PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

82-51-H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Učební obor:

82-51-H/012 Umělecký rytec

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent učebního oboru umělecký rytec je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Především jeho odborné vzdělání se stává východiskem pro jeho uplatnění v profesi umělecký rytec; důraz je kladen na praktické aplikace získaných poznatků, na přesnost výkonu pracovních činností a na výkonovou stabilitu ve specifických pracovních podmínkách. Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, protože jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a lze ho využít i pro případnou rekvalifikaci.

Absolvent učebního oboru umělecký rytec je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých i malých firmách i živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

1.1   Předpokládané vědomosti, dovednosti a postoje obecného charakteru

Vzdělávání a výchova směřuje k tomu, aby žák:

-          ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti;

-          komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování;

-          uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální a zákonné povinnosti;

-          uznával lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné a ctil jejich práva;

-          poznával jiné kultury a nacházel ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování;

-          rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života;

-          využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru i při politickém a etickém rozhodování, hodnocení a jednání;

-          vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně jasně, srozumitelně a jazykově správně;

-          dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení validity informačních zdrojů;

-          samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval i při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě;

-          používal cizí jazyk jako prostředek komunikace ve společenském životě nebo pro potřeby svého povolání i k poznávání jiných kultur;

-          uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích;

-          rozuměl vztahu člověka a přírody, byl ochoten jednat ekologicky;

-          chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost;

-          usiloval o optimální stav své tělesné zdatnosti, o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu;

-          uměl chránit zdraví a věděl, jak si má počínat v situacích ohrožení.

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          uměl rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období,

-          ovládal základy kresby ornamentu, figury a modelování,

-          četl technické a stavební výkresy, dílenské náčrtky,

-          uměl používat ČSN, obsluhovat základní stroje a zařízení, prováděl běžnou údržbu strojů, nástrojů a zařízení,

-          znal předpisy a požadavky Státní památkové péče a znal význam a hodnoty památek,

-          uměl se orientovat v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik,

-          uměl posoudit vlastnosti kovů a ostatních používaných materiálů a zpracovávat je,

-          orientoval se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před negativními vlivy,

-          dodržoval při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržoval předpisy protipožární ochrany a uměl zacházet s protipožárním zařízením.

Při ručním zpracování materiálu výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          vybíral materiál, měřil, rýsoval a přenášel plošné kresby na materiál,

-          sekal, rýhoval, cizeloval do plechu, piloval, řezal, stříhal, ohýbal i rovnal materiál,

-          zhotovoval speciální nářadí pro rytce (vysekávače, tvarovací čakany, apod.) kováním s následným tepelným zpracováním a broušením,

-          zvětšoval a zmenšoval kresby mřížkou, optickým zařízením nebo pantografem,

-          ryl rydly do všech druhů kovů i jiných vhodných hmot, ryl tamvulírem.

Při strojním obrábění výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          vrtal na vrtačce, brousil nástroje na brusce, řezal materiál na strojní pile, stříhal materiál ručními i strojními nůžkami,

-          prováděl základní úkony na vodorovné obrážečce a hrotovém soustruhu,

-          bezpečně pracoval s ručním elektrickým nářadím,

-          pracoval s frézkou a na lisech,

-          leštil materiál na kotoučích,

-          pracoval s pantografem.

Při vykonávání speciálních prací výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          ryl heraldické znaky, značky, monogramy, ornamenty, písmo, poštovní známky,

-          ryl do hloubky pro dekorační účely, do výšky pro potřeby zlatotisku, informační nápisy, ocelorytinu pro ocelotisk a pro suchou jehlu, mědirytiny, puncovní značky,

-          vyráběl raznice na medaile i razidla na odznaky, protitlak pro suchou ražbu,

-          pájel cínem (letoval), mosazí i stříbrem,

-          patinoval a barvil kovy a slitiny v lázních.

Absolvent se vyznačuje následujícími schopnostmi důležitými z hlediska uplatnění v oboru:

-          schopností estetického cítění a uplatňování estetických hledisek v každodenním životě,

-          schopností dalšího vzdělávání a sebevzdělávání, orientace ve světě práce a schopností adaptace na měnící se požadavky trhu práce,

-          schopností samostatného myšlení, jednání a rozhodování,

-          schopností rozvíjet komunikativní dovednosti, pracovat v pracovním kolektivu, rozvíjet organizační schopnosti.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání umělecký rytec, případně i v širší oblasti zpracování kovů.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.