MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
16. 6. 2004, č. j. 18 559/04-23, s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

78-42-M/006 Přírodovědné lyceum

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

12

Cizí jazyk I

12

Cizí jazyk II

8

Dějepis

4

Občanská nauka

3

Matematika

12

Fyzika

7

Chemie

8

Biologie

8

Zeměpis

4

Ekonomika

2

Informační a komunikační technologie

6

Tělesná výchova

8

Člověk a prostředí

5

Technologické procesy

8

b) výběrové a volitelné

8

Disponibilní hodiny

10

Celkem hodin týdně

125

B. Nepovinné

 

Příklady výběrových předmětů: analytická chemie, biotechnologie, mikrobiologie, výživa, monitorování životního prostředí, odpady, farmakologie, zemědělství.

Poznámky:

1.       Obecný učební plán vymezuje základ vzdělání v oboru a stanoví minimální hodinové dotace vyučovacích předmětů. Je závazným východiskem pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu, podle kterého se uskutečňuje výuka v jednotlivých ročnících. Škola rozpracuje obecný učební plán do podoby konkretizovaného učebního plánu, a to pro celý studijní cyklus; může také převzít (popř. i upravit) doporučený konkretizovaný učební plán uvedený v těchto učebních dokumentech. Konkretizovaný učební plán, schválený ředitelem školy, je součástí povinné dokumentace školy.

2.       Konkretizovaný učební plán může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností z výuky pro následující cyklus upraven. Provedené úpravy musí být v souladu s obecným učebním plánem.

3.       Při zpracování konkretizovaného učebního plánu je třeba dbát na dodržování mezipředmětových vztahů a dalších didaktických zásad týkajících se strukturace učiva.

4.       Výběrové předměty se zařazují do učebního plánu v souladu s profilem absolventa přírodovědného lycea a s ohledem na další terciární studium a zájmy žáků i možnosti školy ve třetím a čtvrtém ročníku. Zařazení výběrových předmětů, stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy; učební osnovy (pokud nejsou součástí těchto učebních dokumentů) zpracované vyučujícími a schválené ředitelem školy se stávají součástí povinné dokumentace školy.

5.       Disponibilní hodiny využije ředitel školy buď k posílení některého předmětu uvedeného v učebním plánu, nebo k zařazení dalších výběrových předmětů, a to zejména ve vyšších ročnících přírodovědného lycea.

6.       Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy.

7.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd.

8.       Celková týdenní hodinová dotace v každém ročníku je minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin. Celkový počet 125 týdenních vyučovacích hodin za studium je závazný. Škola může zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

9.       Všeobecně vzdělávací předměty (cizí jazyk II – bez návaznosti na předchozí vzdělání a tělesná výchova), jejichž učební osnovy nejsou součástí těchto učebních dokumentů, se vyučují podle platných učebních osnov pro SOŠ schválených MŠMT (platné učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz nebo je lze objednat v NÚOV). Ředitel školy má povinnost je nahrazovat podle jejich aktualizace.

 

 

DOPORUČENÝ Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk I

3

3

3

3

12

Cizí jazyk II

2

2

2

2

8

Dějepis

2

2

-

-

4

Občanská nauka

1

1

1

-

3

Matematika

4

3

3

2

12

Fyzika

3

2

2

-

7

Chemie

2

2

2

2

8

Biologie

2

2

2

2

8

Zeměpis

3

1

-

-

4

Ekonomika

-

-

-

2

2

Informační a komunikační technologie

2

2

1

1

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Člověk a prostředí

-

2

1

2

5

Technologické procesy

-

2

3

3

8

b) výběrové a volitelné

 

 

 

 

 

Disponibilní hodiny
2
2
3
3
10
Počet hodin celkem

31

31

32

31

125

B. Nepovinné