MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 15. června 1990, č.j. 18 340/90-31 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


82-51-H/001 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné vyučovací předměty
a) Základní předměty
Český jazyk a literatura 6
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Dějepis 1
Matematika 3
Přírodovědné předměty (FYZ nebo CHE, ZEK) 2
Tělesná výchova 3
Dějiny umění 4
Výtvarná výchova 6
Ekonomika 2
Práce s počítačem 1
Technické kreslení 2
Technická dokumentace 1
Materiály 2
Technologie 6
Odborný výcvik 50
b) Výběrové předměty 1
Celkem hodin týdně 98-99
B. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :

1. Učební plán je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Cílem učebního plánu je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových vyučovacích předmětů pak dosáhnout pružnější profilace přípravy.

2. Konkretizovaný učební plán, tj.rozpracovaný do jednotlivých ročníků, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy. Škola si může případně převzít doporučený učební plán zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se pohybuje v rozmezí 28 - 33 vyučovacích hodin.

3. Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

4. Učivo přírodovědných předmětů se v konkretizovaném učebním plánu člení na samostatné vyučovací předměty fyzika nebo chemie a základy ekologie.

5. Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - č.j. 25 625/99-22 z 19.7.1999, cizí jazyk - č.j. 27 668/99-22 z 3.9.1999, , občanská nauka - č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7.1998, dějepis č.j. …matematika - č.j……. 14.6.1999, fyzika - č.j…….., chemie - č.j……., základy ekologie - č.j. 17 445/90-21 z 29.5.1990 nebo č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7.1998, tělesná výchova - č.j. 17 668/91-20 z 24.5.1991 nebo č.j. 19 891/96-50 z 23.5.1996, ekonomika -č.j. 22 065/99-23 z 1.6.1999, práce s počítačem - č.j. 25 876/98-23 z 7.9.1998. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými.

6. Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy.Tyto hodiny se nepovažují za rozšíření týdenního počtu vyučovacích hodin. V rámci odborného výcviku lze zařadit i kompenzační cvičení - žáci musí být systematicky poučováni o nezbytnosti a možnostech kompenzace jednostranného pracovního zatížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.

7. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.

8. Hodinovou kapacitu stanovenou pro výběrové vyučovací předměty lze v konkretizovaném učebním plánu využít jednak na posílení hodinové dotace povinných vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích a odborných), jednak pro zařazení dalších vyučovacích předmětů. Učební osnovy těchto dalších vyučovacích předmětů i dopracované

9. Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, sportovní hry apod.

10. Obecný učební plán dopracovaný ve škole a schválený ředitelem školy, dopracované učební osnovy základních předmětů a schválené ředitelem školy a učební osnovy výběrových předmětů zpracované ve škole a schválené ředitelem školy jsou součástí dokumentace školy. Dopracováním obecného učebního plánu se rozumí rozpracování učebního plánu do všech ročníků tříletého studia pro každou novou třídu. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je uveden průběžně bez rozdělení do jednotlivých ročníků a je zpracován ve vazbě na doporučený učební plán, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle konkrétního učebního plánu, který škola zvolila jako doporučený nebo který si sama dopracovala v návaznosti na obecný učebního plánu. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov pro výběrové předměty ve standardním provedení (základní informace, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy).

11. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz klást na technický rozvoj v odvětví a zavádění nových materiálů - učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v příslušném odvětví a ve firmách, pro které se žáci připravují.

12. Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný předmět. V učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30% celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a k promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

13. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

14. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

Denní studium


Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
a) Základní předměty
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Dějepis 1 - - 1
Matematika 1 1 1 3
Fyzika 1 - - 1
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Dějiny umění - 2 2 4
Výtvarná výchova 2 2 2 6
Ekonomika - - 2 2
Práce s počítačem 1 - - 1
Technické kreslení 1 1 - 2
Technická dokumentace - 0,5 0,5 1
Materiály 2 - - 2
Technologie 2 2 2 6
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
b) Výběrové předměty - 1 - 1
Celkem hodin týdně 33 32-33 33 98-99
B. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :

1. Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu tohoto učebního oboru. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu.

2. Tabulky "Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku" a "Přehled uplatňování klíčových dovedností" uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.