CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 4 roky

Obor je určen : absolventům základní školy se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyky

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy : maturitní zkouška

Poskytované vzdělání : úplné střední odborné

Pojetí studijního oboru

Studijní obor pedagogické lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň základní školy, dvouoborové kombinace učitelství pro základní a střední školy s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.) či humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie, dějepis, občanská nauka apod.), popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření.

Cílem studijního oboru je podchytit a prohloubit zájem žáků o studium učitelských oborů a vybavit žáky nejen potřebnými vědomostmi a s nimi souvisejícími dovednostmi, ale i dovednostmi, technikami a návyky potřebnými pro jejich úspěšné další studium. Pedagogické lyceum usiluje o zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na vysokých popř. vyšších odborných školách příslušného zaměření.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně - vzdělávacím základu odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělání, avšak s prohloubenou výukou některých všeobecně - vzdělávacích předmětů, zejména výchov, humanitních a jazykových předmětů. Nedílnou součástí vzdělávacího programu jsou i základy odborného vzdělávání, které se vzhledem k předpokládanému zaměření vysokoškolského studia opírají především o pedagogické a psychologické disciplíny.

Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojení potřebných vědomostí, ale zejména na rozvoj jejich kognitivních procesů (např. myšlenkové operace, konvergentní i divergentní myšlení, principy a strategie řešení problémů atd.), na získání a prohloubení vybraných dovedností (např. práce s informacemi, dovedností potřebných k funkční komunikaci, dovedností potřebných k zefektivnění vlastního studia atd.) a na ovlivnění postojů a hodnotových orientací žáků (např. utváření adekvátního sebevědomí, sebehodnocení, sebepojetí, odpovídající postoje k osobním i nadosobním hodnotám, rozvoj mravního, právního a občanského vědomí).

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách - jednu tvoří učivo povinné pro všechny žáky, druhá menší část, je tvořena učivem předmětů volitelných. Širší vzdělávací nabídka vytvořená zařazením volitelných předmětů vytváří lepší předpoklady pro profesní rozhodování žáků a také prohlubuje jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia.

Podmínky přijetí ke studiu

Do 1. ročníku studijního oboru jsou přijímáni žáci, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy a splnili podmínky přijímacího řízení. Požadavky na fyzické a duševní vlastnosti uchazeče o studium budou podmíněny jeho výběrem volitelných předmětů. Uchazeči by měli prokázat určitou hudební, výtvarnou, pohybovou a rétorickou zdatnost, jejich výslovnost by měla být bez závad.