CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

Délka přípravy:                         3 roky

Obor je určen pro:                    hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí:   úspěšné ukončení základní školy,

                                                     úspěšné složení talentové zkoušky,

                                                     zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy:        po 3 letech závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:               střední odborné, odborná příprava pro výkon příslušných povolání

 

2. Stručný popis oboru

Pozlacování předmětů klasickou metodou, patinování, polychromie, povrchové úpravy předmětů.

Speciální pozlacování na různé podklady (např. dřevo, kov, štuk, kámen a umělé materiály). Doplňování předmětů řezbou a modelováním.

 

3. Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro zařazení do oboru umělecký pozlacovač, umělecká pozlacovačka z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí onemocnění omezující funkce nosného a pohybového systému znemožňující práci ve vynucených polohách, postižení páteře, těžké a střední skoliózy a degenerativní postižení páteře, stavy po operaci páteře s poruchami stability a alergickými poruchami, postižení horních končetin, zejména onemocnění postihující velké a drobné klouby s poruchami jemné motoriky, taktilného čití a s poruchami koordinace svalové, postižení dolních končetin závažného charakteru, stavy po úrazech s poruchami pohybové koordinace, se známkami svalové atrofie, stavy po congenitální luxaci kyčelních kloubů s přetrvávajícími funkčními poruchami.

Při výběru do oboru vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména dlaní a hřbetu rukou, loketních krajin, přecitlivělost na mechanická, chemická, kovová dráždidla a restaurátorské prostředky, směsi na polychromie, tmely, prach, pryskyřice, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest i s lehkou poruchou funkce, astma bronchiále i v klidovém stavu bez záchvatů, nemoci srdce a cév, zánětlivá onemocnění i stavy po prodělané myokarditidě, endokarditidě, revmatické karditidě i v anamnéze s přetrvávajícími funkčními poruchami, vrozené vady srdeční haemodynamicky významné, hypertenze II. stupně s orgánovými projevy.

Vadí i nemoci uropoetického systému, vleklé recidivující záněty močových cest, nefropatie provázené i lehkými poruchami funkce ledvin, nefrolithiasis v anamnéze s následnými poruchami funkce, chronické postižení trávicího traktu s trvajícími funkčními změnami vyžadující trvale dietní stravování a vhodné pracovní prostředí, onemocnění metabolické vyžadující speciální režim a životosprávu, diabetexs mellitus s cévními a trofickými komplikacemi.

Vadí nemoci nervové, zejména závažná onemocnění provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, záchvatové stavy dekompenzované i subkompenzované i v průběhu substituční terapie, závratě neurocirkulační asthenie, projevy chronické neurotizace, stavy prognosticky nejasné, těžší poruchy imunity, sklon k chorobám z nachlazení, zvýšená nemocnost v průběhu podzimních a zimních měsíců, poruchy homokoagulace a krvetvorby s těžší poruchou funkce.

Při výběru do oboru vadí těžší poruchy sluchu, není-li ostrost sluchová alespoň 5 m pro šepot oboustranně, těžší poruchy statoakustického aparátu, poruchy zraku, není-li ostrost zraková alespoň 6/18 a J.č. + 3D, poruchy barvocitu, prostorového vidění a zorného pole.

Vadí nemoci psychické se známkami společenského selhávání, sklon k narkomanii a alkoholismu.

Do oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil dorostový lékař. V případě změny pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

 

4. Profil absolventa oboru

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-        zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

-        upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

-        uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace;

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce;

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích;

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a literaturou nízké umělecké hodnoty; byl tolerantní ke vkusu druhých;

-        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-        chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

-        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

-        rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy pracovat s informacemi;

-        osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

-        byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

V oboru umělecký pozlacovač, umělecká pozlacovačka absolvent umí rozpoznat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, ovládat základní kresby a modelování, číst technické výkresy a náčrty, používat předpisy a požadavky Státní památkové péče, umí se orientovat v popisech pracovních postupů a technologií.

Orientuje se v základních vztazích svého odvětví a k ostatním profesím umělecké řemeslné práce, dokáže posoudit vlastnosti různých materiálů, barev, pojidel a provádí běžnou údržbu nářadí. Umí se orientovat v základních vztazích svého odvětví výroby na životní prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

Po ukončení studia vyučením absolvent umí odmašťovat dřevo, brousit dřevo, křídové vrstvy a tmely v rovných plochách i ve složitých plastických řezbách, napouštět dřevo klihovou vodou, smíchat staré křídové vrstvy, napouštět dřevo fermeží, provádět základní nátěr na kov (suříkem), na dřevo, na kámen, keramiku, sklo, míchat křídový tmel a tmelit dřevo, modelovat chybějící části řezeb modelovací masou, míchat modelovací masy, nanášet křídové vrstvy, míchat křídové podklady, vyrývat do křídových podkladů, omývat podklady před polimentováním, polimentovat, míchat polimenty a vyrovnávat polimentované plochy, natírat všemi druhy nátěrových barev, lakovat všemi druhy laků, tmelit lakovými a brusnými tmely.

Dále absolvent umí pokládat plátkovým zlatem, leštit a upravovat zlato, metal, stříbro a hliník, zaprašovat práškovými kovy na mixtion, vyrábět formy pro plastický ornament, vyrobit a přiklížit plastický ornament, pokládat plátkovým stříbrem, leštit a vytvářet zlatou lazuru na stříbře, patinovat mechanickým a chemickým způsobem, patinovat barevnými nátěry, ničit škůdce dřeva, petrifikovat narušené dřevo, smíchat staré nátěry a laky, vyrývat achátem do zlata, razit razidly do zlata.

Vytváří se i předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen mramorovat, napodobovat všechny druhy mramoru a kamene, fládrovat, napodobovat všechny druhy dřev, leštit na vysoký lesk, psát písmo, provádět matové broušené nátěry, provádět všechny druhy zlacení (na sklo, keramiku, plasty, do iluminací atd.), leštit bělobu na plastikách, provádět temperovou a olejovou polychromii na plastikách a jiných polychromovaných předmětech, zhotovovat náročnější barevné a zlacené celky v interiéru, ovládat malbu složitějších ornamentů, realizovat v materiálu požadavky výtvarníků, provádět základní práce restaurátorské za použití nejnovějších poznatků při zachování starých řemeslných postupů a starých technik, provádět rekonstrukci všech příslušných povrchových úprav, stanovit nejvhodnější pracovní postupy, samostatně i pro skupinu určovat pracovní postup, pracovní místo, nástroje, stroje, nářadí.

Absolvent není kvalifikován pro provádění restaurátorské a konzervátorské práce na památkách užitého umění.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným právním opatřením, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.  používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.  vykonávání stanoveného dozoru.

 

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

 

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku se může ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu (vyhl. MŠMT ČR č. 124/1984 Sb. o středních školách, ve znění pozdějších předpisů).

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.