CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

8241H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Kód a název vzdělávacího programu:

 82-51-H/014 Ruční vyšívačka  

Vstupní předpoklady žáků:

splnění povinné školní docházky, úspěšné složení talentové zkoušky, zdravotní způsobilost uchazeče.

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

3 roky, denní studium

 

Stručný popis oboru

Ruční zhotovování různých technik výšivek podle počítané nitě, předkreslené výšivky a aplikace, např. křížkové výšivky, ploché výšivky podle počítané nitě, výšivky na vytáhnutých nitích v síti, předkreslené a ploché výšivky, dírkové výšivky, anglické madeiry, řetízkové výšivky, výšivky na tylu podle předkreslení, různých technik vyšívání kovovými nitěmi a aplikacemi, tj. přišívání různých materiálů na podklad.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Při zařazení do učebního oboru ruční vyšívačka vadí z hlediska zdravotního stavu uchazeče postižení páteře, těžké vrozené vady páteře a nosného systému, znesnadňující práci ve vynucených polohách a práci vsedě, postižení horních končetin, zejména postižení malých kloubů provázené poruchami jemné motoriky a zručnosti. Dále vadí potivost rukou, chronické recidivující a alergická onemocnění kůže, zejména rukou a obličeje, alergie na syntetická a přírodní barviva, chronické a recidivující onemocnění dýchacího systému s těžkou poruchou funkce, astma bronchiále s častými záchvaty a těžkou dušností, nemoci srdce a cév, vrozené vady srdeční heamodynamicky významné se známkami selhání a těžké srdeční nedostatečnosti, nemoci nervové provázené poruchami pohybových funkcí a koordinací horních končetin, záchvatová onemocnění dekompenzovaná spojená s neklidem, třesem HK a poruchou taktického čití, nemoci psychické a neurotické s poruchou sociálního jednání, sklon k toxikomanii a alkoholismus i v anamnéze.

Pro přijetí do oboru vadí poruchy zraku, vyžaduje se centrální ostrost zraková alespoň jednoho oka 5/5 a Jč l, nebo oboustranně snížená ostrost zraková s případnou korekcí skly do  ± 3 D, bez astigmatické složky, bez poruchy barvocitu a bez progresivního očního onemocnění. Vadí postižení sluchu těžšího stupně a těžké vestibulární syndromy.

Učební obor je vhodný i pro mladistvé se změněnou pracovní schopností (postižení dolních končetin, onemocnění dýchacího systému, nemoci srdce a cév, uropoetického systému, trávicího systému a sluchového systému).

Do učebního oboru mohou být přijati pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil dorostový lékař.

Profil absolventa oboru

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-        zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

-        upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

-        uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace;

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce;

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích;

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a literaturou nízké umělecké hodnoty; byl tolerantní ke vkusu druhých;

-        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-        chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

-        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

-        rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy pracovat s informacemi;

-        osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

-        byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru ruční vyšívačka a po úspěšném vykonání  závěrečné zkoušky absolventka umí číst pracovní výkresy, určit pracovní postup a zvolit vhodný materiál, zvolit a připravit potřebné nástroje a pomůcky, měřit materiály, zhotovovat popruhy k vypínání na rám, napínat materiál na rám, napínat textilie na bubínek, přetiskovat vzory na materiál, zafixovat tisk na látku, kreslit a vypichovat pauzy, stehovat, prakticky ovládá všechny techniky vyšívaní, umí čistit a udržovat výšivky. Dále umí hodnotit kvalitu vykonané práce, hospodárně využívat používané materiály a energie a působit na ostatní členy pracovního kolektivu přístupem k práci i vkusem.

Absolventka se orientuje v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušovala, ale naopak přispívala k jeho zlepšení. Dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

Příprava v učebním oboru vytváří i předpoklady k tomu, aby absolventka po příslušné praxi byla schopna zhotovovat pracovní výkresy pro potřeby výšivky, realizovat návrhy výtvarníků, určit pracovní postup, pracovní místo a nástroje k vyšíváni sobě i pro skupinu pracovníků, provádět všechny techniky ruční výšivky v plném rozsahu a provádět přesné kopie starých výšivek. Umí posuzovat přímé i nepřímé vlivy své činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědná stanoviska.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2.      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol, včetně vojenských, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.