CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

Délka přípravy:                         3 roky

Obor je určen pro:                    hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí:   úspěšné ukončení základní školy,

                                                     úspěšné složení talentové zkoušky,

                                                     zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy:        po 3 letech závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:               střední odborné, odborná příprava pro výkon příslušných povolání

 

2. Stručný popis oboru

Rukodělné zhotovování divadelních, filmových a televizních vlásenek a vlásenkářsko- maskérských výrobků s konečnou úpravou do účesů z přírodních i umělých materiálů.

Maskérské práce na scénických maskách s cílem dosáhnout speciální výrazové efekty v souladu s tvůrčím záměrem inscenátorů.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče

Obor je vhodný pro hochy i dívky. Při výběru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí:

- poruchy funkce nosného a pohybového systému znesnadňující delší stání

   - postižení páteře, skoliózy, stavy po operaci páteře

   - postižení dolních končetin, vadí i ploché hony II. stupně, stavy po congenitální luxaci kyčlí s přetrvávajícími obtížení

   - postižení horních končetin, onemocnění omezující jemnou motoriku, zručnost rukou

- chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou

- onemocnění srdce a cév, závažné chlopňové vady, vrozená onemocnění srdce haemodynamicky závažná, varixy dolních končetin

- nemoce nervové spojené s poruchami pohybových funkcí a koordinací

- poruchy zraku, není-li centrální ostrost zraková alespoň jednoho oka 5/5 a JČ + 1D s případnou korekcí brýlemi, poruchy barvocitu.

 

Obor je vhodný i pro mladistvé se ZPS (kompenzovaná i subkompenzovaná epilepsie, nemoce uropoetického systému, onemocnění dýchacího systému).

Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil dorostový lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

 

4. Profil absolventa oboru

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-        zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

-        upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

-        uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace;

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce;

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích;

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a literaturou nízké umělecké hodnoty; byl tolerantní ke vkusu druhých;

-        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-        chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

-        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

-        rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy pracovat s informacemi;

-        osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

-        byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s požárním zařízením. Umí podle znaků a uměleckořemeslných prvků rozpoznávat jednotlivá slohová období, ovládat základy kresby ornamentu, figury a modelování, umí se orientovat v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik. Umí připravovat a upravovat materiály (vlasy, zvířecí chlupy, přírodní vlákna, chemická vlákna), šít na šicím stroji, zhotovovat různé typy třásněných a poutkovaných vlásenkářských výrobků (příčesy, vousy, vlásenky), barvit, odbarvovat, čistit a udržovat scénické vlásenkářské výrobky, provádět jednoduché maskérské práce při divadelním líčení a jednoduché charakterové maskérské práce, upravovat účesy účinkujících umělců před vystoupením, hodnotit kvalitu své práce a určit vady způsobené nesprávným postupem, přispívat k úspěšné spolupráci s výtvarníkem a respektovat scénické záměry při realizaci výtvarných návrhů.

Absolvent umí vést prvotní evidenci pracovního času a materiálu, uplatňovat základní vztahy své profese k ostatním profesím scénické výroby, orientovat se v pracovních výkresech a dokumentaci, určit vhodné pracovní postupy, připravit pracoviště a vybrat si vhodné nástroje, stroje a pomůcky, posoudit vlastnosti materiálů a vhodnost jejich použití v zadaném úkolu, provádět běžnou údržbu nářadí, strojů a zařízení. Umí působit na ostatní a svým pracovním přístupem a vkusem ovlivňovat nebo dávat podnět k ovlivňování životního stylu a kultury občana, orientovat se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, ale naopak přispívat k jeho zlepšení.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným právním opatřením, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.  používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.  vykonávání stanoveného dozoru.

 

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

 

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku se může ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu (vyhl. MŠMT ČR č. 124/1984 Sb. o středních školách, ve znění pozdějších předpisů).

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních, případně vysokých škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.