PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Kód a název vzdělávacího programu:

82-51-L/003 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické

82-51-L/004 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské

82-51-L/024 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké

Dosažený stupeň vzdělání:

 úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

 maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Je připraven pro kvalifikovaný výkon náročných pracovních činností manuálního charakteru v příslušné oblasti užitého umění. Důraz je kladen na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství, a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Přitom je akcentována osobnost žáka, orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Po ukončení přípravy ve studijním oboru je absolvent připraven zejména pro výkon pracovních činností v oblasti výroby uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů prováděných převážně rukodělně podle příslušné dokumentace nebo návrhů výtvarníků. Pro výkon uvedených činností jsou vytvářeny předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění, výtvarného myšlení a vyjadřování.

Absolvent ovládá historické, tradiční a moderní techniky vytváření uměleckořemeslných výrobků z kovových materiálů tak, že je schopen samostatně je reprodukovat a vlastními schopnostmi a s vypěstovaným výtvarným citem je dále zdokonalovat. Umí používat technickou a technologickou dokumentaci pracovních operací daného oboru, umí číst technické výkresy, zhotovovat dílenské výkresy, provádět výpočty a výběr materiálu. Pracuje podle příslušných pracovních postupů a technologických předpisů, kontroluje a hodnotí výsledky pracovního procesu. Umí seřídit základní stroje a zařízení, ovládá běžnou údržbu a opravy nářadí a nástrojů, odpovídá za hospodaření se svěřeným materiálem.

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

·        chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

·        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

·        chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

·        uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

·        uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

·        získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a přínosu umění pro život člověka,

·        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

·        rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

·        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,

·        dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

·        používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

·        uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, uplatňoval zásady prostorového vyjadřování,

·        porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafu, diagramů, tabulek atd.,

·        uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

·        osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

·        dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

·        projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

·        orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění.

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        ovládal obecné principy periodizace historického vývoje společnosti a její výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

·        měl znalosti obecných historických zákonitostí estetiky užitého výtvarného umění,

·        rozpoznával podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období,

·        chápal podmíněnost každé vývojové etapy etapou předcházející až po současnost, a to v obecně historickém procesu i v konkrétní oblasti dějin národních a v odlišnosti vývoje výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

·        ovládal základy kresby ornamentu, figury a modelování,

·        dovedl vytvářet asociace mezi skutečným tvarem zobrazeného objektu a jeho znázorněním,

·        četl a event. zhotovoval technické výkresy, dílenské náčrty a ovládal další způsoby grafické komunikace,

·        pracoval s osobním počítačem na přiměřené úrovni,

·        aktivně používal odbornou terminologii svého oboru, aplikoval poznané jevy, principy, výtvarně estetické vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů,

·        orientoval se v popisech pracovních technologií, materiálů a starých technik,

·        posuzoval vlastnosti používaného materiálu, tj. především kovů (ocelí, lehkých a těžkých kovů a jejich slitin),

·        prováděl kontrolu jakosti materiálů a výrobků,

·        dodržoval technologickou a pracovní kázeň,

·        uměl vést osobní evidenci o vykonané práci, o spotřebě materiálu,

·        používal předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásady poskytování první pomoci,

·        znal předpisy a požadavky Státní památkové péče,

·        obsluhoval základní stroje a zařízení v dílnách a prováděl jejich běžnou údržbu,

·        uplatňoval základní vztahy své profese k ostatním profesím uměleckořemeslné práce,

·        orientoval se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy,

·        vykonával své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

Výuka ve studijním oboru uměleckořemeslné zpracování kovů se specifickou přípravou pro práce kovářské a zámečnické postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        měřil a rýsoval, přenášel plošné kresby na materiál,

·        sekal, rýhoval, cizeloval do plechu, piloval rovné i šikmé plochy a oblé tvary,

·        řezal, stříhal, ohýbal materiál, profily a trubky, rovnal materiál kladivem, plamenem,

·        tepal plech do mělkého reliéfu,

·        nýtoval a zhotovoval ozdobné hlavy nýtů,

·        spojoval materiál šroubováním, plátováním,

·        prováděl průniky jednotlivých profilů materiálu při křížení,

·        koval - prodlužoval, pěchoval, probíjel, zkrucoval, sekal, pracoval v zápustkách při ručním kování a nýtování,

·        zhotovoval jednotlivé nářadí kováře,

·        koval hřeby s ozdobnou hlavou, voluty, akanty, závěsy, kliky, průvleky,

·        koval základní prvky stavebního kování podle starého vzoru, nebo soudobého návrhu, pracoval na bucharu,

·        kalil a popouštěl nástroje,

·        svařoval v ohni,

·        koval výtvarné prvky zábradlí, mříží, dělících stěn v jednotlivých detailech a sestavení detailů v celek,

·        koval gotické mřížky ze čtvercové oceli v průvleky v ploše i v hraně,

·        koval renesanční provlékané mříže, mříže s užitím stylizovaných prvků,

·        opravoval mechanismy slohových zámků a soudobých prvků stavebního kování,

·        pracoval na vrtačce, ručně brousil nástroje na brusce, řezal materiál na strojní pile, stříhal materiál ručními i strojními nůžkami, pracoval na vodorovné obrážečce, na hrotovém soustruhu, na frézce, na ručních zakružovacích válcích, na ohýbačkách plechu, na lisech,

·        leštil materiál na vysoký lesk,

·        cínoval v lázních a připravoval předměty k cínování,

·        oxidoval slitiny mědi,

·        pájel natvrdo i naměkko,

·        osazoval kovové celky do zdiva, kamene, dřeva,

·        zakresloval jednoduché situace v exteriéru i interiéru,

·        kreslil detaily, snímal šablony, zhotovoval popis práce.

 

Výuka ve studijním oboru uměleckořemeslné zpracování kovů se specifickou přípravou pro práce pasířské postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        měřil a rýsoval, přenášel plošné kresby na materiál,

·        sekal, rýhoval, cizeloval do plechu,

·        piloval, stříhal, řezal, ohýbal materiál, profily a trubky, rovnal materiál,

·        tepal plech do mělkého reliéfu,

·        nýtoval a spojoval materiál šroubováním, plátováním, pájením,

·        sestavoval základní geometrická tělesa z plechu a plného materiálu včetně lícování a pájení,

·        stáčel volutová ramena k holandskému lustru,

·        pracoval na okružní pile,

·        pracoval na ohýbačce,

·        kalil a popouštěl nástroje,

·        zhotovoval výtvarné prvky lustru a osvětlovacích těles, mříží z barevných kovů, dělících stěn v jednotlivých detailech,

·        tvaroval kladivem, čakany,

·        cizeloval plechy na cizelovací hmotě,

·        zhotovoval osvětlovací tělesa včetně elektrické instalace podle ČSN podle soudobých výtvarných návrhů nebo kopií,

·        demontoval slohové lustry a prováděl jejich montáž,

·        pracoval na obráběcích strojích,

·        cínoval v lázni, oxidoval slitiny mědi, opaloval slitiny mědi, pokovoval, nanášel ochranné nátěry, voskoval, tanátoval, lepil,

·        osazoval kovové celky do zdiva,

·        zakresloval jednoduché situace v interiéru i exteriéru, kreslil detaily, snímal šablony a zhotovoval popis práce.

Výuka ve studijním oboru uměleckořemeslné zpracování kovů se specifickou přípravou pro práce rytecké postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        používal základní rytecké nástroje, nářadí a pomůcky,

·        orýsoval a kreslil na materiál,

·        připravoval rytecké nářadí a materiál k rytí,

·        ryl tvarovými rydly,

·        sekal vysekávači a sesekávači,

·        zhotovoval přetiskovací lak,

·        ovládal strojní obrábění - řezání, hoblování, vrtání, frézování, soustružení a práce na pantografu,

·        leštil a smirkoval,

·        obrušoval frézky na pantograf,

·        ovládal ruční zpracování kovů - řezání závitů, nýtování, rovnání, pájení cínem, povrchové úpravy, zaškrabávání, zhotovení složitějších ryteckých a cizelérských nástrojů, pilování jehlovými pilníky, odstraňování kazů v materiálu, práce na ruční lisu,

·        ovládal ruční rytí,

·        zhotovoval knihařské rytiny, kovová razítka, jednoduché mědirytiny, 

·        kreslil písmo,

·        zhotovoval složitější (vícebarevné) knihařské rytiny,

·        zhotovoval slohová ruční tlačítka, rytiny pro ocelotisk, ocelová značkovací razidla, vypalovadla do dřeva, písmena na informační systémy a vývěsní štítky,

·        ryl razidla na slepotisk, razidla na odznaky, razidla na medaile, razidla na nálepky,  cizeloval drobné plastiky,

·        prováděl povrchové úpravy,

·        ryl nápisy a ornamenty na kulaté předměty - mosazné, ocelové, cínové, měděné,

·        ryl do zlata a stříbra,

·        zhotovoval šablony na pantograf

 

Možnosti uplatnění absolventa

Vykonáním maturitní zkoušky absolvent získává kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno specifickou přípravou studijního oboru. Jedná se zejména o povolání manuálního charakteru, a to umělecký kovář, kovolijec a cizelér, umělecký pasíř, umělecký rytec kovů.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.