PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

7842M Lyceum

Studijní obor:

78-42-M/006 Přírodovědné lyceum

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent studijního oboru přírodovědné lyceum je připraven ke studiu jak na vysokých školách, tak v oborech vyšších odborných škol zaměřených na biologii, chemii, životní prostředí, potravinářství, zemědělství apod.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, může se uplatnit, vzhledem k získaným obecně odborným poznatkům z oblasti ekologie, chemie, geografie, informačních a komunikačních technologií, potravinářství, zemědělství apod., v činnostech laboratorního i provozního charakteru, dále v administrativní a správní činnosti zejména v oblastech příslušné profilace. Může si také doplnit kvalifikaci pro výkon povolání v rámci dalšího vzdělávání formou kvalifikačních či rekvalifikačních kurzů.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Vzdělávání směřovalo k tomu, aby absolvent:

-          uměl číst s porozuměním a interpretovat texty různého druhu, stylu a žánru a efektivně zpracovával získané informace; rozuměl ikonickým textům, tj. vyobrazením, mapám, schématům atp.,

-          vyjadřoval se kultivovaně a v souladu s normami českého jazyka, a to ústně i písemně,

-          disponoval znalostí dvou světových jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace a dovedností číst s porozuměním a pomocí slovníků odborné nebo populárně odborné texty,

-          měl základní znalosti o fungování demokratické společnosti a o evropské integraci, o světových problémech, osvojil si dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu;

-          dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění současnosti,

-          uvědomoval si svou národní, regionální a evropskou identitu, svá práva, respektoval práva jiných lidí i kulturní odlišnosti příslušníků jiných národností, etnik a náboženství, nepodléhal rasismu, xenofobii a intoleranci,

-          respektoval genderovou rovnost v soukromém i pracovním životě,

-          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal význam umění pro život,

-          používal efektivně matematické vědomosti a dovednosti při řešení reálných situací a pro studium dalších, přírodovědných i technologických disciplín,

-          osvojil si základní poznatky z ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního hospodářství a uměl je vhodně využívat pro osobní i pracovní účely,

-          využíval pro osobní, studijní i pracovní účely a jako zdroj informací prostředky informačních a komunikačních technologií a pružně reagoval na jejich rozvoj,

-          uměl aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě, aktivně usiloval o zdokonalení své tělesné zdatnosti,

-          znal význam vzdělání pro svoji úspěšnou kariéru a chápal nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení a měl předpoklady pro uplatnění se na trhu práce.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Vzdělávání směřovalo k tomu, aby absolvent:

-          osvojil si poznatky z biologie, chemie, geografie, fyziky a matematiky na úrovni potřebné pro úspěšné studium přírodovědně orientovaného terciárního vzdělávání chemické, potravinářské a biochemické technologie, ochrany životního prostředí, zemědělství, chemie, biologie apod.,

-          dovedl analyzovat a hodnotit přírodovědné problémy, hledat různé způsoby jejich řešení;

-          osvojil si přírodovědné metody a pracovní postupy používané v laboratořích různého typu a práci s laboratorní technikou při dodržování zásad bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví při práci,

-          pochopil a dokázal popsat principy základních technologií používaných při získávání energie, úpravě vody, v chemickém a potravinářském průmyslu, zemědělství, při ochraně a tvorbě životního prostředí,

-          orientoval se v technologických schématech a uměl znázornit výrobní pochody pomocí příslušných schémat, prováděl jednoduché technologické výpočty a látkové bilance,

-          získal přehled o technologických procesech šetrných k životnímu prostředí a porozuměl strategii udržitelného rozvoje jako integraci environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně životního prostředí,

-          dovedl vysvětlit základní principy řízení výroby a řízení kvality,

-          získal obecně přenositelné obecné kompetence pro snadnější adaptaci na požadavky a podmínky různých forem terciárního studia a náročnost zvoleného povolání,

-          osvojil si dovednosti organizovat a řídit své vlastní studium, plánovat, organizovat a řídit svoji pracovní činnost.