MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
25. července 2000, č.j. 23 267/2000-23 s platností od 1. září 2000

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

82-41-M/018 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu-modelářství

82-41-M/036 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu-zdobení

82-41-M/037 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu-vytváření keramiky

82-41-M/038 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu-kamnářství

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

142-146

1. Všeobecně vzdělávací

44- 42

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2-0

Matematika

4

Přírodovědné předměty (FYZ, CHE, ZEK)

5

Tělesná výchova 

8

2. Odborné

 

Společný odborný základ

40-42

Dějiny výtvarné kultury

9-11

Výtvarná příprava

13

Technické kreslení

2

Písmo

2

Figurální kreslení

2

Technologie

10

Ekonomika

2

82-41-M/018 Výtvarné zpracování keramiky
a porcelánu-modelářství

 

50

Navrhování

14

Praktická cvičení

36

Výběrové vyučovací předměty

12

82-41-M/036 Výtvarné zpracování keramiky
a porcelánu-zdobení

 

50

Navrhování

14

Praktická cvičení

36

Výběrové vyučovací předměty

12

82-41-M/037 Výtvarné zpracování keramiky
a porcelánu-vytváření keramiky

 

50

Navrhování

14

Praktická cvičení

36

Výběrové vyučovací předměty

12

82-41-M/038 Výtvarné zpracování keramiky
a porcelánu-kamnářství

 

56

Konstrukce kamen a krbů

6

Navrhování

14

Praktická cvičení v sádrovně

12

Praktická cvičení v konstrukci kamen a krbů

23

Praktická cvičení ve zdobení

1

Výběrové vyučovací předměty

6

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

1.      Cílem učebního plánu je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek, v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových vyučovacích předmětů pak dosáhnout pružnější profilace studia.

2.      Konkretizovaný učební plán, rozpracovaný do jednotlivých ročníků studia, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy.

3.      Povinné vyučovací předměty ( všeobecně vzdělávací, odborné, event. speciální odborné a studijní zaměření) představují základ vzdělání studijního oboru a jsou závazné v minimálním počtu hodin, uvedených v učebním plánu.

4.      Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle učebních osnov platných pro střední odborné školy a jsou vydány samostatně.

5.      Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku studia.

6.      Učivo přírodovědných předmětů se v konkretizovaném učebním plánu člení na samostatné vyučovací předměty fyzika, chemie a základy ekologie. Hodinová dotace předmětu základy ekologie se doporučuje na 1 vyučovací hodinu týdně za studium. Hodinové dotace předmětů fyzika a chemie stanoví školy podle charakteru studia.

7.      Pro zařazení učiva dějepisu může škola volit dvě varianty:

a)    Zařazení všeobecně vzdělávacího vyučovacího předmětu dějepis v prvním ročníku v dotaci 2 vyučovací hodiny týdně. V tomto případě se výuka odborného vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury realizuje podle učební osnovy DVK, varianta 1 od druhého ročníku studia.

b)    Zařazení odborného vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury varianta 2, která obsahuje učivo dějepisu. V tomto případě se dějepis jako samostatný vyučovací předmět nezařazuje.

8.      Vyučovací předmět výtvarná příprava se zařazuje do 1. a 2. ročníku. Podle charakteru oboru jej lze členit na dva samostatné předměty, a to na přípravné kreslení a přípravné modelování.

9.      Vyučovací předmět navrhování se zařazuje do 3. a 4. ročníku. Podle charakteru oboru jej lze členit na dva samostatné předměty, a to na návrhové kreslení a návrhové modelování.

10.  Ve studijním zaměření 03 Vytváření keramiky může škola podle místních podmínek učivo vyučovacího předmětu praktická cvičení členit na tři samostatné vyučovací předměty, a to na praktická cvičení v sádrovně, praktická cvičení ve vytváření keramiky a praktická cvičení ve zdobení.

11.  Hodinové kapacity stanovené pro výběrové vyučovací předměty lze v konkretizovaném učebním plánu využít jednak na posílení hodinové dotace povinných vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích, odborných, event. speciálních odborných a předmětů jednotlivých studijních zaměření), jednak pro zařazení dalších vyučovacích předmětů. Učební osnovy těchto dalších vyučovacích předmětů zpracovává škola, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

12.  Příklady výběrových vyučovacích předmětů: anatomie, základy fotografování, práce s počítačem, sádrování, zbožíznalství, vedení malé firmy, právní nauka, aplikovaná psychologie, matematický seminář, další cizí jazyk, konverzace, základy zdravovědy, další speciální odborné předměty atd.

13.  Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

14.  Struktura, obsah, rozsah i zpracování učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.