MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
dne 4. 10. 1990, č.j. 22 337/90-31 s platností od 1. září 1990 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

82-51-H/004 (85-51-2) Umělecký štukatér

 

Denní studium

 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

 1. Společenskovědní

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

Cizí jazyk

2

2

2

Občanská nauka

1

1

-

 2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

Matematika

1

1

1

Základy ekologie

1

-

-

 3. Tělesná výchova

 

 

 

Tělesná výchova

2

2

2

 4. Odborné

 

 

 

Ekonomika a organizace

-

-

2

Výtvarná výchova

2

2

2

Dějiny umění

-

2

2

Technické kreslení

1

1

-

Fotografování

-

-

1

Materiály 

2

1

-

Technologie

2

2

2

Odborný výcvik

15

15

17,5

Celkem

31

31

33,5

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Estetická výchova

2

2

2

Další cizí jazyk 

2

2

2

Konverzace v dalším živém jazyku

2

2

2

Sportovní hry          

2

2

2

Výchova k rodičovství

-

-/1

-

Základy rodinné výchovy

2

2

-

Člověk a prostředí

-

2

-

Výpočetní technika

-

2

2

Technika administrativy

-

-

1

Laboratorní cvičení

-

2

1

Modelování

2

2

2

 

Poznámky:

1.       Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

2.      Při. vyučování předmětům český jazyk a literatura a cizí jazyk, lze třídu, má-li nejméně 24 žáků, dělit na dvě skupiny.

3.      Zařazení a realizace nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci SOU.

4.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

     V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

1.      Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

2.      Soustavně se zaměřovat na výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3.      Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz klást na zavádění nových materiálů. Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v příslušném odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravují.

Učební osnovy odborných předmětů včetně odborného výcviku jsou rámcové. Počet hodin jednotlivých tematických celků si může vyučující při dodržení obsahu upravit v tematickém plánu v rozsahu do 30 % u každého tematického celku. Tematický plán musí být schválen ředitelem středního odborného učiliště.

 

 

Večerní studium

 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

 1. Společenskovědní

 

 

 

Český jazyk a literatura

2*

1

2

Cizí jazyk

1

2*

2

Občanská nauka

1

1

-

 2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

Matematika

1

1

1

Základy ekologie

1

-

-

 3. Odborné

 

 

 

Ekonomika a organizace

-

-

1

Výtvarná výchova

2

2

2

Dějiny umění

-

2

2

Technické kreslení

1

1

-

Fotografování

-

-

1

Materiály

 

2

1

-

Technologie

2

2

2

Odborný výcvik

2

2

2

Celkem

15

15

15

 

Poznámky:

1.      Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2.      Do vyučovacích hodin označených * je nutné zahrnout i obsah učiva stanovený učební osnovou pro předcházející nebo následující ročník denního studia.

3.      Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. jeden vyučovací den - 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností.

4.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

    

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

1.      Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

2.      Soustavně se zaměřovat na výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3.      Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz klást na zavádění nových materiálů. Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v příslušném odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravují.