MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 8. 7. 2004, čj. 22 127/2004-23 s platností nejpozději od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

studijního oboru

78-42-M/002 Ekonomické lyceum

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

 

a) základní

108

Český jazyk a literatura

12

Cizí jazyk I

12

Cizí jazyk II

9

Dějepis

6

Občanská nauka

3

Psychologie

2

Společenská kultura

2

Matematika

12

Fyzika

4

Chemie

4

Biologie

4

Zeměpis

4

Tělesná výchova

8

Informační a komunikační technologie

6

Písemná a elektronická komunikace

3

Ekonomika

8

Účetnictví

6

Právo

3

b) výběrové

6

c) disponibilní hodiny

10

Celkem hodin týdně

124

B. Nepovinné

 

Poznámky

1.       Obecný učební plán vymezuje základ vzdělání v oboru a stanoví minimální hodinové dotace vyučovacích předmětů. Je závazným východiskem pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu, podle kterého se uskutečňuje výuka v jednotlivých ročnících. Škola rozpracuje obecný učební plán do podoby konkretizovaného učebního plánu, a to pro celý studijní cyklus; může také převzít (popř. i upravit) doporučený konkretizovaný učební plán uvedený v těchto učebních dokumentech. Konkretizovaný učební plán, schválený ředitelem školy, je součástí povinné dokumentace školy.

2.       Konkretizovaný učební plán může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností z výuky pro následující cyklus upraven. Provedené úpravy musí být v souladu s obecným učebním plánem.

3.       Při zpracování konkretizovaného učebního plánu je třeba dbát na dodržování mezipředmětových vztahů a dalších didaktických zásad týkajících se strukturace učiva.

4.       Výběrové předměty se zařazují do učebního plánu v souladu s profilem absolventa ekonomického lycea a s ohledem na další terciární studium a zájmy žáků i možnosti školy. Zařazení výběrových předmětů, stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy; učební osnovy zpracované vyučujícími a schválené ředitelem školy se stávají součástí povinné dokumentace školy. Příklady výběrových předmětů: společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, matematický seminář, ekonomický seminář.

5.       Disponibilní hodiny využije ředitel školy buď k posílení některého předmětu uvedeného v učebním plánu, nebo k zařazení dalších výběrových předmětů, a to zejména ve 3. a 4. ročníku.

6.       Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy.

7.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd.

8.       Celková týdenní hodinová dotace v každém ročníku je minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin. Celkový minimální počet 124 týdenní vyučovací hodiny za studium je závazný. Škola může zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

9.       Český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, společenská kultura, matematika, chemie, biologie, zeměpis se vyučují podle učebních osnov schválených dne 29. 6. 1999, č.j. 18 605/99-23. Občanská nauka se vyučuje podle učební osnovy schválené dne 29. 4. 2002, čj. 18 396/2002-23. Psychologie se vyučuje podle učební osnovy schválené dne 22. 7. 1998, čj. 23 213/98-23/230. Fyzika se vyučuje podle učební osnovy schválené 24. 6. 2003, čj. 13 892/2003-23. Tělesná výchova se vyučuje podle platné učební osnovy pro SOŠ schválené MŠMT. Ředitel školy má povinnost nahrazovat učební osnovy podle jejich aktualizace. (Platné učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz nebo je lze objednat v NÚOV).

10.   Alternativně je možné vyučovat předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk I, matematika, občanská nauka, psychologie, dějepis a zeměpis podle učebních osnov schválených pro zdravotnické lyceum. Cizí jazyk II (bez návaznosti na předchozí vzdělání) je možné alternativně vyučovat podle učební osnovy cizí jazyk schválené dne 28. 8. 2002, čj. 24 938/2002-22.

11.   Předměty informační a komunikační technologie, písemná a elektronická komunikace, ekonomika, účetnictví, právo se vyučují podle inovovaných učebních osnov schválených spolu s tímto učebním plánem dne 8. 7. 2004, čj. 22 127/2004-23.

12.   Škola zapracuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do tematických plánů vhodných vyučovacích předmětů. Tento pokyn vydalo MŠMT ČR v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol.“ Škola také využije metodický pokyn MŠMT „Ochrana člověka za mimořádných událostí - dodatek k učebním dokumentům pro ZŠ, SŠ, speciální školy a VOŠ“, č.j. 13 586/03 ze dne 4. března 2003.

 

 

doporučený Učební plán

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk I

3

3

3

3

12

Cizí jazyk II

3

2

2

2

9

Dějepis

2

2

2

 

6

Občanská nauka

 

2

1

 

3

Psychologie

 

 

2

 

2

Společenská kultura

 

 

1

1

2

Matematika

3

3

3

3

12

Fyzika

2

2

 

 

4

Chemie

2

2

 

 

4

Biologie

2

2

 

 

4

Zeměpis

2

2

 

 

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

1

1

6

Písemná a elektronická komunikace

3

 

 

 

3

Ekonomika

2

2

2

2

8

Účetnictví

 

 

3

3

6

Právo

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové

 

 

2

4

6

c) disponibilní hodiny

 

2

4

4

10

Počet hodin celkem

31

31

31

31

124

B. Nepovinné