CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kmenový obor:

7842M Lyceum

Studijní obor:

78-42-M/005 Zdravotnické lyceum

Vstupní předpoklady žáků:

Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Délka a formy studia:

4 roky denní studium

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických školách.

Studijní obor sleduje tyto cíle:

-          podchytit zájem žáků o práci ve zdravotnictví a studium lékařských a nelékařských oborů;

-          poskytnout žákům všeobecný rozhled v oblasti zdravotnictví, lékařských a nelékařských povoláních a možnostech jejich studia;

-          umožnit žákům dobře se připravit na další studium a odpovědně rozhodovat o své profesní kariéře;

-          zkvalitnit celkovou přípravu žáků pro náročné studium na vysokých a vyšších zdravotnických školách, kam se přesouvá těžiště vzdělávání kvalifikovaných zdravotnických pracovníků;

-          připravit uchazeče ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách nejen po stránce vědomostní, ale také dovednostní a postojové, zejména formovat jejich vztah k práci ve zdravotnictví prostřednictvím celkového klimatu školy a denním kontaktem se žáky, kteří se připravují na konkrétní zdravotnické povolání.

2         Charakteristika obsahových složek

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých u lyceálních oborů (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, zeměpis, občanská nauka, matematika, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie), avšak s rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.

Jde především o přírodovědné předměty biologie, chemie a fyzika, které jsou zařazeny v daleko větším rozsahu, než je tomu bylo ve standardních středoškolských zdravotnických oborech i jako základ v gymnaziálním vzdělávání.

Součástí vzdělávacího obsahu jsou i předměty aplikačního charakteru, které rozšiřují znalosti všeobecně vzdělávacích předmětů o učivo související s budoucím studijním zaměřením.

2.1   Jazykové vzdělávání

Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků a učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v českém jazyce nebo v cizím jazyce a efektivně pracovat s textem jako zdrojem informací (rozvíjí čtenářskou gramotnost) i jako formativním prostředkem. Učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, dále přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. V neposlední řadě přispívá k jejich lepšímu porozumění těm lidem, jejichž jazyk žáci ovládají, kromě svého jazyka mateřského.

2.2   Společenskovědní a ekonomické vzdělávání

Učivo je zahrnuto v předmětech občanská nauka, dějepis, ekonomika, doplňuje se v některých obecně odborných předmětech. Toto vzdělávání kultivuje historické vědomí žáků, aby poznání minulosti hlouběji a lépe porozuměli své současnosti a jejím problémům. Učí je rozumět společnosti a světu, v nichž žijí a budou v budoucnosti žít. Rozvíjí jejich dovednosti podílet se na občanském životě, kultivuje také jejich právní vědomí. Společenskovědní vzdělávání v sobě obsahuje i mediální výchovu, která vybavuje žáky mediální gramotností. Klade si cíle i v oblasti filozofické etiky, neboť učí žáky klást si praktické filozofickoetické otázky a hledat na ně odpovědi. V ekonomické složce kultivuje ekonomické vědomí žáků, aby se dovedli co nejlépe chovat v prostředí tržní ekonomiky nejen jako občané, ale i pracovníci zdravotnických a příbuzných oborů.

2.3   Matematické vzdělávání

Směřuje k tomu, aby žáci dovedli využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě, při řešení odborných problémů vyžadujících efektivní způsoby výpočtu nebo znalosti o geometrických útvarech, uměli odhadovat výsledky, obhajovat použité matematické postupy, rozuměli statistickým nebo běžným finančním a ekonomickým údajům.

2.4   Přírodovědné vzdělávání

Realizuje se v předmětech fyzika, chemie, biologie a zeměpis. Zejména na předměty biologie a chemie lze nahlížet z hlediska cílů vzdělávacího programu jako na předměty odborného a propedeutického charakteru. Přírodovědné vzdělávání připravuje žáky pro studium vybraných předmětů (klinické propedeutiky, mikrobiologie a imunologie, vybraných laboratorních metod apod.) a tím napomáhá jejich další studijní a profesní orientaci.

2.5   Estetické vzdělávání

Přispívá především ke kultivaci osobnosti žáků v oblasti estetické, etické, emocionální a sociální. Formuje jejich vztah k uměleckým hodnotám a umění jako součásti životního stylu. Realizuje se především prostřednictvím literárního vzdělávání v předmětu český jazyk a literatura a v rámci výuky dějepisu.

2.6   Péče o vlastní zdraví a tělesnou zdatnost

Tato oblast je zaměřena na podporu fyzického i psychického zdraví žáků, na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví, na posilování fyzické zdatnosti a volních vlastností žáků. Cílem je vybavit žáky dovednostmi a znalostmi potřebnými pro vlastní tělesný rozvoj, učit je vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Důraz se klade na to, aby žáci získali kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám, aby chápali význam pohybových aktivit pro zdraví. Učivo se realizuje jednak v předmětu tělesná výchova, jednak v dalších předmětech (biologie, první pomoc, výchova ke zdraví), dále formou sportovních kurzů a dalších sportovních aktivit organizovaných školou.

2.7   Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Obecným cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je podpora počítačové gramotnosti žáků, jejich příprava na efektivní využívání informačních a komunikačních prostředků v běžném osobním životě i pro studijní účely, jako zdroje informací a prostředku dalšího vzdělávání. Vzdělávání se realizuje jednak v rámci samostatného vyučovacího předmětu, jednak důsledným a funkčním využíváním práce s počítačem a internetem v celém vzdělávacím procesu.

2.8   Profilující vzdělávání

Profilující vzdělávání je koncipováno v souladu s obecnou koncepcí oboru lyceum ve dvou rovinách. Jednu tvoří předměty povinné pro všechny žáky – klinická propedeutika, výchova ke zdraví, první pomoc, druhou soubor výběrových předmětů, které seznamují žáky se základy studia vybraných lékařských oborů a nelékařských oborů (např. vybrané laboratorní metody, patologie a patofyziologie, mikrobiologie a epidemiologie, ošetřovatelská propedeutika), a tím ovlivňují jejich studijní orientaci.

Praktické vzdělávání se realizuje pouze formou cvičení ve škole a pokud to podmínky umožní, formou exkurzí a stáží na vybraných pracovištích, které mohou přispět k lepší profesní orientaci a motivaci žáků, i k prohloubení jejich vědomostí ze základních i profilujících předmětů.

2.9   Klíčové kompetence

Jedná se o soubor schopností, znalostí a s nimi souvisejících postojů a hodnot, které jsou obecně uplatnitelné (přenositelné), mohou být využívány u každé práce bez ohledu na odbornost, i v osobním životě, a přispívají tedy k lepší zaměstnatelnosti absolventů. Prolínají celým odborným i všeobecným vzděláváním, na jejich vytváření se musí podílet různou mírou všechny vyučovací předměty.

Jedná se o tyto kompetence:

-          Komunikativní - vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata, umět naslouchat druhým a vhodně reagovat na partnera, diskutovat a argumentovat, zpracovávat jednoduché texty a souvislé práce (protokoly, seminární nebo projektové práce), prezentovat je a obhajovat, číst s porozuměním a efektivně zpracovávat informace získané četbou;

-          personální a sociální (interpersonální) – usilovat o svůj další rozvoj, odhadovat své možnosti a stanovovat si přiměřené cíle, reálně plánovat a řídit své učení, pracovní činnost a kariérní růst, spolupracovat s ostatními a pracovat v týmu v různých pozicích a rolích, přijímat odpovědnost za svou práci;

-          řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy a problémové situace – zejména identifikovat problémy, hledat různá řešení, vyhodnocovat výsledky;

-          kompetence k práci s informacemi a využívání prostředků informačních a komunikačních technologií - tzn. zejména volit zdroje informací, nacházet v textu a vybírat požadované informace, zaznamenávat je, kriticky vyhodnocovat, interpretovat získané informace, používat počítač a jeho periferie, zvládnout základní práce se soubory, vytvořit strukturovaný textový dokument, pracovat na základní úrovní s tabulkovým procesorem a databází, komunikovat elektronickou poštou, získávat informace pomocí internetu;

-          kompetence k matematickým aplikacím - aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů pracovního i obecného charakteru, tzn. zejména volit vhodné matematické postupy a algoritmy, správně používat měřicí a jiné jednotky, odhadovat výsledky a provádět jejich ověření, rozumět informacím se standardními matematickými pojmy a údaji.

3         Organizace výuky

Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Součástí studia jsou i praktická cvičení (např. laboratorní práce apod.), jejichž počet a obsah je uveden v učebních osnovách příslušných předmětů, organizační zabezpečení je v kompetenci školy.

Maturitní zkouška se organizuje v souladu s platnými předpisy.

Nedílnou součástí vzdělávání žáků je příprava na aktivní uplatnění se na trhu práce. Pojetí a způsob realizace této přípravy jsou dány metodickým pokynem k zařazení učiva Úvod do světa práce, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 325 ze dne 3. dubna 2000 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol.“ Vybrané prvky učiva jsou zapracovány v učebních dokumentech.

Zvýšenou a soustavnou pozornost je nutno věnovat vedení žáků k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k dodržování pracovněprávních předpisů a problematice ochrany člověka za mimořádných událostí ve smyslu pokynu MŠMT, č.j. 13586/03-22, ze dne 4. 3. 2003.

4         Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu, ke konkrétní situaci ve vyučovacím procesu.

Ve výuce je žádoucí uplatňovat různé aktivizační metody, které napomáhají vytvoření požadovaných klíčových, odborných a dalších dovedností, podporují nadání žáků a jejich předpoklady pro vysokoškolské studium i zájem o profilující obory vzdělání a vědní obory. Jsou to například metody autodidaktické (techniky samostatného učení a práce), problémového učení, dialogické metody (diskuse, panelová diskuse, brainstorming, brainwritting), metody demonstrační, inscenační a simulační (sociodrama, řešení konfliktů, veřejná prezentace), metody projektového vyučování nebo týmové práce.

Pro realizaci klíčových kompetencí, zejména kompetence řešit samostatně a komplexně prakticky orientované problémy a pracovat v týmu (jako člen nebo vedoucí), se doporučuje jako vhodná metoda projektové vyučování a žákovské projekty. Kromě toho žákovské projekty směřující vně školy pozitivně ovlivňují sociální, komunikativní, osobnostní a občanské dovednosti a postoje žáků. Proto se doporučuje zařazovat žákovské projekty pravidelně, nejméně dvakrát v průběhu vzdělávacího cyklu.

5          Strukturace vzdělávacího programu

Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích předmětů, jejich rozsah je vymezen v učebních osnovách. Předměty se dělí na dvě skupiny – povinné pro všechny žáky, a nepovinné. Povinné vyučovací předměty zahrnují předměty základní a výběrové.

Výběrové předměty slouží k prohloubení odborných vědomostí žáků a zohledňují jejich zájmy z hlediska dalšího studia na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. Škola je zařazuje podle zájmů žáků i svých možností; přitom je žádoucí umožnit žákům co největší spektrum předmětů.

Dále má škola k dispozici určitý počet disponibilních hodin (jejich počet je stanoven učebním plánem), které může využít k posílení povinných základních i výběrových předmětů, případně k zařazení dalších výběrových předmětů.

Učební osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů jsou zpracovány rámcově, rozdělení učiva do ročníků a počty hodin pro jednotlivé tematické celky, pokud jsou uvedeny, jsou orientační a doporučené. Rozvržení učiva do ročníků je v kompetenci školy.

V učebních osnovách jsou kromě učiva vymezeny také očekávané výstupy, a to jednak jako cíle, k nimž by měla výuka v daném předmětu směřovat (tj. z pozice učitele), jednak jako konkrétní výsledky osvojení učiva, kterých by měl žák na určité úrovni, odpovídající jeho schopnostem a učebním předpokladům, dosáhnout a být schopen prokázat.

6         Další specifické požadavky

6.1   Zdravotní požadavky na uchazeče o studium

Předpokladem ke studiu v oboru zdravotnické lyceum je splnění podmínek zdravotní způsobilosti stanovených obecně závaznými předpisy. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.