PROFIL ABSOLVENTA


Absolvent technického lycea na základě studia všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů si osvojí:

- poznatky a dovednosti umožňující mu snadněji rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky technicky orientovaného vysokoškolského studia,

- klíčové dovednosti potřebné pro studium technických disciplín a řešení technických problémů, zvl. dovednost technického myšlení, analyzovat problémy, hledat různé způsoby a cesty jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu,

- dovednosti a návyky umožňující samostatné studium a práci s informačními zdroji.

V oblasti všeobecně vzdělávací se vyznačuje zejména:

- spolehlivou znalostí českého jazyka a schopností jeho kultivovaného užívání ve všech komunikativních situacích včetně vyjadřování o odborné problematice s využitím popisných, výkladových a úvahových postupů,

- znalostí alespoň jednoho světového jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace a dovednosti číst s porozuměním a s pomocí slovníků jednoduché odborné nebo populárně odborné texty a firemní literaturu,

- předpoklady pro estetické osvojování skutečnosti, chápáním přínosu literatury a dalších druhů umění včetně hmotného designu i přímého uměleckého zážitku pro život člověka,

- pochopením principů fungování demokratické společnosti a ekonomických vztahů, základními návyky chování občana demokratické společnosti, schopností vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko - etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života. Je schopen k těmto jevům zaujímat stanovisko, diskutovat o něm, korigovat v diskusi své názory a postoje,

- má základní představu o lidském organismu jako celku z hlediska stavby a funkce, znalost zásad správné životosprávy ve smyslu aktivního zdraví, potřebu soustavného zvyšování tělesné zdatnosti a upevňování zdraví.

V oblasti matematicko - přírodovědného a obecně technického vzdělávání:

- má matematické a přírodovědné znalosti a dovednosti na úrovni potřebné pro úspěšné studium technických oborů na vysoké škole. Zejména je schopen vyjádřit své matematické myšlenky slovně i písemně, matematizovat reálnou situaci, má dostatečně rozvinutou prostorovou představivost a dokáže aplikovat matematické poznatky při řešení praktických problémů. Rozumí přírodním zákonům a jevům, ovládá základní přírodovědné metody a postupy, umí pracovat s laboratorní technikou a dodržovat přitom zásady bezpečné práce a ochrany zdraví,

- osvojil si vybrané stěžejní poznatky z oblasti techniky, zvl. technické mechaniky a elektrotechniky, i znalost jejich praktických aplikací včetně ekologických důsledků a znalost metod a prostředků projektování a konstruování včetně počítačové grafiky,

- chápe vnitřní souvislosti mezi učivem fyziky a matematiky a technických předmětů,

- je schopen řešit technické problémy a při získávání a zpracování naměřených hodnot umí využít počítačovou techniku.

Absolvent technického lycea

získá složením maturitní zkoušky úplné střední vzdělání a to mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole technického směru. Absolventi, kteří budou hledat uplatnění přímo v praxi, si mohou odbornou přípravu doplnit na vyšší odborné škole.

Škola připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vysokých i vyšších odborných technických škol, případně technicko - podnikatelské praxi.