CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

Délka přípravy:                          3 roky

Učební obor je určen pro:           hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí:     úspěšné ukončení základní školy,

                                                       úspěšné složení talentové zkoušky,

                                                       zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy:          po 3 letech závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:                 střední odborné, odborná příprava pro výkon příslušných povolání

 

2. Stručný popis oboru

Příprava materiálu, ruční zpracování kovů, základy strojního obrábění kovů, provádění povrchových úprav výrobků. Rukodělná výroba uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů.

Ruční zpracování jemných plechů, profilovaných ocelí a neželezných kovů. Zhotovování kovových svítidel, svítilen a mříží, drobných předmětů z kovů, např. popelníků, svícnů, váz, mřížek a liturgických předmětů. Sváření, pájení, začišťování a montáž výrobků. Povrchová úprava kovů a jejich barvení.

 

3. Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro zařazení do oboru umělecký pasíř z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí onemocnění omezující funkce nosného a pohybového systému, znemožňující pohyb ve vynucených polohách, tj.: postižení páteře, těžké a střední skoliózy, stavy po operaci páteře s poruchou stability a středními poruchami funkce, opakované vertebrogenní syndromy a projev diskopatie, postižení horních končetin, zejména onemocnění postihující velké a malé klouby a poruchy koordinace paží a rukou, postižení dolních končetin závažného charakteru, stavy po těžkých úrazech s poruchou pohybové koordinace a se známkami atrofie svalové, stavy po congenitální luxaci s přetrvávajícími funkčními poruchami.

Při výběru do oboru vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou, loketních krajin, přecitlivělost na mechanická, chemická, kovová dráždidla, pryskyřice, galvanizační materiály, na prašné prostředí a prostředí při tavicích pecích a alergie na kalící prostředky, chronická a alergická onemocnění dýchacích orgánů, recidivující záněty horních a dolních dýchacích cest i s lehkou poruchou funkce, astma bronchiále i v klidovém stadiu bez záchvatů, nemoce srdce a cév, zánětlivá onemocnění i stavy po prodělané myocartitidě a endocartitidě, revmatické endocartitidě i v anamnéze, vrozené vady srdeční haemodynamicky významné, hypertenze II. st.

Vadí i nemoci uropoetického systému, vleklé recidivující záněty močových cest, nefropatie provázené poruchami funkce ledvin, nefrolithiasiz v anamnéze s poruchami ledvinových funkcí, chronické postižení zažívacího traktu s trvajícími funkčními změnami vyžadující trvale dietní stravování a vylučující třísměnný provoz (noční směny), onemocnění metabolické vyžadující  speciální režim a životosprávu diabetes mellitus i kompenzovaný, bez výraznějších cévních a trofických změn.

Vadí nemoci nervové, zejména závažná onemocnění provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, záchvatové stavy dekompenzované i subkompenzované i v průběhu substituční terapie,závratě multifaktoriální etiologie, neurocirkulační asthenie, kolapsové stavy a stavy prognosticky nejasné, poruchy imunity, sklon k chorobám z nachlazení, zvýšená nemocnost v průběhu podzimních a zimních měsíců, poruchy haemokoagulace a krvetvorby se střední poruchou funkce.

Při výběru do oboru vadí poruchy sluchu, není-li ostrost sluchová alespoň 5 m pro šepot oboustranně, poruchy zraku, není-li ostrost zraková alespoň 6/18 a Jč + 3D, porucha barvocitu a prostorového vidění.

Vadí nemoce psychické se známkami společenského selhávání, sklon k narkomanii a nadměrnému užívání alkoholu.

Je možné uplatnění fyzicky zdravých dospívajících schopných pracovat i na rizikových pracovištích.

Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil dorostový lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

 

4. Profil absolventa oboru

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-        zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

-        upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

-        uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace;

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce;

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích;

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a literaturou nízké umělecké hodnoty; byl tolerantní ke vkusu druhých;

-        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-        chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

-        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

-        rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy pracovat s informacemi;

-        osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

-        byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v oboru se absolvent orientuje v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením. Zná předpisy a požadavky Státní památkové péče. Absolvent se umí orientovat v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik. Umí posoudit vlastnosti kovů, používat ČSN, obsluhovat základní stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu. Po ukončení přípravy umí rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, ovládat základy kresby a modelování, číst technické výkresy a dílenské náčrtky.

Při ručním zpracování materiálu absolvent umí měřit a rýsovat, přenášet plošné kresby na materiál, sekat, rýhovat, cizelovat do plechu, pilovat rovné a šikmé plochy i oblé tvary, řezat, stříhat, ohýbat materiál, profily a trubky z ocelí a barevných kovů, rovnat materiál (plech), tepat plech do mělkého reliéfu, nýtovat a zhotovit ozdobné hlavy nýtů, spojovat materiály šroubováním, plátováním, pájením, umí sestavovat základní geometrická tělesa z plechu a plného materiálu včetně lícování a pájení. Dále absolvent umí stočit volutové rameno k holandskému lustru nebo tvaru odpovídajícímu soudobému výtvarnému projevu s užitím původní technologie, pracovat na okružní pile – řezat rovné řezy a pokosy, pracovat na vrtačce a ohýbačce, ohýbat jednoduché otevřené profily, kalit a popouštět nástroje, pájet na měkko slitiny mědi, zinku a cínu, zhotovit výtvarné prvky lustru a osvětlovacích těles, mříží z barevných kovů, dělících stěn v jednotlivých detailech, tvarování kladivem, čakany, stáčení volut, cizelování plechů na cizelovací hmotě, ohýbat tvarované trubky, jejich spojování, zhotovit osvětlovací těleso včetně elektrické instalace odpovídající ČSN podle soudobého výtvarného návrhu nebo kopie, demontovat slohový lustr a provést jeho montáž, zapojit stolní svítidlo, zářivkové těleso o jedné i více trubicích, zapojit patrový lustr, zapojit elektrickou instalaci dřevěného lustru. Umí pracovat na hrotovém i kovotlačitelském soustruhu, na ručních zakružovacích válcích, na ohýbačkách plechu, na lisech, umí brousit, kartáčovat a leštit na vysoký lesk.

Při strojním obrábění umí pracovat na vrtačce, brousit nástroje na brusce, řezat materiál na strojní pile, stříhat materiál ručními i strojními nůžkami.

Při vykonávání speciálních operací umí cínovat v lázni a připravit předmět k cínování, oxidovat slitiny mědi, opalovat slitiny mědi v kyselinách, pokovovat v galvanických lázních, nanášet ochranné nátěry na pasířské výrobky, voskovat a tanátovat, lepit výrobky z barevných kovů na jiné materiály (mosazný závěs na skleněné dveře), osazovat kovové celky do zdiva, kamene, dřeva, zakreslit jednoduché situace v interiéru a exteriéru.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným právním opatřením, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.  používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.  vykonávání stanoveného dozoru.

 

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

 

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku se může ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu (vyhl. MŠMT ČR č. 124/1984 Sb. o středních školách, ve znění pozdějších předpisů).

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.