CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

8241H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Kód a název vzdělávacího programu:

 82-51-H/004 Umělecký štukatér

Vstupní předpoklady žáků:

splnění povinné školní docházky, úspěšné složení talentové zkoušky, zdravotní způsobilost uchazeče.

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

3 roky, denní studium

 

Stručný popis oboru

Posuzování vlastností používaných materiálů, měření a orýsování i přenášení plochy pomocí speciálních nástrojů a měřidel, odlévání do forem, nanášení hmot a jejich zpracování, odlévá.ní figurálních plastik, zhotovení sgrafita a odlévaní, ovládání jiných speciálních technik při štukatérských pracích uměleckořemeslného charakteru.

Orientace v popisech pracovních postupů starých technik i moderních směrů.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro přijetí do učebního oboru umělecký štukatér z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému znesnadňující práci vstoje a práci fyzicky náročnou (postižení páteře, postižení dolních končetin, stavy po congenitální luxaci kyčlí s přetrvávajícími poruchami funkcí, varixy, postižení horních končetin, onemocnění omezující funkce velkých kloubů). Vadí dále chronická a alergická onemocnění kůže, ekzém i v klidovém stavu, chronická nebo recidivující a alergická onemocnění dýchacích cest, nemoci srdce, zánětlivá onemocnění srdce, chlopňové vady, poruchy rytmu, vrozené vady srdeční haemodnamicky významné.

Vadí nemoci uropoetického systému, záněty močových cest, nefropatie, sklon k nemocem z nachlazení, poruchy imunitního systému.

Vadí stavy nervových onemocnění provázených poruchami pohybových funkcí a koordinací, záchvatové stavy kompenzované i dekompenzované, závratě multifaktoriální etiologie.

Vadí nemoci krve a krvetvorby, nemoci ušní, poruchy statoakustického systému, recidivující otitidy a sinusitidy, poruchy prostorového vidění, není-li centrální ostrost zraku oboustranně alespoň 5/10 a Jč 2 s možnou korekcí skly +- 2,5 D.

Při výběru uchazečů je nutno hodnotit schopnost organismu přizpůsobit se práci v různých klimatických podmínkách.

Obor není vhodný pro mladistvé se změněnou pracovní schopností.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní stav a způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař.

Profil absolventa oboru

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-        zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

-        upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

-        uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace;

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce;

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích;

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a literaturou nízké umělecké hodnoty; byl tolerantní ke vkusu druhých;

-        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-        chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

-        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

-        rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy pracovat s informacemi;

-        osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

-        byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru umělecký štukatér a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent uplatňuje základní vztahy své profese k ostatním profesím uměleckořemeslné práce, ke stavebním profesím a zná význam a hodnotu památek. Umí číst dílenské výkresy a náčrty a zhotovuje podle nich modely. Zná také různé speciální předlohy.

Absolvent se orientuje v popisech pracovních postupů a starých technik i v nejnovějších způsobech provádění štukatérských prací. Posuzuje vlastnosti používaných materiálů, stavebních hmot, přírodních i umělých materiálů, pomocných materiálů a umí je pro příslušnou pracovní činnost vhodně zvolit.

Absolvent umí měřit, rýsovat a přenášet plošnou kresbu na materiál a plochy stěn nebo stropy. Zná způsoby odlévání do sádrových, lukoprénových, želatinových a jiných forem. Odlévá ze sádry, betonu, štuku, umělého kamene, malty, vosku a plastů. Volně nanáší štukovou hmotu, vytáčí, kašíruje, dusá a laminuje. Umí táhnout profily šablonou v různých polohách, odlévat figurální plastiky, osazovat dílensky vyrobené prvky na stavbě, zhotovovat sgrafito a snímat formy z živých i neživých modelů.

Ke své práci umí používat běžné i speciální nářadí, provádět technologické postupy při přípravě zdiva pro štukatérské dokončení prací pod sgrafito, pod nanášenou nebo nastavovanou profilaci a poloreliéfy. Zhotovuje drátěné armatury, zvětšuje nebo zmenšuje modely do požadovaných měřítek, opracovává sádru v konstrukci a sestavuje jednoduché modely. Ovládá názvosloví základních architektonických prvků a čte jednoduchou speciální dokumentaci.

Absolvent umí provádět povrchové úpravy hotových výrobků, pracovat s pantografem a s poměrovými kružidly. Obsluhuje základní mechanizační prostředky, používané při štukatérských pracích. Umí zhodnotit kvalitu i kvantitu vykonané práce a používat výkonových norem. Hospodárně využívá materiálů, energie a dovede se orientovat v základních vztazích svého povolání vzhledem k tvorbě životního prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dovede pracovní činnosti vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

Absolvent dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a hygieny práce. Umí zacházet s protipožárním zařízením.

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen uplatňovat osvojené dovednosti uměleckořemeslných štukatérských prací.

Absolvent by měl umět přesně, s výtvarným citem a schopností zachytit myšlenku autora a přenášet ji do materiálu na modelech. Umí realizovat díla současné umělecké tvorby, např. rozměrné plastiky, reliéfy, písma a zhotovovat náročné kopie pro potřeby muzeí, galérií, pro výrobní družstva a jiné odběratele.

Absolvent umí snímat masky ze živých modelů pro divadelní a filmové účely, snímat posmrtné masky a zhotovovat figurální sgrafita. Pracuje s umělými mramory a provádí v celém rozsahu restaurátorské práce v oboru.

Absolvent provádí i následnou dokumentaci, včetně fotodokumentace a protokolů. Navrhuje výtvarné řešení uměleckořemeslných děl a konstrukcí na objektech, vlastní tvorbou ovlivňuje směr a vývoj uměleckého řemesla a umělecké tvořivosti, předává své zkušenosti mladším spolupracovníkům a posuzuje přímé i nepřímé vlivy ve výrobní sféře, přičemž k nim zaujímá odpovědné stanovisko.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2.      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol, včetně vojenských, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.