MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. září 2003, č. j. 27 148/2003-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním  ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/007 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské      

82-51-L/008 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné

140

1. Všeobecně vzdělávací

43-45

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

0-2

Matematika

5

Přírodovědné předměty (FYZ, CHE, ZEK)

5

Tělesná výchova

8

2. Odborné

 

Společný odborný základ

22-24

Dějiny výtvarné kultury

7-9

Výtvarná příprava

6

Počítačová grafika

2

Technické kreslení

2

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

3

Ekonomika

2

82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

66-71

Konstrukce

2

Materiály

2

Technologie

7

Technologická dokumentace

2

Odborný výcvik

53-58

3. Výběrové

2-7

82-51-L/007 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské

66-71

Konstrukce

2

Materiály

2

Technologie

7

Technologická dokumentace

2

Odborný výcvik

53-58

3. Výběrové

2-7

82-51-L/008 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské

66-71

Konstrukce

2

Materiály

2

Technologie

7

Technologická dokumentace

2

Odborný výcvik

53-58

3. Výběrové
2-7

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky:

1.       Cílem učebního plánu je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek, v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových vyučovacích předmětů pak dosáhnout pružnější profilace studia.

2.       Konkretizovaný učební plán, rozpracovaný do jednotlivých ročníků studia, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy.

3.       Povinné vyučovací předměty (všeobecně vzdělávací a odborné) představují základ vzdělání studijního oboru a jsou závazné v minimálním počtu hodin, uvedených v učebním plánu.

4.       Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT a jsou vydány v samostatném souboru.

5.       Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku studia.

6.       Učivo přírodovědných předmětů se v konkretizovaném učebním plánu člení na samostatné vyučovací předměty fyzika FYZ, chemie CHE a základy ekologie ZEK. Hodinová dotace předmětu základy ekologie se doporučuje na 1 vyučovací hodinu týdně za studium. Hodinové dotace předmětů fyzika a chemie stanoví škola podle charakteru studia.

7.       Pro zařazení učiva dějepisu může škola volit jednu ze dvou variant:

·         Zařazení všeobecně vzdělávacího vyučovacího předmětu dějepis v prvním ročníku v dotaci 2 vyučovací hodiny týdně. V tomto případě se výuka odborného vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury realizuje podle učební osnovy dějiny výtvarné kultury, varianta 1 od druhého ročníku studia.

·         Zařazení odborného vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury varianta 2, která obsahuje učivo dějepisu. V tomto případě se dějepis jako samostatný vyučovací předmět nezařazuje.

8.       Vyučovací předmět výtvarná příprava lze podle charakteru oboru členit na dva samostatné předměty, a to na kreslení a modelování.

9.       Vyučovací předmět počítačová grafika může být vyučován v alternativě jako předmět práce s počítačem podle učební osnovy: Práce s počítačem – č. j. 25 876/98-23 ze dne 7. 9. 1998.

10.   Společný odborný základ představuje učivo společné pro všechna studijní zaměření. Specifické učivo je obsaženo ve speciálních odborných předmětech, které jsou obsahově strukturovány podle profilace jednotlivých oblastí specifické přípravy.

11.   Technologie a odborný výcvik musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

12.   Hodinové kapacity stanovené pro výběrové vyučovací předměty lze v konkretizovaném učebním plánu využít jednak na posílení hodinové dotace povinných vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích nebo odborných, zvláště pak odborného výcviku), jednak pro zařazení dalších vyučovacích předmětů. Učební osnovy těchto dalších vyučovacích předmětů a rozšíření učebních osnov využitím hodinové kapacity výběrových vyučovacích předmětů zpracovává škola, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

13.   Příklady výběrových vyučovacích předmětů: výrobní zařízení, základy fotografování, výpočetní technika, aplikovaná matematika, právo, psychologie, ekonomika podnikání, technika administrativy, konverzace v cizím jazyce, písmo, sádrování, zařizování interiérů a exteriérů atd.

14.   Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

15.   Struktura, obsah, rozsah i zpracování učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

16.   Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN

Večerní studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné

80

1. Všeobecně vzdělávací

25-26

Český jazyk a literatura

8

Cizí jazyk

10

Občanská nauka

1

Dějepis

0-1

Matematika

3

Přírodovědné předměty (FYZ, CHE, ZEK)

3

2. Odborné

 

Společný odborný základ

20-21

Dějiny výtvarné kultury

6-7

Výtvarná příprava

5

Počítačová grafika

2

Technické kreslení

2

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

3

Ekonomika

2

82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

27-32

Konstrukce

2

Materiály

2

Technologie

6

Technologická dokumentace

2

Odborný výcvik

15-20

3. Výběrové

2-7

82-51-L/007 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské

27-32

Konstrukce

2

Materiály

2

Technologie

6

Technologická dokumentace

2

Odborný výcvik

15-20

3. Výběrové

2-7

82-51-L/008 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské

27-32

Konstrukce

2

Materiály

2

Technologie

6

Technologická dokumentace

2

Odborný výcvik

15-20

3. Výběrové
2-7

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky:

1.       Konkretizovaný učební plán, rozpracovaný do jednotlivých ročníků studia, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy. U večerní formy se trvání studia prodlužuje o 1 rok, tj. celkem na 5 let.

2.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

3.       Vyučovací hodiny, které jsou stanoveny pro odborný výcvik, se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní, např. 5 hodin se může soustředit do jednoho vyučovacího dne.

4.       Dále platí poznámky k učebnímu plánu denního studia.