PROFIL ABSOLVENTAStudium oboru pedagogické lyceum směřuje k tomu, aby absolvent :

- získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky vysokoškolského studia zejména na fakultách připravujících učitele;

- rozvinul a prohloubil klíčové dovednosti potřebné pro své další úspěšné studium (zdokonalí metody svého učení)a práci s informačními zdroji;

- osvojil si principy a strategie řešení problémů (zejména interpersonálních a situací z nich vyplývajících);

- zdokonalil své komunikativní dovednosti;

- rozvinul dovednosti potřebné pro sebereflexi a sebehodnocení a vytvořil si na jejich základě adekvátní sebevědomí;

- upevnil si a prohloubil žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám, rozvinul své morální cítění, upevnil své právní a občanské vědomí.

V oblasti povinného základu :

- získal spolehlivou znalost českého jazyka a dovednost kultivovaného užívání ve všech komunikativních situacích včetně vyjadřování o odborné problematice;

- osvojil si znalost alespoň dvou cizích jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace dovednost číst s porozuměním za pomoci slovníku jednoduché odborné nebo populárně odborné texty;

- pochopil principy fungování demokratické společnosti a ekonomických vztahů, byl vybaven základními návyky chování občana demokratické a multikulturní společnosti, schopnosti vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života; byl schopen k těmto jevům zaujímat stanovisko, diskutovat o něm, korigovat v diskusi své názory a postoje;

- získal ucelenou představu o lidském organismu jako celku z hlediska jeho stavby a funkce, znal zásady správného životního stylu, měl celoživotní potřebu udržovat optimální tělesnou zdatnost, odolnost a zdraví;

- matematické vědomosti a dovednosti odpovídající požadavkům pro 3. vzdělávací úroveň, které jsou potřebné v běžném životě i pro výkon profese; při řešení úloh a matematických problémů pochopil roli induktivních i deduktivních postupů a osvojil si tak určité principy vědeckého myšlení;

- osvojil si základní přírodovědné vědomosti a pojmy, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům; pochopil různost i komplexnost přírodovědné problematiky, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení případných problémů;

- rozvinul a prohloubil své dovednosti orientovat se v různých informačních zdrojích (vyhledávat, třídit, hodnotit a využívat informace)vnímat a hodnotit jednání ;

- upevnil a prohloubil své dovednosti vnímat a hodnotit jednání druhých lidí i své, na základě sebereflexe a sebehodnocení korigoval své chování, postoje, názory a emoce;

- prohloubil a rozvinul své sociální dovednosti (např. adekvátně řešit interpersonální problémy, ovládat své city a citové projevy, obhajovat a prosazovat své oprávněné zájmy při současném respektování zájmů a potřeb jiných jedinců, volit vhodné způsoby jednání s ostatními, pracovat v týmu, promýšlet a řídit vlastní činnost, odsuzovat a odmítat projevy rasismu, netolerance, sobectví, agresivity atd.);

- orientovat se v základních pedagogických pojmech a vztazích mezi nimi;

- získal základní orientaci ve struktuře lidské osobnosti;

- rozvinul a prohloubil své dovednosti potřebné pro další studium.

V oblasti volitelných předmětů :

Ve specializaci hudební výchova :

- získal základní orientaci v dějinách hudby, rozvinul své dovednosti hudbu vnímat a orientovat se v ní;

- osvojil si elementární znalosti hudební nauky, harmonie a teorie hlasové výchovy;

- orientoval se v notovém zápisu, zvládl techniku intonace podle not;

- získal bohatou zásobu písní různých žánrů;

- rozvinul a prohloubil své dovednosti ke hře na klavír (popř. flétnu, kytaru, housle);

Ve specializaci výtvarná výchova :

- získal základní přehled o dějinách výtvarné kultury;

- zvládl klasické malířské a grafické techniky, modelování, keramiku, popř. některé nekonvenční techniky;

- získal základní znalost počítačové grafiky;

- rozvinul svou dovednost zobrazovat podle modelů i podle fantazie.

V tělesné výchově :

- získal a prohloubil dovednosti prakticky realizovat tělovýchovný proces i různé formy sportovního tréninku;

- ovládl znalosti, které mu umožní odborně teoreticky zdůvodnit správnost tělovýchovného procesu;

- ovládl teoreticky i prakticky základní i speciální pohybové dovednosti ve všech hlavních druzích sportu;

- směřoval k vyšší tělesné zdatnosti a výkonnosti.

V dramatické výchově :

- ovládl metody dramatické výchovy, techniky dramatizace hry, dramatického cvičení a improvizace;

- osvojil si a prohloubil své praktické dovednosti i teoretické znalosti rétoriky a sociální komunikace;

- získal dovednosti potřebné k dramatizaci jednoduché literární předlohy;

- získal základní přehled o druzích divadelního umění a současné divadelní tvorby.

V humanitních studiích :

- porozuměl kulturní diverzitě, byl schopen kulturní pluralitu respektovat ve své práci s mládeží nebo dospělými;

- získal vědomosti o problematice vzniku a vývoje moderních národů a etnických skupin a o jejich soužití především v Evropě;

- naučil se logicky usuzovat a formulovat své myšlenky;

- získal dovednosti vychovávat k bezkonfliktnímu soužití v multikulturním prostředí;

- získal vědomosti a dovednosti potřebné pro kritické sledování médií;

- osvojil si základní přehled dějin kultury a získal dovednosti kulturu v užším slova smyslu pro práci s mládeží a dospělými.

V živých jazycích :

- naučil se užívat jazyka jako prostředku k dorozumění, ke sdělování a získávání informací;

- dokázal se srozumitelně, plynule a kultivovaně vyjadřovat k problémům současného života; uměl adekvátně a strukturovaně interpretovat cizí myšlenky a formulovat vlastní;

- dokázal vyhotovit soukromé i úřední písemnosti s odpovídající grafickou úpravou;

- dokázal pohotově vyjadřovat své postoje a názory v rozhovorech a besedách, uměl se dotazovat, diskutovat, argumentovat, přesvědčovat a vést debaty (i bez přípravy) vztahující s k různým tématům, včetně odborných;

- rozuměl autentickým projevům rodilých mluvčích v situacích každodenního života a jednoduchým projevům s odbornou tematikou, vyslechnutému nebo přečtenému odbornému textu, průběžně se věnoval četbě odborného tisku a sledoval novinky v oboru;

- osvojil si v průběhu studia přibližně 3000 lexikálních jednotek, včetně odborné slovní zásoby, a to v každém studovaném jazyce.