PROFIL ABSOLVENTA

 

 

 

Kmenový obor:

8242M Konzervátorství a restaurátorství

Kód a název vzdělávacího programu:

82-4-M/001 Konzervátorství a restaurátorství

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška
vysvědčení o maturitní zkoušce

Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru je připravován tak, aby se u něho vytvořily předpoklady pro kvalifikovaný výkon činností zejména v oblasti konzervování a restaurování písemných památek a knižní vazby. Důraz je kladen na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Přitom je akcentována osobnost žáka, orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent studijního oboru je připraven pro výkon odborných činností v oblasti péče a ochrany památek a dokumentů uložených v archivech, knihovnách a muzeích. Činnosti, kterými se absolventi zabývají, jsou zaměřené na konzervování a restaurování archiválií, listin, knih, knižních vazeb, kování, pečetí, zhotovování replik vzácných rukopisů apod. Pro výkon uvedených činností jsou vytvářeny předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění výtvarného myšlení a vyjadřování.

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku.

Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něho dosažené vzdělání. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

Absolvent je veden ke kultivovanému využívání českého jazyka v různých komunikačních situacích, chápe význam kultury jazykového projevu pro společenské a pracovní uplatnění, zná zdroje všeobecných informací. Je veden k dovednosti orientovat se v literatuře, k pochopení přínosu umění pro život člověka, k chápání vývoje kultury v historických a společenských souvislostech.Absolvent je veden ke zvládnutí jednoho cizího jazyka na úrovni komunikace ve standardních životních situacích a pro řešení běžných situací pracovního života.

Absolvent je veden k tomu, aby si osvojil a prohloubil základní matematické pojmy a vztahy mezi nimi, aby dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích, aby si osvojil důležité pojmy, jevy a zákonitosti z fyziky a chemie a aby byl schopen je prakticky aplikovat v oboru. Absolvent je veden k tomu, chápal základní ekologické zákonitosti a dovedl je uplatňovat pozitivním způsobem ve vlastním oboru.

Absolvent je vybaven rozvinutými pohybovými dovednostmi, má potřebu pohybové aktivity, má základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy a zásad první pomoci, zásad hygieny a bezpečnosti práce v občanském životě i v pracovních činnostech.

Absolvent je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, je veden ke správnému využívání volného času.

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent studijního oboru se dále vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a specifického odborného vzdělávání, zejména schopností nést odpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se podmínkám trhu práce, schopností samostatně sledovat vědeckotechnický rozvoj v oboru a získané informace využívat v pracovní činnosti. Je veden k tomu, aby samostatně řešil běžné úkoly ve stanoveném termínu a rozsahu dohodnutého objemu finančních prostředků, spolupracoval v týmu, získal schopnost samostatného a pohotového rozhodování a nalézal optimální varianty řešení úkolů.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventu v krátkém čase se kvalifikovaně uplatnit v oblasti výkonu činností. Odborná připravenost absolventa se projevuje získáním:

-         znalosti obecných principů periodizace historického vývoje společnosti a její výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

-         znalosti obecných historických zákonitostí estetiky užitého výtvarného umění,

-         dovednosti chápat podmíněnost každé vývojové etapy etapou předcházející až po současnost, a to v obecně historickém procesu i v konkrétní oblasti dějin národních a v odlišnosti vývoje výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

-         znalosti zobrazovacích metod deskriptivní geometrie,

-         dovednosti ve vytváření asociací mezi skutečným tvarem zobrazovaného objektu a jeho znázorněním,

-         výtvarného názoru a osvojení výtvarného myšlení, prvků výtvarného jazyka a estetických zásad výtvarně užitkové tvorby,

-         vyjadřovacích předpokladů pro samostatnou tvorbu rozvíjením individuálních invenčních schopností,

-         přehledu o možnostech uplatnění a využití písma, vč. určitého stupně praktických dovedností v oblasti psaní, kreslení a konstruování písma,

-         přehledu o základech fotografování a dovedností v oblasti tvorby fotografie a jejího užití,

-         vědomostí a dovedností z chemie aplikované v konzervátorské praxi, zejména vědomostí o rozpouštědlech, lepidlech, tmelech, desinfekčních a konzervačních prostředcích,

-         vědomostí o biologických škůdcích archiválií, knih a muzejních sbírek,

-         dovedností pracovních návyků v oblasti laboratorní práce, včetně orientačních zkoušek složení a charakteru materiálu a stupně jeho destrukce,

-         vědomostí o technologii současné a historické výroby papíru, textilií a pergamenu,

-         vědomostí a dovedností v používání konzervačních metod a jejich aplikaci podle druhu materiálu a rozsahu destrukce konzervovaného objektu,vědomostí a dovedností v konzervování a restaurování knižních vazeb,

-         základních vědomostí a dovedností v konzervování a restaurování pečetí a jiných předmětů z vosku,

-         vědomostí a dovedností v oblasti galvanoplastické výrobní technologie a jejím využití v laboratoři,

-         vědomostí o dezinsekcí, desinfekcí a deratizaci,

-         základních znalosti klimatotechnologie a základů ochrany proti korozi včetně klimatotechnologického zkušebnictví,

-         základních znalostí umožňujících stanovit hlavní faktory destrukce materiálů a předmětů,

-         znalosti a dovednosti v psaní historických písem a realistického zobrazení plošného, reliéfního a prostorového charakteru pro dokumentační účely,

-         dovedností přesného odborného vyjadřování v písemném i ústním projevu, · dovednosti práce s odbornou literaturou,

-         znalostí zásad ekonomického myšlení a podnikání a pochopení podstaty základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,

-         dovedností prakticky ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním v předmětné oblasti včetně znalostí příslušných právních norem,

-         komplexních vědomostí o vhodném respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany i tvorby a ochrany životního prostředí včetně péče o kulturu práce a pracovního prostředí.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi studijního oboru po nacházejí uplatnění jako konzervátoři a restaurátoři působící v oblasti konzervátorství a restaurátorství zejména památek listinného charakteru a knižní vazby.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysokých školách, zejména školách s příbuznými obory studia a o vyšší odborné studium.