CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

 

Kmenový obor: 8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Studijní obor: 

82-41-M/046 Textilní výtvarnictví - tkalcovská a tiskařská tvorba

82-41-M/047 Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba

82-41-M/048 Textilní výtvarnictví - tiskařská tvorba

82-41-M/049 Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií

82-41-M/050 Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba

82-41-M/051 Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyšívačská tvorba

82-41-M/052 Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní

82-41-M/053 Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů

Vstupní předpoklady žáků:

Do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a vyhověli podmínkám přijímacího řízení, jehož součástí je talentová zkouška.

Délka vzdělávacího programu a forma studia

4 roky, denní studium

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

Jedná se o vzdělávací program studijního oboru SOŠ, ve kterém jsou žáci na základě odborné profilace připravováni pro činnosti v oblasti vytváření designu tkanin, pletenin, krajek a výšivek, navrhování jejich vzorů včetně jejich realizace, navrhování a tvorby ručně tkaných unikátních nebo malosériových textilií, ručně tištěných textilií včetně předúpravy, barvení, potisku nebo malby a fixace, textilní tvorby zaměřené na tradiční ruční techniky a tvorby užitkových a dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů. Při výkonu činností je kladen důraz na aktivní uplatňování známých prvků jednotlivých proudů a směrů výtvarně užitkové tvorby.

Struktura vzdělávání je koncipována s ohledem na vzájemnou obsahovou provázanost jednotlivých studijních oborů výtvarného a uměleckořemeslného charakteru ve směru umění. Tvoří ji složka všeobecného a odborného vzdělávání. Složka všeobecného vzdělání respektuje charakteristiku dané vzdělávací úrovně a je pro všechny studijní obory v daném směru společná. Složka odborného vzdělání obsahuje základní odborné a speciální odborné učivo.

Základní odborné učivo poskytuje na vědním základě zobecněné, širší a dlouhodoběji platné vědomosti, dovednosti, zejména však návyky v oblasti metod myšlení a práce. Je základem žádoucí přizpůsobivosti absolventa v rámci oboru. Základní odborné učivo poskytuje znalosti jevů, principů, zákonitostí a vztahů výtvarně estetických, ekonomických a společenských souvislostí i základní dovednosti aplikovat tyto vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů. Tvoří základ odborné složky profilu absolventa. Řadí se sem učivo dějin výtvarné kultury, výtvarné přípravy, figurálního kreslení, počítačové grafiky a ekonomiky.

Speciální odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v měnících se podmínkách společenské praxe a vytváří předpoklady pro celoživotní učení. Je obsaženo ve vazbě na profilaci odborné přípravy v předmětech technologie, kreslení vzornic, technická dokumentace, vazby tkanin, vazby pletenin, konstrukce střihů, konstrukce krajek, oděvnictví, koloristika, navrhování a praktická cvičení.

Součástí učebních dokumentů je obecný učební plán, obsahující vyučovací předměty se stanovenými hodinovými dotacemi za celé období studia. Tato forma učebního plánu předpokládá, že škola si tento učební plán rozpracuje na jednotlivé ročníky sama. V učebním plánu je ponechán prostor pro výběrové vyučovací předměty, které škole poskytují možnost dotváření profilu absolventa a v návaznosti na něj i učebního plánu.

Žáci jsou vychováváni a vzděláváni tak, aby se stali osobnostmi s dobrou orientací v širokém společenském prostředí, byli schopni vlastního zdokonalování a úspěšného vyrovnávání se s osobními i profesními problémy a měli z hlediska obecně lidského žádoucí hodnotovou orientaci.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka dobře umístitelného na trhu práce, schopného adaptace na měnící se podmínky trhu práce, s rozvinutými klíčovými dovednostmi.

Charakteristika obsahových složek

Všeobecné vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu studijního oboru textilní výtvarnictví je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od Standardu středoškolského odborného vzdělávání vymezujícího v podobě výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělávání.

Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturační funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je i poznání základního odborného názvosloví z oboru a jeho aktivní používání.

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť obsahuje učivo z různých humanitních a společenskovědních disciplin, jako jsou psychologie, politologie, teorie státu a práva, etika, filozofie, historie apod. Základním cílem společenskovědního vzdělávání je vybavit žáka určitým množstvím poznatků a jeho osobnostní a sociální kultivace. Osvojené poznatky mají usnadnit žákovi pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy dané společnosti.

Matematické vzdělávání poskytuje žákům ucelený systém poznatků, rozvíjí jejich numerické dovednosti a návyky, vybavuje je poznatky potřebnými pro studium daného oboru.

Přírodovědné vzdělávání zahrnuje fyziku, chemii a ekologickou výchovu. Žáci si osvojují důležité pojmy, veličiny a zákonitosti z fyziky a chemie nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí.

Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter, neboť má výrazné kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je nutno nahlížet jako na formativní oblast vzdělávacího procesu, která se realizuje jednak vlastní tvůrčí činností žáka, jednak poznáním a pochopením krásy prostřednictvím konkrétních uměleckých děl i šířeji chápaných estetických výtvorů různých žánrů. Estetická výchova prostupuje celým vzdělávacím obsahem a přispívá k pochopení zákonitostí moderní výtvarné a uměleckořemeslné tvorby.

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví, na osvojování vědomostí a dovedností z oblasti zdravotní výchovy včetně zvládnutí základů první pomoci při úrazu. Upevnění dovedností první pomoci je součástí pracovní náplně tělovýchovně výcvikového kurzu.

Odborné vzdělávání

Složka odborného vzdělávání je odvozena od Standardu středoškolského odborného vzdělávání v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr umění. Poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, intelektuálních a manuálních dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění.

Ve složce odborného vzdělávání jsou důsledně propojeny teoretické poznatky z oblasti historie umění a vývoje společnosti, výtvarných disciplin, technologie a materiálů, ekonomiky a ekologie s jejich praktickými aplikacemi.

Učivo obsahového okruhu historie umění a vývoje společnosti poskytuje žákům , celkové historické poučení o vývoji společnosti od jejího vzniku až po současnost a o základních historických, výtvarných a estetických zákonitostech v tomto vývoji působících. Vede žáky k široké orientaci v dějinách výtvarného umění a uměleckého řemesla. Objasňuje základní souvislosti umění s vývojovými etapami všeobecných dějin lidstva a na základě těchto poznání v žácích formuje estetické myšlení a cítění. Přispívá k pochopení kulturního dědictví minulosti a pěstuje hluboký zájem o obor.

Vzdělávání v oblasti výtvarně-technických disciplin je obsaženo zejména v předmětech výtvarná příprava, figurální kreslení, počítačová grafika, navrhování a praktická cvičení. Učivo výtvarné přípravy rozvíjí výtvarné myšlení žáků, vede k osvojení výtvarného jazyka a vytváří předpoklady pro samostatnou tvorbu ve zvoleném oboru (event. v oborech příbuzných). Vědomosti a dovednosti osvojené v rámci předmětu výtvarná příprava jsou dále rozvíjeny a prohlubovány v předmětech figurální kreslení, počítačová grafika, navrhování a praktická cvičení. Učivo předmětu figurální kreslení poskytuje žákům poučení o způsobech zobrazení lidského těla a jeho částí a vede je k chápání člověka jako součásti životního prostředí a jako měřítka věcí pro člověka vytvářených a jej obklopujících. Učivo předmětu počítačová grafika seznamuje žáky s počítačovými grafickými systémy a možnostmi jejich využití ve vlastní profesní činnosti. V předmětu navrhování získávají žáci na přiměřené úrovni vědomosti a dovednosti v oblasti metod samostatné výtvarné práce, uplatňovaných při řešení zadávaných úkolů v rámci specifické profilace. V předmětu praktická cvičení si žáci formou praktických činností ověřují systém teoretických vědomostí, poznávají pracovní postupy a podmínky jednotlivých dílčích prací a získávají specifické výtvarné a uměleckořemeslné dovednosti při uplatňování tvůrčího přístupu k realizaci vlastních návrhů.

Učivo obsahového okruhu technologie a materiály tvoří základ odborného vzdělávání technologického charakteru. Seznamuje žáky s materiály, používanými v oblasti textilní výroby, jejich vlastnostmi a způsoby použití, se základy technologie a techniky zušlechťovacích procesů a zkušebních metod, používaných při zjišťování vlastností a kvality textilií. Tento základ potom v jednotlivých studijních zaměřeních rozvíjejí technologie, žáci se dále seznámí se zákonitostmi vytváření vzorů a kreslení technických vzornic, s vazbami a konstrukcí tkanin, pletenin, krajek a výšivek a konstrukcí

Učivo obsahového okruhu ekonomika a ekologie poskytuje žákům systém poznatků v souvislostech odpovídajících tržnímu hospodářství. Umožňuje jim osvojit si základní vědomosti a dovednosti z oblasti pracovněprávních vztahů, živnostenského podnikání a podnikových činností. Učivo seznamuje žáky se základními zásadami ochrany a tvorby životního prostředí. Vychovává k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k dodržování pracovní a technologické kázně a k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce.

Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Z hlediska významu klíčových dovedností pro studijní obor lze považovat za žádoucí posilování

-         komunikativních dovedností, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

-         personálních a interpersonálních dovedností, zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

-         dovedností řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení,

-         dovednosti numerické aplikace, zejména dovednost využívat matematické a přírodovědné poznatky k řešení praktických úkolů a situací z běžného života, vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky reálné situace, rozumět grafickému znázornění reálné situace a umět jí využívat v praxi,

-         dovednost využívat informačních technologií, zejména dovednost využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě a kriticky posuzovat tyto informační zdroje a jejich obsahy.

Organizace výuky:

Studium je organizováno jako čtyřleté denní pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

Metodické přístupy:

Metody a formy výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti žáka. Jsou způsobem realizace obecných didaktických principů na stanoveném obsahu učiva a se zaměřením na cíle studijního oboru. Tyto cíle určují i výběr metod a forem výchovně vzdělávací práce. Doporučuje se využívat problémových metod, které umožňují soustavně rozvíjet pracovní aktivitu žáků.

Formy výchovně vzdělávací práce tvoří s metodami jednotný celek. Z hlediska organizace výchovně vzdělávacího procesu je pro tento studijní obor charakteristické, že se vedle běžných způsobů práce ve třídě uplatňují v široké míře zejména praktické vyučování ve školních dílnách, ateliérech, odborných učebnách ap. Významnou součástí vzdělávacího procesu jsou exkurze.

Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů by měl vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na realizaci cílu jednotlivých klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená v učebních dokumentech za učebním plánem.

Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvýhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. Příklad žákovského projektu z hlediska přípravy vyučujícího je přiložen.

Žákovský projekt zařazený v těchto učebních dokumentech (vzdělávacím programu) není pro školy povinný, ale jedná se o námět (ukázku) jednoho projektu, na základě kterého si vyučující ve školách mohou zpracovat podklady pro realizaci konkrétních projektů.

Kromě realizace klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé, soustavné a hodnotné práci a usiluje o to, aby žáci byli schopni nést odpovědnost za přijatá rozhodnutí a kvalitu vykonané práce.

Další specifické požadavky:

Zdravotní požadavky na uchazeče

Do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící poruchou barvocitu, s dobrým zrakem, s dobrou funkcí horních končetin a schopností jemných pohybů rukou.

K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.