MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ  ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 10. 8. 1993, čj. 2003/93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

82-51-H/011 (85-76-2) Vlásenkář a maskér

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku

1.

2.

3.

1. Společenskovědní

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

Cizí jazyk

2

2

2

Občanská nauka

-

1

1

Dějepis

2

-

-

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

Matematika

1

1

1

Chemie

-

-

1

Základy ekologie

1

-

-

 

 

 

 

3. Tělesná výchova

 

 

 

Tělesná výchova

2

2

2

 

 

 

 

4. Odborné

 

 

 

Ekonomika a organizace

-

-

2

Výtvarná výchova

2

2

2

 Dějiny umění

-

2

2

Technické kreslení

1

1

-

Fotografování

-

-

1

Materiály

2

1

-

Technologie

2

2

2

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

 

 

 

 

Celkem

32

33,5

35,5

 

 

 

 

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

1.      Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky

2.      Při vyučování předmětům český jazyk a literatura a cizí jazyk, lze třídu, má-li nejméně 24 žáků, dělit na dvě skupiny.

3.      Zařazení a realizace nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci SOU.

4.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

2. Soustavně se zaměřovat na výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz klást na zavádění nových materiálů. Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v příslušném odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravují. 

Učební osnovy odborných předmětů včetně odborného výcviku jsou rámcové. Počet hodin jednotlivých tematických celků si může vyučující při dodržení obsahu upravit v tematickém plánu v rozsahu do 30 % u každého tematického celku. Tematický plán musí být schválen ředitelem středního odborného učiliště.