PROFIL ABSOLVENTADosažený stupeň vzdělání : střední odborné vzdělání

Způsob ukončení a certifikace : závěrečná zkouška, výuční list

Výsledky vzdělávání (platí pro všechny výše uvedené učební obory):

Absolvent široce profilovaného učebního oboru umělecký kovář a zámečník byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něho vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na vzdělávání v kontextu správně pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent učebního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Především jeho odborné vzdělání se stává východiskem pro jeho uplatnění v profesi umělecký kovář; jde zejména o uplatnění schopnosti praktické aplikace získaných poznatků, o přesnost výkonu pracovních činností a o výkonovou stabilitu ve specifických pracovních podmínkách. Absolvent je profilován zejména k profesionálnímu uplatnění, je zaměřen na kompetentnost a odbornost. V tomto pojetí se jedná o ukončenou etapu vzdělávání. Získané vzdělání svým obsahem zároveň splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a získaného vzdělání lze využít pro další odborné vzdělávání absolventa včetně jeho případné rekvalifikace.

Absolvent učebního oboru umělecký kovář a zámečník je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých i malých firmách i živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

Absolvent učebního oboru umělecký kovář a zámečník ovládá ruční zpracování kovů, strojní obrábění kovů, provádění povrchových úprav, rukodělnou výrobu uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů. Provádí ruční kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků - pevných oken, mříží, rámového oplocení, schodišťových madel apod. včetně jejich instalace.

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

Absolvent učebního oboru se vyznačuje souborem vědomostí, dovedností a postojů z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělávání. Zejména byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby

· si byl vědom vzájemného vztahu svobody a práv každého občana, chápal principy demokratické společnosti a byl ochoten je ve svém životě uplatňovat,

· si uvědomoval svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektoval práva druhých a uznával rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras, aby se naučil preferovat tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí,

· pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku,

· byla pozitivně ovlivněna jeho hodnotová orientace, aby pochopil základní principy humanity a demokracie, získal kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám i ke globálnímu pojetí světa ve smyslu enviromentálního udržitelného rozvoje,

· chápal význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi,

· přistupoval pozitivně k tvořivé činnosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti z hlediska jeho vlastního rozvoje ve svůj prospěch i ve prospěch celé společnosti,

· si byl vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání, uvědomoval si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

· byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, uvědomoval si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

· znal český jazyk a uměl jej kultivovaně využívat ve všech komunikativních situacích,

· zvládl jeden světový jazyk na úrovni základní hovorové komunikace, pohotově pracoval se slovníkem, zvládl nejzákladnější odbornou terminologii,

· si vytvořil pozitivní vztah k umění a kultuře, vypěstoval si návyk číst literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledoval sdělovací prostředky a navštěvoval kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy),

· rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměl vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích,

· byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, chápal základní ekologické zákonitosti, dovedl uplatňovat poznatky z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

· rozvíjel své pohybové schopnosti a dovednosti, posiloval celkově svou tělesnou zdatnost a vypěstoval si celoživotní potřebu pohybové aktivity,

· měl základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, dovedl poskytnout první pomoc,

· získal základní vědomosti a dovednosti z výpočetní techniky potřebné pro práci s textovými editory a pro práci s daty,

· dovedl využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě,

· ve své profesní oblasti dovedl identifikovat a analyzovat problémy, zvažoval možnosti jejich řešení, vybíral a navrhoval řešení optimální v daném kontextu, stanovoval efektivní postupy při realizaci řešení a dodržoval je,

· dovedl pracovat s osobním počítačem, dovedl využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě,

· měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů, orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

Po ukončení přípravy v učebním oboru umělecký kovář a zámečník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

· umí rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období,

· ovládá základy kresby a modelování,

· čte technické výkresy a dílenské náčrtky,

· zná předpisy a požadavky Státní památkové péče,

· umí se orientovat v popisech pracovních postupů a technologií,materiálů a starých technik,

· umí posoudit vlastnosti kovů, používat ČSN, obsluhovat základní stroje a zařízení,

· orientuje se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před negativními vlivy,

· dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

Při ručním zpracování materiálu absolvent umí:

· měřit, rýsovat a přenášet plošné kresby na materiál,

· sekat, rýhovat, cizelovat do plechu,

· pilovat,řezat, stříhat a ohýbat materiál, profily a trubky,

· rovnat materiál kladivem, tahem plamenem apod.,

· tepat plech do mělkého reliéfu

· nýtovat a zhotovit ozdobné hlavy nýtů,

· spojovat materiály šroubováním, plátováním, na rybinu apod.,

· udělat průniky jednotlivých profilů materiálu při křížení,

· kovat základní úkony,

· vykovat hřeby s ozdobnou hlavou, voluty, akanty, závěsy, kliky probíjených mříží a jednoduché průvleky,

· vykovat základní prvky stavebního kování podle starého vzoru nebo soudobého návrhu s užitím původního pracovního postupu,

· pracovat na bucharu, kalit a popouštět nástroje,

· svařovat v ohni, tvarovat materiál kladivem i oblíky a sedlíky,

· v silném plechu sekat různé tvary,

· opravit mechanismy slohových zámků a soudobých prvků stavebního kování.

Při strojním obrábění absolvent umí:

· pracovat na vrtačce, brusce, strojní pile,

· stříhat materiál strojními nůžkami,

· pracovat na vodorovné obrážečce, soustruhu, na ručních zkružovacích válcích, na ohýbačkách plechu a tyčového materiálu, na lisech,

· frézovat a leštit materiál.

Při vykonávání speciálních prací absolvent umí:

· připravit předmět k cínování a cínovat v lázni,

· oxidovat slitiny mědi, pájet na tvrdo i měkko,

· sestavit zámky historické i soudobé a funkční sestavy stavebního kování,

· osazovat kovové celky do zdiva, kamene a dřeva.

Absolvent učebního oboru umělecký kovář a zámečník je informativně seznámen se základy svařování plamenem a elektrickým obloukem.

Absolvent se vyznačuje následujícími schopnostmi důležitými z hlediska uplatnění v oboru:

· schopností estetického cítění a uplatňování estetických hledisek v každodenním životě,

· schopností dalšího vzdělávání a sebevzdělávání, orientace ve světě práce a schopností adaptace na měnící se požadavky trhu práce,

· schopností samostatného myšlení, jednání a rozhodování,

· schopností rozvíjet komunikativní dovednosti, pracovat v pracovním kolektivu, rozvíjet organizační schopnosti.

Možnosti uplatnění absolventa:

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání umělecký kovář a zámečník; po krátkém zapracování v celé oblasti zpracování kovů.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.