CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

8241H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Kód a název vzdělávacího programu:

 82-51-H/013 Košíkář                       

Vstupní předpoklady žáků:

splnění povinné školní docházky, úspěšné složení talentové zkoušky, zdravotní způsobilost uchazeče.

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

3 roky, denní studium

Stručný popis oboru

Zhotovování dekoračních a užitných předmětů z přírodních pletiv. Vyplétání výrobků z vrbového proutí, pletení košíků, košů, koster na kazety.

Zhotovování různých výrobků z orobince a rákosu. Tkaní rohožových závěsů. Pletení košíkářské galanterie. Zhotovováni výpletů do dětských kočárků.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro přijetí do učebního oboru přicházejí v úvahu žáci, u kterých je funkční schopnost alespoň jedné ruky. Učební obor je vhodný i pro žáky nevidomé, neslyšící a s postižením (defekty) dolních končetin.

Přijati mohou být jen hoši a dívky, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař.

Poznámka: Individuálně je třeba posuzovat přecitlivělost kůže a rukou na prach z textilií.

4. Profil absolventa oboru

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-        zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

-        upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

-        uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace;

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce;

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích;

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a literaturou nízké umělecké hodnoty; byl tolerantní ke vkusu druhých;

-        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-        chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

-        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

-        rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy pracovat s informacemi;

-        osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

-        byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru zpracovatel přírodních pletiv a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent zná materiály používané v oboru, a to jak domácí druhy, tak i dovážené pro výrobu košíkářských a galanterních výrobků. Dále zná anatomickou stavbu, vlastnosti a charakteristiku základního materiálu - dřeva.

Absolvent umí posoudit, určit a připravit příslušné hlavní a pomocné materiály. Umí vypočítat spotřebu materiálu a rozhodnout o jeho racionálním využití. Umí si určit technologický postup práce s použitím jednoúčelových výrobních pomůcek a zařízení, a to podle druhu výrobku a estetického tvaru. Dále umí sledovat a hodnotit kvalitu výrobku, inovovat výrobky s charakteristickým zaměřením košíkářské a galanterní výroby.

Absolvent umí sbírat a ošetřovat vrbové proutí. Skladovat, třídit, máčet, loupat a sušit proutí. Umí opravovat a zpracovávat vrbové proutí, rákos, orobinec, lýko a další materiály pomocí nůžek, nožů, pilky a různých dřevoobráběcích strojů.

Umí vyplétat výrobky z vrbového proutí, plést košíky, koše, kostry na kazety. Zhotovovat proutěný nábytek, stínidla, výplety dětských kočárků, kombinované výplety z různých materiálů, pletené košíkářské galanterie. Umí zhotovovat výrobky z orobince a rákosu jako je pletení tašek, košů, misek, umí tkát rohože, závěsy na ručním dřevěném tkalcovském stavu.

Absolvent umí dodržovat při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržovat předpisy protipožární ochrany a zacházet s. protipožárním zařízením. Umí se řídit zásadami péče o životní prostředí.

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady, aby absolvent po příslušné praxi byl schopný ovládat náročnější technologické postupy výroby. Umí zhotovovat různě tvarované kazety, dámské kabelky, květinové koše, dárkové koše, prádlové koše, koše na brambory, průmyslové koše a zhotovovat jednoduchý pletený nábytek.

Absolvent je schopen doplňovat si získané vědomosti a dovednosti v takovém rozsahu, aby se mohl přizpůsobovat novým materiálům, technologiím, popřípadě nově zaváděným strojům a zařízením.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2.      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

Zařazování absolventů

Učební obor košíkář připravuje zejména pro povolání košíkář a pletař nábytku

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.