MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 31.7.2000, č.j. 22 821/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

82-51-H/006 (85-56-2) Umělecký truhlář 

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

2

Dějepis

1,5

Matematika

3

Přírodovědné předměty (FYZ, CHE, ZEK)

2,5

Tělesná výchova

3

Práce s počítačem

1

Ekonomika

2

Dějiny umění

4

Výtvarná výchova

6

Technické kreslení

2

Materiály

2

Technologie

6

Odborný výcvik

50

b) výběrové předměty

0-2

Celkem hodin týdně

97-99

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

1.    Učební plán je zpracován jako flexibilní. Cílem učebního plánu je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových vyučovacích předmětů lze dosáhnout pružnější profilace přípravy.

2.    Konkretizovaný učební plán, tj.rozpracovaný do jednotlivých ročníků, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy. Škola si může případně převzít doporučený učební plán zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je uveden průběžně bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle konkretizovaného učebního plánu. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů v jednotlivých  ročnících se pohybuje v rozmezí 28 - 33 vyučovacích hodin.

3.    Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

4.    V přírodovědných předmětech škola zohlední ty prvky učiva, které jsou významné pro odbornou složku daného oboru a pro ekologickou výchovu. Pro výuku škola použije osnovy fyziky nebo chemie s celkovou dvouhodinovou dotací s tím, že hodinovou dotaci si škola upraví podle potřeb a charakteru daného oboru na celkový počet 1,5 hodiny týdně.

5.    Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými.

6.    Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy.Tyto hodiny se nepovažují za rozšíření týdenního počtu vyučovacích hodin. V rámci odborného výcviku se doporučuje zařadit i kompenzační cvičení - žáci musí být systematicky poučováni o nezbytnosti a možnostech kompenzace jednostranného pracovního zatížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.

7.    Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

8.    Zařazení výběrových předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy - učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Hodinové kapacity stanovené pro výběrové předměty lze také využít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a). O  posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy.

9.    Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, sportovní hry apod.

10.Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný předmět. Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

11.Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky. 

12.Závěrečná  zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

 

Doporučený učební plán - denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A.Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

-

2

Dějepis

1

0,5

-

1,5

Matematika

1

1

1

3

Chemie

1

0,5

-

1,5

Základy ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Práce s počítačem

1

-

-

1

Ekonomika

-

-

2

2

Dějiny umění

-

2

2

4

Výtvarná výchova

2

2

2

6

Technické kreslení

1

1

-

2

Materiály

2

-

-

2

Technologie

2

2

2

6

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

b) výběrové předměty

-

0-0,5

0-1,5

0-2

Celkem hodin týdně

33

32,5-33

31,5-33

97-99

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.  Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k flexibilnímu učebnímu plánu tohoto učebního oboru. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k flexibilnímu učebnímu plánu.

2.  Tabulky "Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku" a "Přehled uplatňování klíčových dovedností" uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.

 


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A.Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Cizí jazyk

1

1

1

3

Občanská nauka

1

1

-

2

Dějepis

1

-

-

1

Matematika

1

1

1

3

Chemie

1

-

-

1

Základy ekologie

1

-

-

1

Práce s počítačem

-

1

-

1

Ekonomika

-

-

1

1

Dějiny umění

-

2

2

4

Výtvarná výchova

1

1

1

3

Technické kreslení

-

1

-

1

Materiály

2

-

-

2

Technologie

1

2

3

6

Odborný výcvik

4

4

5

13

b) výběrové  předměty

-

-

-

-

Celkem hodin týdně

15

15

15

45

B.Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.    Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.    Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků, tzv. vyučovacích bloků (např. 4 hodinový vyučovací blok lze soustředit do jednoho vyučovacího dne). Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na rozvoj a upevnění profilových dovedností.

3.  Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.