MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. srpna 1999, č.j. 27 374/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

78-42-M/003 PEDAGOGICKÉ LYCEUM

Denní studium absolventů základní školy
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. - 4. ročník
A. Povinné vyučovací předměty 124
1. Předměty povinného základu 97
Český jazyk a literatura 14
Cizí jazyk I 12
Cizí jazyk II 8
Občanská nauka 4
Dějepis 6
Zeměpis 4
Matematika 10
Fyzika 4
Chemie 3
Biologie 6
Výpočetní technika 4
Tělesná výchova 8
Pedagogika 4
Psychologie 4
Hudební výchova 2
Výtvarná výchova 2
Dramatická výchova 2
2. Volitelné specializace 12
3. Disponibilní hodiny 15
B. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :

1. Učební plán má umožnit školám, aby zařazením volitelných specializací a předmětů dosáhly pružnější profilace studia podle podmínek školy, možností vysokoškolského a vyššího odborného studia v regionu, zájmů a schopností žáků. Vedení školy vypracuje s respektováním dále uvedených poznámek konkrétní učební plán studijního oboru a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících.

2. Předměty povinného základu představují základ vzdělávání studijního oboru pedagogické lyceum, který je pro všechny školy závazný. V učebním plánu jsou u předmětů povinného základu stanoveny minimální počty hodin.

3. Rozsah všech vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů nesmí být nižší než 30 a nesmí přesáhnout 33 hodin v týdnu, a to v každém ročníku. Celkový minimální počet 124 hodin za 4 roky studia musí být dodržen.

4. Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, druhý cizí jazyk, matematika a tělesná výchova budou proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. Předměty hudební výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova se vyučují v 1. ročníku.

5. Od 2.ročníku si žák povinně volí jednu z níže uvedených specializací v minimální hodinové dotaci 12 hodin celkem. Specializace jsou otvírány jednak na základě zájmu žáků, jednak s respektováním možností školy. Specializace jsou hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, dramatická výchova, humanitní studia, živé jazyky.

6. Ve specializaci živé jazyky žák studuje 2 cizí jazyky, které jsou uvedeny mezi předměty povinného základu. Jejich hodinová dotace uvedená v učebním plánu je však posílena o 12 hodin specializace tak, aby se každému jazyku vyučovalo minimálně 165 hodin celkem; z toho jsou 4 hodiny určeny ke konverzaci a k práci s uměleckým a odborným textem.

7. Disponibilní hodiny využije ředitel školy podle vlastního uvážení buď k posílení některého z vyučovacích předmětů uvedených v učebním plánu nebo k zařazení dalších volitelných vyučovacích předmětů podle zájmu žáků. Struktura těchto volitelných předmětů je v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy.

8. Předmět tělesná výchova se vyučuje podle platných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy. Podle místních podmínek lze do učebního plánu zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

9. Počet vyučovacích hodin určených pro cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení ve vyučovacích předmětech se řídí charakterem vyučovacího předmětu. Ředitel školy stanoví podle platných předpisů MŠMT a finančních možností školy. Při cvičení se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupiny předpisy BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy.

10. V závěru 3. ročníku, popř. v průběhu 4. ročníku vypracují žáci dlouhodobou ročníkovou práci na zvolené téma ve vybraném vyučovacím předmětu.

11. Výběr, rozsah a učební osnovy nepovinných předmětů jsou v kompetenci ředitele školy.

12. Lyžařský a sportovně-turistický kurz jsou určeny žákům. Další sportovní kurzy jsou závazné pouze pro žáky se specializací tělesná výchova; jejich rozsah a zaměření stanoví příslušná učební osnova.

13. Ve 3. a 4. ročníku vykonají všichni žáci souvislou odbornou praxi v celkovém rozsahu 4 týdny.

14. V příloze je uveden příklad učebního plánu s rozvržením předmětů povinného základu do jednotlivých ročníků.

15. Pro výuku níže uvedených všeobecně vzdělávacích předmětů se používají tyto platné učební osnovy :

Český jazyk a literatura pro SOŠ č.j. 25625/99-22
Cizí jazyk I,II * pro SOŠ č.j. 18664/90-35
Občanská nauka pro SOŠ č.j. 23212/98-23/230
Zeměpis pro SOŠ 23093/99-22
Matematika pro G č.j. 17668/91-20
Chemie pro SOŠ č.j. 23212/98-23/230
Výpočetní technika pro SOŠ č.j. 25875/98-23
Tělesná výchova pro SŠ č.j. 19891/96-50
Konverzace v cizím jazyce pro SOŠ č.j. 23212/98-23/230
Práce s odborným cizojazyčným textem pro SOŠ č.j. 23212/98-23/230


* V současné době jsou ve schvalovacím řízení na MŠMT návrhy nových učebních osnov. V případě jejich schválení budou před expedicí UD opraveny zde uvedené schvalovací doložky.Příklad učebního plánu s rozvržením předmětů povinného základu do jednotlivých ročníků studijního oboru 78-42-M/003 Pedagogické lyceum

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
A. Povinné
1. Předměty povinného základu 30 23 23 21 83
Český jazyk a literatura 4 3 3 4 14
Cizí jazyk I 3 3 3 3 12
Cizí jazyk II 2 2 2 2 8
Občanská nauka - 1 1 2 4
Dějepis 2 2 2 - 6
Zeměpis 2 2 - - 4
Matematika 3 3 2 2 10
Fyzika 2 2 - - 4
Chemie 2 1 - - 3
Biologie 2 2 2 - 6
Výpočetí technika - - 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Pedagogika - - 2 2 4
Psychologie - - 2 2 4
Hudební výchova 2 - - - 2
Výtvarná výchova 2 - - - 2
Dramatická výchova 2 - - - 2
30 23 23 21 97
2. Volitelné specializace * - 4 4 4 12
Hudební výchova - 4 4 4 12
Výtvarná výchova - 4 4 4 12
Dramatická výchova - 4 4 4 12
Tělesná výchova - 4 4 4 12
Humanitní studia - 4 4 4 12
Živé jazyky - 4 4 4 12
3. Disponibilní hodiny 15
Celkem 31 31 31 31 124
B. Nepovinné