MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 7. července 1999, č.j. 24 959/99-23 s platností od 1. září 1999


UČEBNÍ PLÁN


78-42-M/001 TECHNICKÉ LYCEUM


Denní studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné vyučovací předměty 124
1. Předměty povinného základu 100
Český jazyk a literatura 12
Cizí jazyk 12
Dějepis 4
Zeměpis 2
Občanská nauka 3
Ekonomika 2
Tělesná výchova 8
Matematika 14
Fyzika 11
Chemie 7
Biologie 2
Průmyslové výtvarnictví 2
Technické kreslení 3
Deskriptivní geometrie 5
CAD systémy 4
Výpočetní technika 9
2. Výběrové předměty 8
3. Disponobilní hodiny 16
B. Nepovinné vyučovací předměty


Příklady výběrových předmětů :

Víceleté - Technická mechanika, Elektrotechnika, Stavební mechanika, Další cizí jazyk

Jednoleté - Technická měření, Technologické procesy, Stavitelství, Dějiny techniky, Ekonomika podnikání, Fyzikální seminář, Chemický seminář, Seminář z grafické komunikace

Poznámky :

1. Cílem učebního plánu je umožnit školám, využitím výběrových předmětů, dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, možností vysokoškolského studia v regionu, zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje, s respektováním dále uvedených poznámek, konkrétní učební plán studijního oboru a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících.

2. Předměty povinného základu představují základ vzdělání studijního oboru Technické lyceum, který je pro všechny školy závazný.

3. V učebním plánu jsou u předmětů povinného základu stanoveny závazné minimální počty hodin.

4. Rozsah všech vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů nesmí být nižší než 30 hodin a nesmí přesáhnout 33 hodin v týdnu, a to v každém ročníku. Celkový počet 124 hodiny za 4 roky studia musí být dodržen.

5. Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, výpočetní technika a tělesná výchova budou proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

6. Nejpozději od 3. ročníku má žák možnost navštěvovat alespoň jeden volitelný předmět, ve 4. ročníku nejméně dva volitelné předměty, které si vybírá podle svého zájmu ze struktury výběrových předmětů.

7. Struktura výběrových předmětů je v kompetenci školy. Zařazují se do učebního plánu s ohledem na další vysokoškolské studium, zájmy a schopnosti žáků, zaměření a možnosti školy. Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné. Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů, které nejsou součástí schválených učebních dokumentů tohoto studijního oboru vypracují příslušné předmětové komise a schvaluje ředitel školy.

8. Disponibilní hodiny využije ředitel školy podle vlastního uvážení buď k posílení některého z vyučovacích předmětů uvedených v učebním plánu, nebo k zařazení výběrového vyučovacího předmětu podle směru dalšího studia žáků. Doporučuje se využít tyto hodiny zejména k posílení výuky cizích jazyků zavedením druhého cizího jazyka v minimálním rozsahu 6 týdenních vyučovacích hodin celkem.

9. Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu cizího jazyka, kterému se učil na základní škole.

10. Předmět tělesná výchova se vyučuje podle učebních osnov tělesné výchovy pro čtyřletá gymnázia, které schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j. 17 688/91-20 dne 24. května 1991 s platností od 1. září 1991. Podle místních podmínek lze do učebního plánu zařadit i tři hodiny tělesné výchovy za týden.

11. V závěru 3. ročníku, případně během 4. ročníku vypracují žáci dlouhodobou ročníkovou práci na zvolené téma ve vybraném vyučovacím předmětu.

12. Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení ve vyučovacích předmětech se řídí charakterem vyučovacího předmětu. Ředitel školy je stanoví podle platných předpisů MŠMT a finančních možností školy. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy.

13. Výběr a rozsah nepovinných předmětů provádí ředitel školy, který také schvaluje jejich učební osnovy.

14. V příloze je uveden příklad učebního plánu s rozvržením předmětů povinného základu do jednotlivých ročníků.Příloha :

Příklad učebního plánu s rozvržením předmětů povinného základu do jednotlivých ročníků studijního oboru Technické lyceum

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. 2. 3. 4. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty 31 31 31 31 124
1. Předměty povinného základu 30 26 23 21 100
Český jazyk a literatura 3/1 3 3 3/1 12/2
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Dějepis 2 2 - - 4
Zeměpis 2 - - - 2
Občanská nauka - - 3 3
Ekonomika - - 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Matematika 4/1 4/1 3 3 14/2
Fyzika 3/1 3/1 3/1 2 11/3
Chemie 3/1 2 2 - 7/1
Biologie 2 - - - 2
Průmyslové výtvarnictví - 2/2 - - 2/2
Technické kreslení 3/2 - - - 3/2
Deskriptivní geometrie - 3/1 2/1 - 5/2
CAD systémy - - 2/2 2/2 4/4
Výpočetní technika 3/2 2/2 2/2 2/2 9/8
2. Výběrové předměty - - 3 5 8
3. Disponibilní hodiny 1 5 10 16
B. Nepovinné vyučovací předměty