CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

8241H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Kód a název vzdělávacího programu:

 82-51-H/010 Umělecký sklenář      

Vstupní předpoklady žáků:

splnění povinné školní docházky, úspěšné složení talentové zkoušky, zdravotní způsobilost uchazeče.

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

3 roky, denní studium

Stručný popis oboru

Zasklívání otvorových výplní, řezání plochého skla, jednoduché zušlechťování plochého skla, zhotovování, zhotovování skleněných výplní oken a jejich zasazování do olověných profilů včetně spájení (vitráže).

Zdravotní požadavky na uchazeče

Do učebního oboru mohou být přijati hoši a dívky fyzicky a psychicky zdatní, s dobrou funkční schopností nosného a pohybového systému umožňující dlouhé stání na místě. Z tohoto důvodu nesmí uchazeči trpět vadami páteře, nesmí mít skoliózu a jiné deformace páteře, které jsou prognosticky závažné, postižení horních a dolních končetin omezující funkci velkých a malých kloubů. Překážkou jsou i stavy po kongenitální luxaci kyčlí s přetrvávajícími poruchami jejich funkce a varixy dolních končetin.

Uchazeči nesmí trpět chronickými, recidivujícími a alergickými onemocněními kůže a dýchacího systému, nesmí být přecitlivělí na mechanická a chemická dráždidla a mít sklony k prochladnutí.

Uchazeči nesmí být postižení nemocemi srdce a cév, zápalovými stavy, závažnými poruchami srdečního rytmu, chlopňovými poruchami a vrozenými srdečnými poruchami, poruchami uropoetického systému, recidivujícími nemocemi močových cest, poruchami funkce ledvin, nemocemi sluchového systému, jako chronické a recidivující etitidy a sinusitidy a postižení statického systému, nervovými nemocemi, zejména jsou-li povázeny poruchami pohybových funkcí a koordinace, záchvatovitými nemocemi různé etiologie, kolapsovými stavy, poruchami zraku, centrální zraková ostrost alespoň u jednoho oka by měla být minimálně 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí do ± 3D.

Učební obor je vhodný i pro mladistvé se změněnou pracovní schopností (včetně centrální poruchy sluchu).

Přijati mohou být pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař.

Profil absolventa oboru

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-        zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

-        upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

-        uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace;

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce;

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích;

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a literaturou nízké umělecké hodnoty; byl tolerantní ke vkusu druhých;

-        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-        chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

-        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

-        rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy pracovat s informacemi;

-        osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

-        byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru umělecký sklenář a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, ovládat základy kresby ornamentu, figury a grafického projevu, používat předpisy Státní památkové péče, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásady poskytování první pomoci. Umí uplatňovat základní vztahy profese k ostatním profesím uměleckořemeslné práce, vést evidenci pracovního času a materiálu, orientovat se v předpisech pracovních postupů, technologií, materiálů a starých technik, provádět prvotní i následnou dokumentaci a fotodokumentaci, provádět běžnou údržbu nářadí, nástrojů a pracovních pomůcek a obsluhovat odsávací i neutralizační zařízení, vykonávat své pracovní činnosti tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

Absolvent umí v předepsané kvalitě zhotovit pauzy z kartonu, přenášet plošnou kresbu na materiál, připravit sklo pro vlastní lept, nanést na sklo krycí hmoty, vypracovat kresbu na leptaném předmětu, sestavit lázeň pro lept, určit dobu leptání, provést finální úpravu skla, řezat a vrtat sklo a pracovat s manipulační technikou.

Příprava v oboru umělecký sklenář vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen přesně přenášet záměr autora do materiálu, spolupracovat s výtvarníkem a být poradcem při technickém a výtvarném zpracování, absolvent by měl znát ostatní výrazové formy uměleckého zpracování skla, soudobý i historický grafický projev ve vztahu ke své profesi, vlastní tvorbou ovlivňovat vývoj řemesla a své zkušenosti by měl předávat žákům a mladým řemeslníkům.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2.      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol, včetně vojenských, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.