PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

7842M Lyceum

Studijní obor:

78-42-M/002 Ekonomické lyceum

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent ekonomického lycea si na základě studia všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů osvojil:

-          poznatky a dovednosti umožňující mu snadněji rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky ekonomicky orientovaného vysokoškolského studia, respektive vyššího odborného studia,

-          klíčové dovednosti potřebné pro studium ekonomických respektive právních disciplín a pro řešení ekonomických problémů, zvl. dovednost ekonomicky myslet, analyzovat problémy, hledat různé způsoby a cesty jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu,

-          dovednosti a návyky umožňující samostatné studium a práci s informačními zdroji.

1.1   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

V oblasti obecných vědomostí, dovedností a postojů se absolvent vyznačuje zejména:

-          spolehlivou znalostí českého jazyka a schopností jeho kultivovaného užívání ve všech komunikativních situacích včetně vyjadřování o odborné problematice s využitím popisných, výkladových a úvahových postupů,

-          znalostí dvou světových jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace a dovedností číst s porozuměním a s pomocí slovníků jednoduché odborné nebo populárně odborné texty,

-          předpoklady pro estetické osvojování skutečnosti, chápáním přínosu literatury a dalších druhů umění pro život člověka, schopností a dovedností uplatňovat principy, normy a pravidla kulturního chování a vyjadřování v mezilidských vztazích, schopností využívat poznatky z psychologie osobnosti a sociální psychologie v interpersonálním styku,

-          pochopením principů fungování demokratické společnosti základními návyky chování občana demokratické společnosti, schopností vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života. Je schopen k těmto jevům zaujímat stanovisko, diskutovat o něm, korigovat v diskusi své názory a postoje,

-          poznáním regionální, národní a světové historie, přehledem v oblasti geografie s přihlédnutím k ekonomickým a ekologickým souvislostem,

-          schopností vyjádřit své matematické myšlenky slovně i písemně, matematizovat reálnou situaci, aplikovat matematické poznatky při řešení úloh z praxe,

-          porozuměním přírodním zákonům a jevům, ovládáním základních přírodovědných metod a postupů, dovedností pracovat s laboratorní technikou a dodržovat přitom zásady bezpečné práce a ochrany zdraví,

-          základní představou o lidském organismu jako celku z hlediska stavby a funkce, znalostí zásad správné životosprávy ve smyslu aktivního zdraví, potřebu soustavného zvyšování tělesné zdatnosti a upevňování zdraví.

1.2   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

V oblasti odborných vědomostí, dovedností a postojů se absolvent vyznačuje zejména:

-          znalostí a chápáním podstaty základních ekonomických pojmů a principů fungování tržní ekonomiky, zásad podnikání a základních právních předpisů,

-          znalostí a chápáním nejdůležitějších okruhů účtování ve finančním účetnictví,

-          znalostí funkčních možností prostředků výpočetní techniky a dovedností účelně a účinně jich využívat, schopností pracovat se základními aplikačními programy.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent ekonomického lycea získá složením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělání, které mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zejména ekonomického směru.

Při přímém nástupu do praxe je absolvent ekonomického lycea schopen rychle se orientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů obecně odborného (ekonomického) vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady.