PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

7842M Lyceum

Studijní obor:

78-42-M/005 Zdravotnické lyceum

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent studijního oboru zdravotnické lyceum je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka. Uplatnění mohou najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Vzdělávání směřovalo k tomu, aby absolvent:

-          uměl číst s porozuměním texty různého druhu, stylu a žánru a efektivně zpracovával získané informace; rozuměl ikonickým textům, tj. vyobrazením, mapám, schématům atp.,

-          vyjadřoval se kultivovaně a v souladu s normami českého jazyka, a to ústně i písemně,

-          disponoval znalostí dvou světových jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace a dovedností číst s porozuměním a pomocí slovníků odborné nebo populárně odborné texty,

-          měl základní znalosti o fungování demokratické společnosti a o evropské integraci, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu,

-          dovedl využívat poznatků o historii k porozumění své současnosti,

-          uvědomoval si svou národní, regionální a evropskou identitu, svá práva, respektoval práva jiných lidí i kulturní odlišnosti příslušníků jiných národností, etnik a náboženství, nepodléhal rasismu, xenofobii a intoleranci,

-          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal význam umění pro život,

-           používal efektivně matematické vědomosti a dovednosti při řešení reálných situací a pro studium dalších disciplín,

-          osvojil si vybrané empirické a teoretické metody používané v přírodních vědách,

-          osvojil si základní poznatky z ekonomie a ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního hospodářství a uměl je vhodně využívat pro osobní i pracovní účely,

-          využíval pro osobní, studijní i pracovní účely a jako zdroj informací prostředky informačních a komunikačních technologií a pružně reagoval na jejich rozvoj,

-          uměl aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě, aktivně usiloval o zdokonalení své tělesné zdatnosti,

-          znal význam vzdělání pro svoji úspěšnou kariéru a chápal nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení a měl předpoklady pro uplatnění se na trhu práce.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Vzdělávání směřovalo k tomu, aby si absolvent osvojil:

-          poznatky a techniky laboratorní práce z biologie, chemie a fyziky na úrovni potřebné pro úspěšné studium zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických školách,

-          obecně přenositelné klíčové kompetence pro snadnější adaptaci na požadavky a podmínky různých forem terciárního studia a náročnost zvoleného povolání,

-          dovednosti organizovat a řídit své vlastní studium, plánovat, organizovat a řídit svoji pracovní činnost,

-          základní orientaci v organizaci a řízení zdravotnictví, všeobecný rozhled v oblasti zdravotnictví, v lékařských i nelékařských povoláních a možnostech jejich studia, nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva a programech na podporu zdraví,

-          elementární průpravné vědomosti z vybraných disciplín podle zájmové a studijní orientace žáků: výchovy ke zdraví, klinické propedeutiky, vybraných laboratorních metod, patologie a patofyziologie, mikrobiologie a epidemiologie apod.,

-          základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti související s řešením úrazových a život ohrožujících stavů,

-          základní znalost latinského jazyka v souvislosti s jeho využitím v odborné lékařské terminologii.

Byl veden tak, aby získal hluboký a trvalý zájem o práci ve zdravotnictví a vytvořil si pozitivní postoj k lidem a snahu jim pomáhat.