CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

Délka přípravy:                        3 roky

Učební obor je určen pro:         hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí:   úspěšné ukončení základní školy,

                                                     úspěšné složení talentové zkoušky,

                                                     zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy:        po 3 letech závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:               střední odborné, odborná příprava pro výkon příslušných povolání

 

2. Stručný popis oboru

Ruční zhotovování krajek paličkováním, drháním, pletením na rámu, síťováním a vyšíváním na síťovině. Zhotovování šité krajky a krajkové bižuterie.

 

3. Zdravotní požadavky na uchazečku

Pro zařazení do učebního oboru ruční krajkářka jsou nevhodné vážnější poruchy omezující funkci nosného a pohybového systému znemožňující pohyb ve vynucených polohách, tj. těžší skoliózy s rotací a gibbem, subkompenzované a prognosticky závažné stavy po operaci páteře, vady horních končetin omezující funkci drobných kloubů, vady dolních končetin podstatně omezující práci v sedě, zejména po operacích s atrofií svalovou, stavy po congenitální luxaci kyčlí a větší poruchou krytu hlavice s prognostickým zhoršováním a také varixy congenitální s poruchami trofiky nebo vyžadující včasnou operaci.

Dále jsou nevhodné chronické dermatózy postihující převážně ruce nebo obličej s častými recidivami nebo trvalé ekzémy občas generalizující, zvýšená potivost rukou, časté recidivy chronického onemocnění dýchacího systému s poruchou ventilace, astma bronchiále s častými záchvaty, zánětlivé postižení srdce s poruchou rytmu, stavy po prodělané myocarditidě a endocarditidě, revmatické vady s projevy aktivity zánětlivého procesu, vrozené vady srdce hemodynamicky významné, závažné  chlopňové vady, nemoce zažívacího systému, závažné vleklé stavy s těžkou funkční poruchou vyžadující trvale dietní stravování, těžké postižení uropoetického systému, nefropatie provázené poruchami funkce ledvin, nemoce nervové, závažnější postižení centrálního nervového systému s většími poruchami pohybových koordinací a funkcí.

Paretické stavy je nutné posuzovat podle výsledné poruchy funkce, stejně jako vady orthopedické (horní i dolní končetiny), záchvatové stavy s preventivně ordinovanou protizáchvatovou léčbou, kolapsové stavy a stavy prognosticky nejasné. Vadí drobné poruchy pohybové koordinace, mimovolné pohyby, neobratnost.

Při výběru do oboru vadí poruchy sluchu, není-li ostrost sluchová alespoň 5 m pro šepot oboustranně, poruchy zraku, není-li ostrost zraková (centrální) oboustranně alespoň 6/18 a Jč. + 3D, porucha barvocitu omezující rozeznávat signální světla.

Je možné uplatnění mladistvých se změněnou pracovní schopností i středně těžká postižení nosného aparátu, srdce a trávicího systému, pokud postižení neodpovídá uvedeným kontraindikacím.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze mladistvý, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil dorostový lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

 

4. Profil absolventa

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-        zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

-        upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

-        uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace;

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce;

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích;

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a literaturou nízké umělecké hodnoty; byl tolerantní ke vkusu druhých;

-        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-        chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

-        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

-        rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy pracovat s informacemi;

-        osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

-        byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru ruční krajkářka a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí číst pracovní výkresy, určit pracovní postup a zvolit vhodný materiál, připravit potřebné nástroje a pomůcky a posuzovat vlastnosti textilních materiálů. Umí zhotovit jednoduchou i složitější paličkovanou, drhanou a šitou krajku, umí plést na rámu, žehlit, čistit a udržovat krajky. Dále umí hodnotit kvalitu vykonané práce, hospodárně využívat používané materiály a energie a působit na ostatní členy pracovního kolektivu přístupem k práci i vkusem.

Absolvent se orientuje v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení. Dodržuje při své práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

Příprava v učebním oboru vytváří i předpoklady k tomu, aby absolventk po příslušné praxi byl schopen zhotovovat paličkované mnohopárové metrové krajky, krajky tvarované do rohu, manžety, sedla a výplně ve všech základních vazebních technikách a jejich kombinacích, paličkované krajky vláčkové, jednotlivé krajky figurální podle vzoru, velkoplošné drhané krajky s využitím všech typů uzlů, šité krajky v kombinaci různých technik a stehů a komplikované krajky pletené na rámu. Umí posuzovat přímé i nepřímé vlivy své činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědná stanoviska.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně-vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žákci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4. vykonávání stanoveného dozoru.

 

D o z o r  vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

S t á l ý  d o z o r  předpokládá trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

P ř í m ý  d o z o r  vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

 

6. Možnosti uplatnění absolventa

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání ruční krajkářka.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou  zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.