PROFIL ABSOLVENTA

 

 

 

Kmenový obor: 8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba  

Studijní obor: 

82-41-M/046 Textilní výtvarnictví - tkalcovská a tiskařská tvorba

82-41-M/047 Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba

82-41-M/048 Textilní výtvarnictví - tiskařská tvorba

82-41-M/049 Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií

82-41-M/050 Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba

82-41-M/051 Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyšívačská tvorba

82-41-M/052 Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní

82-41-M/053 Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů

 

Dosažený stupeň vzdělání:

 úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

 maturitní zkouška
 vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru je připravován tak, aby se u něho vytvořily předpoklady pro kvalifikovaný výkon činností v příslušné oblasti výtvarné tvorby. Důraz je kladen na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Přitom je akcentována osobnost žáka, orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent studijního oboru je připraven pro výkon designérských a realizačních činností v textilním průmyslu a textilní tvorbě. Těžiště těchto činností spočívá podle specifické přípravy zejména v navrhování včetně ručního i strojního zhotovení návrhu všech druhů textilií, v navrhování a tvorbě v tradičních ručních technikách a v ruční výrobě využitím uměleckořemeslných technik zpracování textilních a přírodních materiálů. Pro výkon uvedených činností jsou vytvářeny předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění, výtvarného myšlení a vyjadřování.

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku.

Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něho dosažené vzdělání. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

Absolvent je veden ke kultivovanému využívání českého jazyka v různých komunikačních situacích, chápe význam kultury jazykového projevu pro společenské a pracovní uplatnění, zná zdroje všeobecných informací. Je veden k dovednosti orientovat se v literatuře, k pochopení přínosu umění pro život člověka, k chápání vývoje kultury v historických a společenských souvislostech. Absolvent je veden ke zvládnutí jednoho cizího jazyka na úrovni komunikace ve standardních životních situacích a pro řešení běžných situací pracovního života.

Absolvent je veden k tomu, aby si osvojil a prohloubil základní matematické pojmy a vztahy mezi nimi, aby dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích, aby si osvojil důležité pojmy, jevy a zákonitosti z fyziky a chemie a aby byli schopen je prakticky aplikovat v oboru. Absolvent je veden k tomu, aby chápal základní ekologické zákonitosti a dovedl je uplatňovat pozitivním způsobem ve vlastním oboru.

Absolvent je vybaven rozvinutými pohybovými dovednostmi, má potřebu pohybové aktivity, má základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy a zásad první pomoci, zásad hygieny a bezpečnosti práce v občanském životě i v pracovních činnostech.

Absolvent je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, je veden ke správnému využívání volného času.

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent studijního oboru se dále vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji - z oblasti odborného a specifického odborného vzdělávání, zejména schopností nést odpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se podmínkám trh schopností samostatně sledovat vědeckotechnický rozvoj v oboru a získané informace využívat v pracovní činnosti. Je veden k tomu, aby samostatně řešil běžné úkoly stanoveném termínu a v rozsahu dohodnutého objemu finančních prostředků, spolupracoval v týmu, získal schopnost samostatného a pohotového rozhodování a nalézal optimální varianty řešení úkolů.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventu v krátkém čase se kvalifikovaně uplatnit v oblasti výkonu činností.Odborná připravenost absolventa se projevuje získáním:

-         znalosti obecných principů periodizace historického vývoje společnosti a její výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

-         znalosti obecných historických zákonitostí estetiky užitého výtvarného umění,

-         dovednosti chápat podmíněnost každé vývojové etapy etapou předcházející až po současnost, a to v obecně historickém procesu i v konkrétní oblasti dějin národních a v odlišnosti vývoje výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

-         znalosti zobrazovacích metod deskriptivní geometrie,

-         dovednosti ve vytváření asociací mezi skutečným tvarem zobrazovaného objektu a jeho znázorněním,

-         výtvarného názoru a osvojení výtvarného myšlení, prvků výtvarného jazyka a estetických zásad výtvarně užitkové tvorby,

-         vyjadřovacích předpokladů pro samostatnou tvorbu rozvíjením individuálních invenčních schopností,

-         přehledu o možnostech uplatnění a využití písma, vč. určitého stupně praktických dovedností v oblasti psaní, kreslení a konstruování písma,

-         dovednosti správného a pohotového zaznamenání proporcí, pohybu, výrazu a charakteru lidské hlavy, figury oblečené i v aktu podle skutečnosti i z představy,

-         znalosti lidského těla jako předpokladu k chápání člověka jako součásti životního prostředí a jako měřítka věcí pro člověka vytvářených,jej obklopujících a jím využívaných,

-         vědomostí a dovedností v oblasti využívání počítačových grafických programů v profesní činnosti,

-         vědomostí o vlastnostech a použití textilních i přírodních materiálů, metodách jejich zušlechťování a zkoušení,

-         znalostí technologických postupů, strojního zařízení, nástrojů a pomůcek a jejich použití v průmyslové výrobě i ručním zhotovování textilií,

-         přehledu o zákonitostech vytváření vzorů a technických vzornic,

-         vědomostí o základních pojmech a konstrukci vazeb tkanin, pletenin, krajek a výšivek,

-         dovednosti v navrhování vazeb a vzorů daných textilií z funkčních, estetických, materiálových, ekonomických a výrobních hledisek,

-         dovednosti aplikace nových technických a estetických poznatků při navrhování vazeb a vzorů tkanin,pletenin, krajek a výšivek,

-         dovednosti samostatně pracovat a zavádět do výroby návrhy vlastní, i jiných výtvarníků , včetně vytváření výrobní dokumentace,

-         dovednosti přesného odborného vyjadřování v písemném i ústním projevu,

-         dovednosti pracovat s odbornou literaturou,

-         znalostí zásad ekonomického myšlení a podnikání a pochopení podstaty základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,

-         dovedností prakticky ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním v předmětné oblasti včetně znalostí příslušných právních norem,

-         komplexních vědomostí o vhodném respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany i tvorby a ochrany životního prostředí včetně péče o kulturu práce a pracovního prostředí.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi studijního oboru nacházejí uplatnění jako designéři a realizátoři v textilním průmyslu a textilní tvorbě. Mohou se uplatnit především v oblasti návrhářství a designatury, modelářství a vzorkařství, uměleckořemeslné textilní tvorby, tvorby dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysokých školách, zejména školách s příbuznými obory studia a o vyšší odborné studium.