PROFIL ABSOLVENTA

 

 

 

Kmenový obor: 8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Kód a název vzdělávacího programu:

82-41-M/007 (82-32-6/01) Propagační výtvarnictví- propagační grafika

82-41-M/008 (82-32-6/02) Propagační výtvarnictví - výstavnictví   

82-41-M/035 (82-32-6/03) Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin

82-41-M/009 (82-32-6/04) Propagační výtvarnictví - aranžování

82-41-M/010 (82-32-6/05) Propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace

 

Dosažený stupeň vzdělání:

 úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

 maturitní zkouška
 vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru je připravován tak, aby se u něho vytvořily předpoklady pro kvalifikovaný výkon činností v příslušné oblasti výtvarné tvorby. Důraz je kladen na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Přitom je akcentována osobnost žáka, orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent studijního oboru je připraven pro výkon odborných činností v široké oblasti propagační tvorby. Činnosti, pro které jsou absolventi připravováni, jsou orientovány podle odborné profilace jednak na tvorbu v oblasti propagační grafiky, jednak na ucelená řešení propagačních a výstavních akcí, jednak na řešení grafického designu tiskovin, jednak na ucelená řešení výkladového prostoru včetně funkčního a estetického uspořádání prodejen, jednak na tvorbu v oblasti vědecké kresby a ilustrace. Pro výkon uvedených činností jsou vytvářeny předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění, výtvarného myšlení a vyjadřování.

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu body a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společností na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku.

Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něho dosažené vzdělání. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

Absolvent je veden ke kultivovanému využívání českého jazyka v různých komunikačních situacích, chápe význam kultury jazykového projevu pro společenské a pracovní uplatnění, zná zdroje všeobecných informací. Je veden k dovednosti orientovat se v literatuře, k pochopení přínosu umění pro život člověka, k chápání vývoje kultury v historických a společenských souvislostech.Absolvent je veden ke zvládnutí jednoho cizího jazyka na úrovni komunikace ve standardních životních situacích a pro řešení běžných situací pracovního života. Je veden k tomu, aby dovedl získávat a předávat informace v cizím jazyce, naučil se používat odbornou terminologii také v práci se zahraniční odbornou literaturou, seznámil se s kulturou, zvyky a chováním lidí v zemích studovaného jazyka, pochopil je a dovedl tolerovat.

Absolvent je veden k tomu, aby si osvojil a prohloubil základní matematické pojmy a vztahy mezi nimi, aby dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích, aby si osvojil důležité pojmy, jevy a zákonitosti z fyziky a chemie a aby byl schopen je prakticky aplikovat v oboru. Absolvent je veden k tomu, chápal základní ekologické zákonitosti a dovedl je uplatňovat pozitivním způsobem ve vlastním oboru.

Absolvent je vybaven rozvinutými pohybovými dovednostmi, má potřebu pohybové aktivity, má základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy a zásad první pomoci, zásad hygieny a bezpečnosti práce v občanském životě i v pracovních činnostech.

Absolvent je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, je veden ke správnému využívání volného času.

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent studijního oboru se dále vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a specifického odborného vzdělávání, zejména schopností nést odpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se podmínkám trhu práce, schopností samostatně sledovat vědeckotechnický rozvoj v oboru a získané informace využívat v pracovní činnosti. Je veden k tomu, aby samostatně řešil běžné úkoly ve stanoveném termínu a rozsahu dohodnutého objemu finančních prostředků, spolupracovat v týmu, získal schopnost samostatného a pohotového rozhodování a nalézal optimální varianty řešení úkolů.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventu v krátkém čase se kvalifikovaně uplatnit v oblasti výkonu činností. Odborná připravenost absolventa se projevuje získáním:

-         znalosti obecných principů periodizace historického vývoje společnosti a její výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

-         znalosti obecných historických zákonitostí estetiky užitého výtvarného umění,

-         dovednosti chápat podmíněnost každé vývojové etapy etapou předcházející až po současnost, a to v obecně historickém procesu i v konkrétní oblasti dějin národních a v odlišnosti vývoje výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

-         znalosti zobrazovacích metod deskriptivní geometrie,

-         dovednosti ve vytváření asociací mezi skutečným tvarem zobrazovaného objektu a jeho znázorněním,

-         výtvarného názoru a osvojení výtvarného myšlení, prvků výtvarného jazyka a estetických zásad výtvarně užitkové tvorby,

-         vyjadřovacích předpokladů pro samostatnou tvorbu rozvíjením individuálních invenčních schopností,

-         vědomostí o vlastnostech a způsobech použití materiálů užívaných v oblasti propagačního výtvarnictví,

-         přehledu o možnostech uplatnění a využití písma, dovedností v psaní, kreslení a konstruování písma,

-         dovedností v grafickém řešení tiskovin a využití písma při řešení výtvarného úkolu,

-         vědomostí a dovedností v oblasti využívání počítačových grafických programů v profesní činnosti,

-         dovednosti správně a pohotově zaznamenat proporce, pohyb, výraz a charakter lidské figury podle skutečnosti i z představy,

-         dovednosti používat výrazových prostředků a zdrojů tvořivosti,

-         dovednosti jasně formulovat výtvarnou myšlenku včetně jejího slovního i grafického vyjádření,

-         znalostí o estetických a psychologických zákonitostech propagačních prostředků,

-         výtvarných a technických vyjadřovacích dovedností, potřebných k realizování vlastních nebo cizích návrhů,

-         dovednosti pozorovat, analyzovat a hodnotit výtvarné návrhy z hlediska technologického, funkčního, estetického a ekonomického,

-         dovednosti přesně a pečlivě provádět jednotlivé pracovní operace,

-         dovednosti aplikace nových technických a technologických poznatků v propagační tvorbě,

-         dovednosti přesného odborného vyjadřování v písemném i ústním projevu,

-         dovednosti pracovat s odbornou literaturou,

-         znalostí zásad ekonomického myšlení a podnikání a pochopení podstaty základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,

-         dovedností prakticky ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním v předmětné oblasti včetně znalostí příslušných právních norem,

-         komplexních vědomostí o vhodném respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany i tvorby a ochrany životního prostředí včetně péče o kulturu práce a pracovního prostředí.

Specifická odborná příprava absolventa pro výkon činností v oblasti propagační grafika spočívá navíc v osvojení širokého vědomostí a dovedností z okruhu uměleckých grafických technik a moderních tiskových technik.

Specifická odborná příprava absolventa pro výkon činností v oblasti výstavnictví spočívá navíc v osvojení vědomostí a dovedností z okruhu používaných materiálů a způsobů jejich zpracování v procesu realizace, případně tvorby návrhů ve výstavní činnosti.

Specifická odborná příprava absolventa pro výkon činností v oblasti grafická úprava tiskovin spočívá navíc v osvojení vědomostí a dovedností z okruhu navrhování a realizace grafických úprav tiskových prostředků v jejich celém spektru.

Specifická odborná příprava absolventa pro výkon činností v oblasti aranžování spočívá navíc v osvojení vědomostí a dovedností z okruhu používaných materiálů, a způsobů jejich zpracování v aranžérské činnosti, vědomostí a dovedností z oblasti navrhování a realizace estetického a účelného řešení interiérů prodejen, společenských místností apod., přehledu o běžné administrativě v obchodě.

Specifická odborná příprava absolventa pro výkon činností v oblasti vědecká kresba a ilustrace spočívá navíc v systematickém prohlubování kreslířských dovedností zejména v oblasti věcné kresby a dovedností ve využívání širokého spektra příslušných výrazových prostředků.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi studijního oboru nacházejí uplatnění v jednotlivých oblastech propagačního výtvarnictví odpovídajících jejich odborné profilaci. Mohou se uplatnit zejména jako designéři v grafických studiích, výtvarní redaktoři v redakcích časopisů a nakladatelstvích, designéři ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstavních expozic apod. Dále se mohou uplatnit i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysokých školách, zejména školách s příbuznými obory studia a o vyšší odborné studium.