PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 82-51-H/006 (85-56-2) Umělecký truhlář 

Zaměření: učební obor je bez zaměření  

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné - vyučení 

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška - výuční list

  

 

Výsledky vzdělávání  

            Absolvent učebního oboru umělecký truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Především jeho odborné vzdělání se stává východiskem pro jeho uplatnění v profesi umělecký truhlář; jde o uplatnění dovednosti praktické aplikace získaných poznatků, o přesnost výkonu pracovních činností a o výkonovou stabilitu ve specifických pracovních podmínkách. Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a lze ho využít i pro případnou rekvalifikaci.

            Absolvent učebního oboru umělecký truhlář je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých i malých firmách i živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

            Absolvent ovládá ruční opracování dřeva, vytváření konstrukčních spojů, lepení a klížení, sesazování, povrchové úpravy, montáž nábytkového a stavebního kování. Provádí dýhování a lisování, obrábění dřeva a kovů, zhotovuje  individuální uměleckořemeslné truhlářské výrobky pro interiéry, převážně rukodílně, podle výtvarných návrhů.  Zhotovuje intarzie a marketerie, provádí opravy dobového nábytku a zařízení.

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu,  aby  po jejím absolvování  žák:

·      zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

·      upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

·      uměl v  souladu s  jazykovými, komunikačními  a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace;

·      dokázal vyhledávat  informace důležité pro osobní i  pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

·      chápal funkci spisovného jazyka  a  rozdíl   mezi  vyjadřováním spisovným  a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce;

·      byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek  dorozumění a  předávání informací; rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat  v  běžných řečových situacích;

·      uvědomoval si  význam umění pro  člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat  mezi hodnotnými  díly a literaturou nízké umělecké hodnoty;  byl tolerantní ke vkusu druhých;

·      cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

·      chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

·      uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

·      pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

·      stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

·      rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

·      uměl řešit  jednoduché pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi;

·      osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

·      byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

·      měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

Po ukončení přípravy v učebním oboru  umělecký truhlář a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

·        umí rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období,

·        ovládá základy kresby ornamentu, figury a modelování,

·        čte technické a stavební výkresy, dílenské náčrtky,

·        umí používat ČSN, obsluhovat základní stroje a zařízení, provádět běžnou údržbu strojů, nástrojů a zařízení,

·        zná předpisy a požadavky Státní památkové péče,

·        umí se orientovat v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik,

·        umí posoudit vlastnosti dřeva a ostatního používaného materiálu a zpracovávat ho,

·        orientuje se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před negativními vlivy,

·        dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

Při ručním zpracování materiálu absolvent umí:

·      vybírat materiál, měřit, rýsovat a přenášet plošné kresby na materiál,

·      řezat, vykružovat, hoblovat, čepovat, dlabat, sesazovat spárovky,

·      svlakovat, polodrážkovat, drážkovat,

·      sekat ozuby (otevřené, polozakryté, zakryté),

·      kolíčkovat, vrtat, zubovat desky, frýzy, vybírat a sestavovat dýhy,

·      zhotovovat jednoduché intarzie, dýhovat a čistit dýhy, dýhovat v ručních lisech,

·      napouštět voskem, fermeží, politurou,

·      pasovat dveře, zásuvky, kovat dveře, závěsy,

·      osazovat zámky různých druhů, lištovat skleněné výplně, řezat pokosy a různé úhly,

·      tmelit, sukovat, brousit materiály, profilové lišty, jednotlivé díly.

Při strojním obrábění absolvent umí:

·      vrtat na vrtačce horizontální i vertikální,

·      brousit nástroje na brusce,

·      řezat na pásové a okružní pile, řezat dřevo ruční prořezávací pilou,

·      rovnat dřevo na rovnacím stroji,

·      obrábět materiál na tloušťkovací fréze (protahovačce),

·      brousit na pásové brusce,

·      pracovat s ručními elektrickými stroji,

·      pracovat na sukovacím stroji.

 

Při vykonávání speciálních prací absolvent umí:

·        leštit šelakovou polituru na pololesk, vysoký a matový lesk,

·        voskovat damarovou pryskyřicí,

·        mořit dřevo na různé odstíny,

·        patinovat a vypalovat dřevo.

 

Absolvent se vyznačuje následujícími schopnostmi důležitými z hlediska  uplatnění v oboru:

·      schopností estetického cítění a uplatňování estetických hledisek v každodenním životě,

·      schopností dalšího vzdělávání a sebevzdělávání, orientace ve světě práce a schopností adaptace na měnící se požadavky trhu práce,

·      schopností samostatného myšlení, jednání a rozhodování,

·      schopností rozvíjet komunikativní dovednosti, pracovat v pracovním kolektivu, rozvíjet organizační schopnosti.

           

Možnosti uplatnění absolventa:

            Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání umělecký truhlář; po krátkém zapracování v široké oblasti zpracování dřeva.

            Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.