. nebo 9. roč. základní školy

- Způsob ukončování studia závěrečná zkouška

- Poskytované vzdělání: střední odborné vzdělání

2. Charakteristika školy :

- Dvouletá rodinná škola je střední škola neprofesního typu. Je vhodná pro absolventy základní školy, kteří chtějí získat vědomosti a dovednosti využitelné v rodinném i praktickém životě, chtějí si rozšířit a prohloubit všeobecné vzdělání a oddálit rozhodnutí o profesní přípravě.

3. Charakteristika obsahu vzdělání:

- Vzdělávací obsah tvoří dvě skupiny předmětů - všeobecně vzdělávací a základní odborné.

- Těžiště vzdělávání ve všeobecně vzdělávací složce spočívá v rozšíření a prohloubení znalostí žáků ze základní školy a ve vytváření předpokladů pro další vzdělávání. Součástí všeobecného vzdělání je i povinný cizí jazyk.

- Druhou složku celkového obsahu vzdělání tvoří soubor základních odborných předmětů a volitelných předmětů zaměřených na přípravu pro rodinný a praktický život. Součástí těchto předmětů jsou dovednosti v psaní strojem a práci s PC.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Základní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

- používání osobních ochranných pomůcek podle platných předpisů

- vykonávání stanoveného dozoru

5. Možnosti dalšího vzdělání:

- Studium je dvouleté denní, ukončuje se závěrečnou zkouškou (teoretickou a praktickou), umožňuje získat střední odborné vzdělání. Absolventi se mohou ucházet o přijetí do střední školy ukončené maturitní zkouškou, nebo o přijetí do učebního oboru s upravenou délkou studia.