MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 2. 6. 2004, čj. 18 288/2004-23 s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

78-42-M/005 Zdravotnické lyceum

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

12

Cizí jazyk I

12

Cizí jazyk II

8

Dějepis

4

Občanská nauka

3

Matematika

10

Fyzika

7

Chemie

9

Biologie

11

Zeměpis

3

Psychologie

3

Ekonomika

2

Informační a komunikační technologie

6

Tělesná výchova

8

Latinský jazyk

2

Klinická propedeutika

2

Výchova ke zdraví

2

První pomoc

2

b) výběrové

8

Disponibilní hodiny

10

Celkem hodin týdně

124

B. Nepovinné

 

 

Poznámky

1.       Obecný učební plán vymezuje základ vzdělání v oboru a stanoví minimální hodinové dotace vyučovacích předmětů. Je závazným východiskem pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu, podle kterého se uskutečňuje výuka v jednotlivých ročnících. Škola rozpracuje obecný učební plán do podoby konkretizovaného učebního plánu, a to pro celý studijní cyklus; může také převzít (popř. i upravit) doporučený konkretizovaný učební plán uvedený v těchto učebních dokumentech. Konkretizovaný učební plán, schválený ředitelem školy, je součástí povinné dokumentace školy.

2.       Konkretizovaný učební plán může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností z výuky pro následující cyklus upraven. Provedené úpravy musí být v souladu s obecným učebním plánem.

3.       Při zpracování konkretizovaného učebního plánu je třeba dbát na dodržování mezipředmětových vztahů a dalších didaktických zásad týkajících se strukturace učiva.

4.       Výběrové předměty se zařazují do učebního plánu v souladu s profilem absolventa zdravotnického lycea a s ohledem na další terciární studium a zájmy žáků i možnosti školy. Zařazení výběrových předmětů, stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy; učební osnovy (pokud nejsou součástí těchto učebních dokumentů), zpracované vyučujícími a schválené ředitelem školy, se stávají součástí povinné dokumentace školy.

5.       Disponibilní hodiny využije ředitel školy buď k posílení některého předmětu uvedeného v učebním plánu, nebo k zařazení dalších výběrových předmětů, a to zejména ve 3. a 4. ročníku.

6.       Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy.

7.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd.

8.       Celková týdenní hodinová dotace je minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku. Celkový počet 124 týdenních vyučovacích hodin za studium je závazný. Škola může zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

9.       Všeobecně vzdělávací předměty (cizí jazyk II – bez návaznosti na předchozí vzdělání, informační a komunikační technologie a tělesná výchova), jejichž učební osnovy nejsou součástí těchto učebních dokumentů, se vyučují podle platných učebních osnov pro SOŠ schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (platné učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz nebo je lze objednat v NÚOV). Ředitel školy má povinnost je nahrazovat podle jejich aktualizace.

 

Příklady výběrových předmětů: vybrané laboratorní metody, patologie a patofyziologie, mikrobiologie a epidemiologie, osobnostní výchova, ošetřovatelská propedeutika, sociologie, kulturní a sociální antropologie, interkulturní výchova.

 

 

DOPORUČENÝ Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk I

3

3

3

3

12

Cizí jazyk II

2

2

2

2

8

Dějepis

2

2

-

-

4

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Matematika

3

3

2

2

10

Fyzika

3

2

2

-

7

Chemie

2

2

2

3

9

Biologie

2

3

3

3

11

Zeměpis

3

-

-

-

3

Psychologie

-

2

1

-

3

Ekonomika

-

-

-

2

 

Informační a komunikační technologie

2

2

1

1

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Latinský jazyk

2

-

-

-

2

Klinická propedeutika

-

-

2

-

2

Výchova ke zdraví

2

-

-

-

2

První pomoc

-

2

-

-

2

b) výběrové

-

-

4

4

8

Disponibilní hodiny

-

2

3

5

10

Počet hodin týdně celkem

31

31

31

31

124

B. Nepovinné