CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kmenový obor:

7842M Lyceum

Studijní obor:

78-42-M/002 Ekonomické lyceum

Vstupní předpoklady žáků:

Absolvování 9. ročníku základní školy

Délka a formy studia:

4 roky

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Ekonomické lyceum představuje nový studijní obor připravující žáky pro studium ekonomických, příp. právních směrů v postsekundárních formách vzdělávání, zvl. na vysokých a vyšších odborných školách. Cílem studijního oboru je vybavit žáky takovými kognitivními, studijními a dalšími dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia ekonomických disciplín. Vytváří se tak další vzdělávací cesta pro značnou část středoškolské populace, která má hlubší zájem o ekonomické obory, je více teoreticky orientovaná a směřuje k vyššímu než střednímu vzdělání.

Ekonomické lyceum je určeno pro úspěšné absolventy základní školy, je čtyřleté denní, ukončené maturitní zkouškou. Jeho absolvent získá obecně odborné vzdělání s možností studovat na vysoké škole a na vyšší odborné škole.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělávání. Součástí vzdělávacího obsahu je odborné vzdělávání opírající se o obecně ekonomické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil ekonomicky orientovaného vysokoškolského vzdělávání. Toto učivo plní propedeutickou funkci ve vztahu k předpokládanému vysokoškolskému studiu.

Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení ekonomického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy.

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách - jednu tvoří učivo všeobecně vzdělávací a učivo základní odborné, které je povinné pro všechny žáky. Druhou, menší část, představuje učivo variabilní (výběrové odborné předměty). Funkcí výběrového učiva je jednak vytvořit širší vzdělávací nabídku pro žáky a tím lepší předpoklady pro jejich profesní rozhodování, jednak prohloubit jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia.