CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

8241H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Kód a název vzdělávacího programu:

 

82-51-H/009 Umělecký keramik   

Vstupní předpoklady žáků:

splnění povinné školní docházky, úspěšné složení talentové zkoušky, zdravotní způsobilost uchazeče.

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

3 roky, denní studium:

Stručný popis oboru

Příprava keramických surovin a pracovních hmot, vytváření, sušení a pálení keramických výrobků, příprava a výroba sádrových forem a pomůcek pro výpal, glazování, engobování a zdobení keramiky, její konečná výroba.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro zařazení do učebního oboru umělecký keramik vadí postižení nosného a pohybového systému omezující práce ve vynucených polohách (tj. postižení páteře, postižení horních končetin, zejména onemocnění omezující jemnou motoriku), chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou a obličeje, chronická a alergická onemocnění dýchacího systému, zejména alergie na prach a chemikálie.

Dále jsou nevhodné nemoci srdce haemodynamicky významné, onemocnění nervová provázená poruchami funkcí a koordinací, záchvatová onemocnění, epilepsie dekompenzovaná i subkompenzovaná, poruchy zraku, není-li ostrost zraková. alespoň jednoho oka S/10 a J.č. 2 s případnou korekcí brýlemi, poruch v barvocitu.

Poznámka: Obor je vhodný i pro mladistvé se ZPS.

Do učebního oboru mohou být přijatí pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař.

Profil absolventa oboru

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-        zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

-        upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

-        uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace;

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce;

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích;

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a literaturou nízké umělecké hodnoty; byl tolerantní ke vkusu druhých;

-        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-        chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

-        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

-        rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy pracovat s informacemi;

-        osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

-        byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru umělecký keramik a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí rozpoznávat podle znaků uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, ovládat základy kresby ornamentu, figury a modelování, zná význam a hodnoty památek, umí používat předpisy Státní památkové péče, včetně zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásady poskytování první pomoci. Umí vést prvotní evidenci pracovního času a materiálu, orientovat se v normách ČSN, v popisech pracovních postupů, technologií, materiálů a starých technik, umí číst technické výkresy a dílenské náčrtky, provádět obsluhu a běžnou údržbu strojů, nástrojů a zařízení.

Absolvent umí vytáčet na hrnčířském kruhu z volné ruky, zhotovovat úchytky a ucha, obtáčet dno, podední, užívat vhodné dekorační techniky, spojovat díly v celek, ukládat do pece k výpalu, případně k přežehu s ohledem na umístění v peci, vypalovat, třídit.dle kvality, brousit a upravovat dno, balit a expedovat. Formovat do sádrových forem, lít do licích forem, zhotovovat sádrové formy, připravovat pracovní masy dle předložených receptů, zhotovovat nádoby, drobné plastiky, ornamenty dle předložených návrhů, vytáčet a zhotovovat sádrové modely na sádrařském kruhu, zhotovovat sádrové formy k zatáčení na mechanickém kruhu, zatáčet na mechanickém kruhu.

Příprava v oboru umělecký keramik vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen vytáčet dle předložených výkresů náročné keramické artefakty sesazené z dílů i jednotlivých celistvých kusů, realizovat v materiálu návrhy výtvarníků předložené v sádrových modelech, zhotovit sádrové formy složitých tvarů, pomocné formy, provádět práce restaurátorské za použití nejmodernějších poznatků chemie při zachování starých řemeslných postupů.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2.      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol, včetně vojenských, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.