PROFIL ABSOLVENTA

 

78-41-J/001 Rodinná škola

a) V oblasti všeobecného vzdělání se absolvent dvouleté rodinné školy vyznačuje zejména:

- spolehlivou znalostí českého jazyka a schopností kultivované jazykové komunikace - kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění (literatura, výtvarný, hudební, dramatický projev), dovedností uplatňovat kulturně estetická hlediska v rodinném i praktickém životě

- znalostí jednoho světového jazyka na úrovni běžné komunikace

- základní znalostí historie, geografie, schopností orientace v soudobém světě

- pochopením principů demokratické společnosti, občanskou aktivitou, pozitivní hodnotovou orientací

- dovedností uplatňovat základní společenskou etiketu

- schopností aplikace přírodovědných poznatků v praktickém životě

b) V oblasti základního odborného vzdělání se absolvent dvouleté rodinné školy vyznačuje zejména:

- základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti zdravé výživy a přípravy pokrmů

- dovedností připravit běžná jídla teplé a studené kuchyně

- znalostí zásad stolničení a stolování

- základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti odívání (výběr oděvních materiálů, zhotovení střihů, práce se střihovými přílohami, zhotovení jednoduchých oděvů, opravy oděvů, roční práce apod.)

- základními dovednostmi práce s PC

- základními vědomostmi a dovednostmi v péči o fyzické a duševní zdraví člověka

- základními vědomostmi o harmonickém manželství, odpovědném rodičovství, o výchově dětí