MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


 Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
dne 30. května 2000, čj. 19 637/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

82-51-H/008 (85-72-2) Ruční krajkářka

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

2

Dějepis

1,5

Matematika

3

Přírodovědné předměty (CHE,FYZ,ZEK)

2,5

Tělesná výchova

3

Dějiny umění

4

Výtvarná výchova

6

Ekonomika

2

Práce s počítačem

1

Technické kreslení

1

Materiály

4

Technologie

6

Odborný výcvik

50

 

 

b) výběrové předměty

0-1

 

 

Celkem hodin týdně

98-99

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Poznámky:

1.      Učební plán je zpracován jako flexibilní. Cílem učebního plánu je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových vyučovacích předmětů pak dosáhnout pružnější profilace přípravy.

2.      Konkretizovaný učební plán, tj. rozpracovaný do jednotlivých ročníků, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je uveden průběžně bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle konkretizovaného učebního plánu. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se pohybuje v rozmezí 28 -  33 vyučovacích hodin.

3.      Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

4.      V přírodovědných předmětech škola zohlední ty prvky učiva, které jsou významné pro odbornou složku daného oboru a pro ekologickou výchovu. Pro výuku škola použije osnovy fyziky nebo chemie s celkovou dvouhodinovou dotací s tím, že hodinovou dotaci si škola upraví podle potřeb a charakteru daného oboru na celkový počet 1,5 hodiny týdně.

5.      Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými.

6.      Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy. Tyto hodiny se nepovažují za rozšíření týdenního počtu vyučovacích hodin. V rámci odborného  výcviku se doporučuje zařadit i kompenzační cvičení – žáci musí být systematicky poučováni o nezbytnosti a možnostech kompenzace jednostranného pracovního zatížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.

7.      Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.

8.      Zařazení výběrových předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy – učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Hodinové kapacity stanovené pro výběrové předměty lze také využít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a). O posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy

9.      Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, sportovní hry apod.

10.  Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy. uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

11.  Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

12.  Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.