CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

Délka přípravy:                        3 roky

Obor je určen pro:                    hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí:   úspěšné ukončení základní školy,

                                                     úspěšné složení talentové zkoušky,

                                                     zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy:        po 3 letech závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:               střední odborné, odborná příprava pro výkon příslušných povolání

 

2. Stručný popis oboru

Řemeslné zpracování dřeva řezáním, štípáním, dlabáním, soustružením a vypalováním. Povrchové úpravy řezbářských výrobků lakováním, želatinováním a leštěním.

Zhotovování dárkových a upomínkových předmětů. Řezbářské práce současné moderní potřeby i při opravách slohového nábytku, historických dveří a oken. Zhotovování individuálních uměleckořemeslných řezbářských výrobků pro interiéry, převážně rukodílně, podle vlastních či převzatých výtvarných návrhů. Zdobení řezbářských výrobků kovem.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro zařazení do oboru umělecký řezbář, umělecká řezbářka z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí onemocnění omezující funkce nosného a pohybového systému, znemožňující pohyb ve vynucených polohách, tj. postižení páteře, těžké a střední skoliózy, stavy po operaci páteře s poruchou stability a středními poruchami funkce, opakované vertebrogenní syndromy a projevy diskopatie, postižení horních končetin, zejména onemocnění postihující velké a malé klouby a poruchy koordinace paží a rukou, postižení dolních končetin závažného charakteru, stavy po těžkých úrazech s poruchou pohybové koordinace a se známkami atrofie svalové, stavy po congenitální luxaci s přetrvávajícími funkčními poruchami.

Při výběru do oboru vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou, loketních krajin, přecitlivělost na mechanická, chemická a kovová dráždidla a restaurátorské prostředky, pryskyřice, na prašné prostředí, chronická a alergická onemocnění dýchacích orgánů, recidivující záněty horních a dolních dýchacích cest i s lehkou poruchou funkce, astma bronchiále i v klidovém stadiu bez záchvatů, nemoci srdce a cév, zánětlivá onemocnění i stavy po prodělané myokarditidě i v anamnéze, vrozené vady srdeční haemodynamicky významné, hypertenze II. st.

Vadí i nemoci uropoetického systému, vleklé recidivující záněty močových cest, nefropatie provázené těžšími poruchami funkce ledvin, nefrolithiasis v anamnéze s poruchami ledvinových funkcí, chronická postižení zažívacího traktu s trvajícími funkčními změnami vyžadující trvale dietní stravování a vylučující třísměnný provoz (noční směny), onemocnění metabolická vyžadující speciální režim a životosprávu, diabetes mellitus i kompenzovaný, bez výraznějších cévních a trofických  změn.

Vadí nemoci nervové, zejména závažná onemocnění provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, záchvatové stavy dekompenzované a subkompenzované i v průběhu substituční terapie, závratě, neurocirkulační asthenie, kolapsové stavy a stavy prognosticky nejasné, těžší poruchy imunity, sklon k chorobám z nachlazení, zvýšená nemocnost v průběhu podzimních a zimních měsíců, poruchy haemokoagulace a krvetvorby s těžší poruchou funkce.

Při výběru do oboru vadí poruchy sluchu, není-li ostrost sluchová alespoň 5 m pro šepot oboustranně, poruchy zraku, není-li ostrost zraková alespoň 6/18 a Jč + 3D, porucha barvocitu a prostorového vidění.

Vadí nemoci psychické se známkami společenského selhávání, sklon k narkomanii a nadměrnému užívání alkoholu.

Do oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil dorostový lékař. V případě změny pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

 

4. Profil absolventa oboru

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-        zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

-        upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

-        uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace;

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce;

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích;

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a literaturou nízké umělecké hodnoty; byl tolerantní ke vkusu druhých;

-        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-        chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

-        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

-        rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy pracovat s informacemi;

-        osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

-        byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

V oboru umělecký řezbář, umělecká řezbářka absolvent umí rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, ovládat základy kresby ornamentu, figury a modelování, používat předpisy a požadavky Státní památkové péče, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásady poskytování první pomoci, používat ČSN. Umí se orientovat v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, vykonávat své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

Absolvent oboru umí vybírat materiál, měřit, rýsovat, číst nejen technické, ale i výtvarné výkresy a převádět nákresy na materiál, převádět výtvarný návrh do technického výkresu, skladovat jednotlivé druhy materiálů používané v oboru, ručně řezat pilou a hoblovat materiál všemi druhy hoblíků, klížit materiál a připravit jej pro klížení včetně přípravy lepidel na bázi disperze. Umí posoudit vlastnosti dřeva a ostatního používaného materiálu a zpracovávat ho, obsluhovat základní stroje a zařízení v dílnách, provádět běžnou údržbu strojů, nástrojů a zařízení.

Po ukončení přípravy v oboru umí absolvent číst technické náčrtky, které dovede ze sestav zhotovit. Umí se orientovat v popisech pracovních technologií, materiálů a starých technik, připravit dvousložková lepidla, přírodní klihy, provádět konstrukční spoje dřeva (spojení na ozub, čep, spojení hřebem, hmoždinkou apod.), řezat řezbářskými dláty (vrubořezba, řezba používaná v lidovém pojetí, slohová řezba jednotlivých údobí a řezba materiálu pro výtvarný návrh), brousit nástroje a nářadí (dláta, pily, špičky apod.), přenášet body z modelu při realizaci (pomocí kružidel, zvětšovacího rastru a úhlu, tečkovacího přístroje), vyřezat kopii rokokového rámečku, zhotovit jednoduchou plastiku nebo jednoduchý reliéf, řezat na pásové a okružní pile, na pásové pile včetně vykružování, pracovat na dekopírce (strojová vibrační pila), hoblovat na srovnávací fréze, hoblovat a protahovat na tloušťovací fréze včetně prací na tzv. kombinovacím stroji sdružujícím protahovací a srovnávací frézu včetně okružní pily a dlabacího stroje, pracovat na dlabacím stroji, sukovačce, horizontální vrtačce apod., pracovat s ručními i hydraulickými lisy na dýhování včetně mazacích strojů (stroj na nanášení lepidel), provádět povrchové úpravy na bázi šelakových politur, nitropolitur, voskování s aplikací starých technologických předpisů.

Absolvent umí vést prvotní evidenci pracovního času a materiálu, vést prvotní evidenci při restaurátorských pracích, uplatňovat základní vztahy své profese k ostatním profesím uměleckořemeslné práce. Absolventi nejsou kvalifikováni pro provádění restaurátorské a konzervátorské práce na památkách užitého umění.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným právním opatřením, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.  používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.  vykonávání stanoveného dozoru.

 

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

 

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání umělecký řezbář.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.