MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 15. června 1990, č.j. 18 340/90-31 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


82-51-H/001 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
a) Základní předměty
Český jazyk a literatura 1 1 1 3
Cizí jazyk 1 1 1 3
Občanská nauka 1 1 - 2
Dějepis 1 - - 1
Matematika 1 1 1 3
Fyzika 1 - - 1
Základy ekologie 1 - - 1
Dějiny umění - 2 2 4
Výtvarná výchova 1 1 1 3
Ekonomika - - 1 1
Práce s počítačem - 1 - 1
Technické kreslení - 1 - 1
Technická dokumentace - - 1 1
Materiály 2 - - 2
Technologie 1 2 2 5
Odborný výcvik 4 4 5 13
b) Výběrové předměty - - - -
Celkem hodin týdně 15 15 15 45
B. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Do vyučovacích hodin označených + je třeba zahrnout obsah učiva určený učební osnovou pro předcházející nebo následující ročník denního studia.

3. Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik jsou soustředěné do jednoho nebo dvou učebních dní (např. 4 hodiny za měsíc - 4 týdny je jeden učební den, 8 hodin - dva učební dny za měsíc). Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na rozvoj a upevnění profilových dovedností.

4. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.