MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 25. července 2000, č.j. 23 266/2000-23 s platností od 1. září 2000

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

82-41-M/012 (82-33-6/0l) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí

82-41-M/013 (82-33-6/02) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství

82-41-M/014 (82-33-6/03) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví

82-41-M/015 (82-33-6/04) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů

82-41-M/016 (82-33-6/05) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

142-148

1. Všeobecně vzdělávací

44- 42

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2-0

Matematika

4

Přírodovědné předměty (FYZ, CHE, ZEK)

5

Tělesná výchova 

8

2. Odborné

 

Společný odborný základ

17-19

Dějiny výtvarné kultury

9-11

Technické kreslení

2

Písmo

2

Počítačová grafika

2

Ekonomika

2

82-41-M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů-plošné a plastické rytí

 

77

Výtvarná příprava                   

13

Technologie rytí

10

Navrhování v rytectví

16

Praktická cvičení v rytectví

38

Výběrové vyučovací předměty

10

82-41-M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů-umělecké zámečnictví a kovářství

 

77

Výtvarná příprava

13

Technologie uměleckého kování

10

Navrhování uměleckých výkovků

16

Praktická cvičení kovářská

38

Výběrové vyučovací předměty

10

82-41-M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů-zlatnictví a stříbrnictví

 

77

Výtvarná příprava

13

Technologie zlatnictví

10

Navrhování šperků

16

Praktická cvičení zlatnická

38

Výběrové vyučovací předměty

10

82-41-M/015 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů-broušení a rytí drahých kamenů

 

77

Výtvarná příprava       

13

Technologie broušení drahých kamenů

10

Navrhování broušení

16

Praktická cvičení v broušení

38

Výběrové vyučovací předměty

10

82-41-M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké odlévání

 

77

Výtvarná příprava

13

Technologie uměleckého odlévání

10

Navrhování uměleckých odlitků

16

Praktická cvičení v odlévání

38

Výběrové vyučovací předměty

10

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky:

1.      Cílem učebního plánu je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek, v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových vyučovacích předmětů pak dosáhnout pružnější profilace studia.

2.      Konkretizovaný učební plán, rozpracovaný do jednotlivých ročníků studia, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy.

3.      Povinné vyučovací předměty ( všeobecně vzdělávací, odborné, event. speciální odborné a studijní zaměření) představují základ vzdělání studijního oboru a jsou závazné v minimálním počtu hodin, uvedených v učebním plánu.

4.      Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle učebních osnov platných pro střední odborné školy a jsou vydány samostatně.

5.      Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku studia.

6.      Učivo přírodovědných předmětů se v konkretizovaném učebním plánu člení na samostatné vyučovací předměty fyzika, chemie a základy ekologie. Hodinová dotace předmětu základy ekologie se doporučuje na 1 vyučovací hodinu týdně za studium. Hodinové dotace předmětů fyzika a chemie stanoví školy podle charakteru studia.

7.      Pro zařazení učiva dějepisu může škola volit dvě varianty:

        a) Zařazení všeobecně vzdělávacího vyučovacího předmětu dějepis v prvním ročníku v dotaci 2 vyučovací hodiny týdně. V tomto případě se výuka odborného vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury realizuje podle učební osnovy DVK, varianta 1 od druhého ročníku studia.

        b) Zařazení odborného vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury varianta 2, která obsahuje učivo dějepisu. V tomto případě se dějepis jako samostatný vyučovací předmět nezařazuje.

8.      Vyučovací předmět výtvarná příprava se zařazuje do 1. a 2. ročníku. Podle charakteru oboru jej lze členit na dva samostatné předměty, a to na přípravné kreslení a přípravné modelování.

9.      Vyučovací předmět navrhování se zařazuje do 3. a 4. ročníku. Podle charakteru oboru jej lze členit na dva samostatné předměty, a to na návrhové kreslení a návrhové modelování.

10.  Hodinové kapacity stanovené pro výběrové vyučovací předměty lze v konkretizovaném učebním plánu využít jednak na posílení hodinové dotace povinných vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích, odborných, event. speciálních odborných a předmětů jednotlivých studijních zaměření), jednak pro zařazení dalších vyučovacích předmětů. Učební osnovy těchto dalších vyučovacích předmětů zpracovává škola, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

11.  Příklady výběrových vyučovacích předmětů: anatomie, základy fotografování, práce s počítačem, sádrování, zbožíznalství, vedení malé firmy, právní nauka, aplikovaná psychologie, matematický seminář, další cizí jazyk, konverzace, základy zdravovědy, další speciální odborné předměty atd.

12.  Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

13.  Struktura, obsah, rozsah i zpracování učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.