PROFIL ABSOLVENTA

 

 

 

Kmenový obor:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Kód a název vzdělávacího programu:

82-41-M/018 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu-modelářství

82-41-M/036 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu-zdobení

82-41-M/037 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu-vytváření keramiky

82-41-M/038 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu-kamnářství

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška
vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru je připravován tak, aby se u něho vytvořily předpoklady pro kvalifikovaný výkon činností v příslušné oblasti výtvarné a uměleckořemeslné tvorby. Důraz je kladen na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Přitom je akcentována osobnost žáka, orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent studijního oboru je připraven pro výkon činností v oblasti průmyslové nebo uměleckoprůmyslové tvorby a výroby keramiky a porcelánu. Jedná se o činnosti, zaměřené podle specifické přípravy jednak na modelářství porcelánu, jednak na navrhování dekoru porcelánu a jeho vytváření, jednak na navrhování tvaru a dekoru užitkové a dekorativní keramiky včetně realizace keramických výrobků, jednak na stavbu a rekonstrukci lokálních topidel na pevná paliva se zvláštním zřetelem na kachlová kamna a krby včetně vytváření originálních výtvarných návrhů nejrůznějších typů kamen a krbů. Pro výkon uvedených činností jsou vytvářeny předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění,výtvarného myšlení a vyjadřování.

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku.

Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něho dosažené vzdělání. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

Absolvent je veden ke kultivovanému využívání českého jazyka v různých komunikačních situacích, chápe význam kultury jazykového projevu pro společenské a pracovní uplatnění, zná zdroje všeobecných informací. Je veden k dovednosti orientovat se v literatuře, k pochopení přínosu umění pro život člověka, k chápání vývoje kultury v historických a společenských souvislostech.Absolvent je veden ke zvládnutí jednoho cizího jazyka na úrovni komunikace ve standardních životních situacích a pro řešení běžných situací pracovního života.

Absolvent je veden k tomu, aby si osvojil a prohloubil základní matematické pojmy a vztahy mezi nimi, aby dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích, aby si osvojil důležité pojmy, jevy a zákonitosti z fyziky a chemie a aby byl schopen je prakticky aplikovat v oboru. Absolvent je veden k tomu, chápal základní ekologické zákonitosti a dovedl je uplatňovat pozitivním způsobem ve vlastním oboru.

Absolvent je vybaven rozvinutými pohybovými dovednostmi, má potřebu pohybové aktivity, má základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy a zásad první pomoci, zásad hygieny a bezpečnosti práce v občanském životě i v pracovních činnostech.

Absolvent je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, je veden ke správnému využívání volného času.

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent studijního oboru se dále vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a specifického odborného vzdělávání, zejména schopností nést odpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se podmínkám trhu práce, schopností samostatně sledovat vědeckotechnický rozvoj v oboru a získané informace využívat v pracovní činnosti. Je veden k tomu, aby samostatně řešil běžné úkoly ve stanoveném termínu a rozsahu dohodnutého objemu finančních prostředků, spolupracoval v týmu, získal schopnost samostatného a pohotového rozhodování a nalézal optimální varianty řešení úkolů.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventu v krátkém čase se kvalifikovaně uplatnit v oblasti výkonu činností. Odborná připravenost absolventa se projevuje získáním:

-         znalosti obecných principů periodizace historického vývoje společnosti a její výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

-         znalosti obecných historických zákonitostí estetiky užitého výtvarného umění,

-         dovednosti chápat podmíněnost každé vývojové etapy etapou předcházející až po současnost, a to v obecně historickém procesu i v konkrétní oblasti dějin národních a v odlišnosti vývoje výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

-         znalosti zobrazovacích metod deskriptivní geometrie,

-         dovednosti ve vytváření asociací mezi skutečným tvarem zobrazovaného objektu a jeho znázorněním,

-         výtvarného názoru a osvojení výtvarného myšlení, prvků výtvarného jazyka a estetických zásad výtvarně užitkové tvorby,

-         vyjadřovacích předpokladů pro samostatnou tvorbu rozvíjením individuálních invenčních schopností,

-         přehledu o možnostech uplatnění a využití písma, vč. určitého stupně praktických dovedností v oblasti psaní, kreslení a konstruování písma,

-         dovednosti ovládnout realistickou kresbu figury vč. pohybových studií,

-         základních vědomostí z oblasti organizace a řízení výroby a hospodárnosti ve využívání surovin, paliv a energie,

-         komplexního přehledu o materiálech a technologiích používaných při výrobě jemné keramiky vč. jejího zdobení,

-         dovedností v technické kontrole v oblasti výroby keramiky a porcelánu,

-         dovednosti navrhnout funkčně i esteticky vhodně řešený keramický nebo porcelánový výrobek,

-         dovednosti ve vytváření jemné keramiky,

-         dovednosti ve zdobení keramických a porcelánových výrobků,

-         dovednosti přesného odborného vyjadřování v písemném i ústním projevu,

-         dovednosti pracovat s odbornou literaturou,

-         znalostí zásad ekonomického myšlení a podnikání a pochopení podstaty základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,

-         dovedností prakticky ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním v předmětné oblasti včetně znalostí příslušných právních norem,

-         komplexních vědomostí o vhodném respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany i tvorby a ochrany životního prostředí včetně péče o kulturu práce a pracovního prostředí.

Specifická odborná příprava absolventa pro výkon činností v oblasti kamnářství spočívá navíc v osvojení:

-         znalosti způsobů výroby a použití kamnářských výrobků,

-         vědomostí a dovedností ovládat konstrukční řešení lokálních topidel na tuhá paliva,

-         znalosti hlavních předpisů pro stavbu kamen a krbů,

-         komplexního přehledu o materiálech používaných pro stavbu kamen a krbů

-         technologické znalostí o provádění jednodušších zámečnických a zednických prací včetně zdění komínů, při respektování požadavků na bezpečný provoz,

-         dovednosti určit složení základních surovinových směsí a připravovat je, zvládat rozbory surovin, zkoušky výrobků a glazur,

-         dovednosti zhotovovat formy a modely pro všechny typy kamnářských výrobků,

-         dovednosti zvládat lití a formování do sádrových forem, přípravu glazur, glazování, zdobení kamnářských výrobků různými dekoračními technikami a pálení,

-         dovednosti samostatně realizovat stavbu, rekonstrukce a údržbu všech používaných druhů lokálních topidel na tuhá paliva se zvláštním zřetelem na kachlová kamna a krby,

-         dovednosti provádět základní zámečnické a zednické práce.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi studijního oboru nacházejí uplatnění v oblasti průmyslové nebo uměleckořemeslné výroby keramiky a porcelánu a to především ve sféře realizace výtvarně užitkových předmětů, návrhářství užitkové keramiky a porcelánu nebo realizace stavby kamen a krbů včetně vytváření originálních návrhů, rekonstrukce a údržby lokálních topidel na pevná paliva, především kachlových kamen a krbů.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysokých školách, zejména školách s příbuznými obory studia a o vyšší odborné studium.