CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

8241H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Kód a název vzdělávacího programu:

 82-51-H/015 Obuvník pro scénickou obuv

Vstupní předpoklady žáků:

splnění povinné školní docházky, úspěšné složení talentové zkoušky, zdravotní způsobilost uchazeče.

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

3 roky, denní studium

 

Stručný popis oboru

Vysekávání dílců, tvarování a napínání svršků obuvi na kopyta, spojování dílců sbíjením, lepením, šitím, lisováním apod. Zhotovování scénické a jiné obuvi z usní, pryže, plastů, textilu a dalších materiálů. Opravy obuvi a zhotovování obuvi na zakázku. Používání ručních nástrojů, vysekávacích strojů, frézek, šicích strojů a dalších speciálních obuvnických strojů.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro zařazení do učebního oboru obuvník pro scénickou obuv vadí postižení páteře, skoliózy, stavy po operaci páteře, postižení horních končetin omezující funkce zejména malých kloubů, onemocnění omezující sílu svalstva.

Dále jsou nevhodná chronická a alergická onemocnění kůže rukou a obličeje (přecitlivělost na chemická a mechanická dráždidla), chronická a alergická onemocnění dýchacího systému (přecitlivělost na chemická dráždidla).

Při výběru uchazečů vadí nemoci srdce, vrozené vady srdeční haemodynamicky významné, záchvatové stavy dekompenzované i subkompenzované, onemocnění nervová, provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, poruchy zraku, není-li centrální ostrost zraková S/10 a J.č. 2 s možnou korekcí brýlemi.

Poznámka: Obor je vhodný i pro mladistvé se ZPS (poruchy sluchu, vady dolních končetin).

 

Profil absolventa oboru

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-        zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

-        upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

-        uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace;

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce;

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací; rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích;

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury; dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a literaturou nízké umělecké hodnoty; byl tolerantní ke vkusu druhých;

-        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-        chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

-        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

-        rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy pracovat s informacemi;

-        osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

-        byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru obuvník pro scénickou obuv a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, ovládat základy kresby ornamentu, figury a modelování, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásady poskytování první pomoci. Umí vést. prvotní evidenci pracovního času a materiálu, orientovat se v normách ČSN a v popisech pracovních postupů, technologií a materiálů, v pracovních výkresech a dokumentaci. Absolvent umí provádět běžnou údržbu nářadí, strojů a zařízení, orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy.

Absolvent umí připravovat potřebný materiál k výrobě scénické, taneční a krojové obuvi, vykrojit potřebné dílce podle šablon na podešve, stélky, podpatky, klínky, vyztužení do špiček, zasekávat ručně a strojně podpatky, klínky, vyztužovat do špiček a boků do potřebné síly, barvit výkroje, provádět další pomocné práce, zhotovovat rysky a podešve, napíchat šídlem pro stehové šití a připevnění na kopyto, napínat obrácený svršek na kopyto, přišít svršek k podešvi, zaklepávat okraje vrchových dílců ručně, upravovat okraje, přiklepnout podešev, našívat ozdoby a ozdobné dílce, spojovat a našívat podšívkové a vrchové dílce, upravovat okraje svršku lemováním, obšíváním; spojovat nártové a zadní dílce, šít zadní pásky na holínkách a botách, obrátit obuv, montovat podpatek, připravovat stélky na výrobu rámové obuvi, upravovat rám, všít rám, postavit a uhladit rám, přišít podešve jednoduchým stehem, zhotovit šněrování pat, překolíčkovat podešve v patě, provést stav u podpatku a upravovat obuv včetně barvení svršku, brát míru, upravovat kopyto podle míry, zhotovovat kopie kopyta a zakreslovat do sítě přímek podle výtvarného návrhu, spolupracovat s výtvarníkem a chápat základní umělecké záměry při realizaci výtvarných návrhů, dodržovat technologickou disciplínu a přispívat k optimálnímu průběhu výroby scénické a krojové obuvi.

Příprava v oboru obuvník pro scénickou obuv vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen zhotovovat individuální prototypy taneční obuvi a baletních špiček podle potřeb sólových tanečníků s úpravou fazóny a kopyt, samostatně zhotovovat ručně šité "komtes" lodičky a baletní střevíčky dámské i pánské šité z míčového chrómu, různé druhy historické obuvi (gotické, rokokové, empírové apod.), artistickou obuv obráceným způsobem, rámovou obuv s přizpůsobením fazóny podle návrhů výtvarníka, klaunskou obuv s vytvořením fazóny a prodloužením špičky a paty.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2.      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

Zařazování absolventů

Učební obor obuvník pro scénickou obuv připravuje zejména pro povolání obuvník scénické a krojové obuvi.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol, včetně vojenských, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.