PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

82-51-H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Učební obor:

82-51-H/003 Zlatník a klenotník

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent učebního oboru zlatník a klenotník je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Především jeho odborné vzdělání se stává východiskem k jeho uplatnění v profesi zlatník a klenotník; důraz je kladen na praktické aplikace získaných poznatků, na přesnost výkonu pracovních činností a na výkonovou stabilitu ve specifických pracovních podmínkách. Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, protože jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a lze ho využít i pro případnou rekvalifikaci.

Absolvent učebního oboru zlatník a klenotník je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých i malých firmách i živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

1.1   Předpokládané vědomosti, dovednosti a postoje obecného charakteru

Vzdělávání a výchova směřuje k tomu, aby žák

-          ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti;

-          komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování;

-          uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální a zákonné povinnosti;

-          byl tolerantní k lidem jiného etnického původu, náboženství nebo kultury a ctil jejich práva;

-          poznával jiné kultury a nacházel ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování;

-          rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života;

-          využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru i při politickém a etickém rozhodování, hodnocení a jednání;

-          vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně jasně, srozumitelně a jazykově správně;

-          dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení validity informačních zdrojů;

-          samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval i při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě;

-          používal cizí jazyk jako prostředek komunikace ve společenském životě nebo pro potřeby svého povolání k poznávání jiných kultur;

-          uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích;

-          rozuměl vztahu člověka a přírody, byl ochoten jednat ekologicky;

-          chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost;

-          usiloval o optimální stav své tělesné zdatnosti, o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu;

-          uměl chránit zdraví a věděl, jak si má počínat v situacích ohrožení.

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

-          uměl rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období,

-          ovládal základy kresby ornamentu, figury a modelování,

-          orientoval se v zadání pracovních úkolů pomocí výrobní dokumentace, chápal určené pracovní postupy a připravoval materiál podle zadaného úkolu,

-          stanovoval a kontroloval hmotnost drahých kovů a zlatnických výrobků,

-          opracovával drahé kovy stříháním, řezáním, pilováním, ohýbáním, stáčením a vytloukáním plechů do vypouklých tvarů,

-          pracoval na strojích používaných ve zlatnické výrobě,

-          zhotovoval výrobky z výlisků,

-          válcoval, tahal, žíhal, tavil a odléval drahé kovy

-          pájel naměkko a natvrdo, smirkoval a leštil zlatnické a klenotnické výrobky,

-          sestavoval jednoduché i složitější zlatnické výrobky včetně uzávěrů a zapínání,

-          zasazoval kameny do krapen,

-          zhotovoval tvarované stříbrné předměty včetně plastických ozdob,

-          prováděl běžné opravy zlatnického zboží,

-          hodnotil kvalitu vlastní vykonané práce,

-          hospodárně využíval materiály a energii,

-          orientoval se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před negativními vlivy,

-          dodržoval při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržoval předpisy protipožární ochrany a uměl zacházet s protipožárním zařízením.

Absolvent se vyznačuje následujícími schopnostmi důležitými z hlediska uplatnění v oboru

-          schopností estetického cítění a uplatňování estetických hledisek v každodenním životě,

-          schopností dalšího vzdělávání a sebevzdělávání, orientace ve světě práce a schopností adaptace na měnící se požadavky trhu práce,

-          schopností samostatného myšlení, jednání a rozhodování,

-          schopností rozvíjet komunikativní dovednosti, pracovat v pracovním kolektivu, rozvíjet organizační schopnosti.

Výuka v učebním oboru zlatník a klenotník vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen určovat technologické postupy a organizaci práce při individuální zakázkové výrobě, organizovat práci ve skupině a jednat se zákazníkem.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání zlatník a klenotník.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.