PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Kód a název vzdělávacího programu:

82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/007 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské         

82-51-L/008 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské

Dosažený stupeň vzdělání:

 úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

 maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru je v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Důraz je kladen na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Je připraven k výkonu náročných pracovních činností v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva. Podle příslušného zaměření a podle specifické přípravy se zabývá zhotovováním individuálních uměleckořemeslných výrobků převážně rukodílně podle výtvarných návrhů s použitím původní technologie a původních materiálů. Ovládá základní postupy restaurování a konzervace. Absolvent je vybaven vědomostmi pro podnikatelskou a zaměstnaneckou činnost v malých a středně velkých firmách. Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků a jejich výchovou.

 

1.1   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

Absolvent je veden ke kultivovanému využívání českého jazyka v různých komunikačních situacích, aby chápal význam kultury jazykového projevu pro společenské a pracovní uplatnění a znal zdroje všeobecných informací. Je veden k dovednosti orientovat se v literatuře, k pochopení přínosu umění pro život člověka, k chápání vývoje kultury v historických a společenských souvislostech. Absolvent je veden ke zvládnutí jednoho cizího jazyka na úrovni komunikace ve standardních životních situacích a pro řešení běžných situací pracovního života. Je veden k tomu, aby dovedl získávat a předávat informace v cizím jazyce, naučil se používat odbornou terminologii také v práci se zahraniční odbornou literaturou, seznámil se s kulturou, zvyky a chováním lidí v zemích studovaného jazyka, pochopil je a dovedl tolerovat.

Absolvent je veden k tomu, aby si osvojil a prohloubil základní matematické pojmy a vztahy mezi nimi, naučil se vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace. Dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích, aby si osvojil důležité pojmy, jevy a zákonitosti z fyziky a chemie a aby byl schopen je prakticky aplikovat v oboru. Absolvent je veden k tomu, aby dovedl prakticky využívat základní vědomosti a dovednosti v práci s osobním počítačem při své pracovní činnosti i v občanském životě, chápal základní ekologické zákonitosti a dovedl je uplatňovat pozitivním způsobem ve vlastním oboru.

Absolvent je vybaven rozvinutými pohybovými schopnostmi a dovednostmi, má potřebu pohybové aktivity, má základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy a zásady první pomoci, zásady hygieny a bezpečnosti práce v občanském životě i v pracovních činnostech.

Absolvent je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, je veden ke správnému využívání volného času.

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnost zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

1.2   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent studijního oboru je vybaven vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného vzdělávání, především schopností nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se podmínkám trhu práce, schopností samostatně sledovat vědeckotechnický rozvoj v oboru a získané informace využívat v pracovní činnosti. Je veden k tomu, aby samostatně řešil běžné úkoly na svěřeném pracovním úseku, spolupracoval v týmu, získal schopnost samostatného a pohotového rozhodování a nalézal optimální varianty řešení úkolů. Absolvent je veden k tomu, aby chápal zásady ekonomického myšlení a podstatu základních ekonomických pojmů v tržní ekonomice. 

Po ukončení přípravy ve studijním oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent všech zaměření umí:

-          rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období,

-          ovládat základy kresby ornamentu, figury a modelování,

-          používat předpisy a požadavky Státní památkové péče, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásady poskytování první pomoci,

-          číst a zhotovovat technické výkresy a ovládat další způsoby grafické komunikace,

-          aktivně používat odbornou terminologii svého oboru, je schopen aplikovat poznané jevy, principy, výtvarně estetické vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů,

-          pracovat s osobním počítačem,

-          vhodně uskladňovat materiály a výrobky,

-          provést kontrolu jakosti materiálů a výrobků,

-          posoudit vlastnosti dřeva a ostatního používaného materiálu a zpracovávat ho,

-          dodržovat technologickou a pracovní kázeň a působit v tomto směru na spolupracovníky a podřízené,

-          obsluhovat základní stroje a zařízení v dílnách a provádět jejich běžnou údržbu,

-          uplatňovat základní vztahy své profese k ostatním profesím uměleckořemeslné práce.

V zaměření pro práce truhlářské absolvent umí:

-          vybrat vhodný materiál, rozměřit a narýsovat rovné i zakřivené části,

-          pracovat na základních dřevoobráběcích strojích: řezání, hoblování, soustružení, vrtání ,

-          opracovávat materiál pomocí elektrických ručních obráběcích strojů,

-          vyrábět konstrukční spoje a konstrukční prvky včetně spojů historických,

-          zhotovovat sesazenky dýh, opravovat a vytvářet intarzie, dýhovat, čistit dýhy,

-          dokončovat povrchy ploch broušením, škrábáním, leštěním, nanášet základní a povrchovou lakovou vrstvu,

-          dokončovat povrchy ploch voskem, fermeží, politurou, leštit šelakovou politurou, mořit a bělit dřevo na různé odstíny, vypalovat dřevo a vytvářet patinu povrchu materiálů,

-          provádět jednoduché opravy poškozeného nábytku výměnou dílce, jeho opravu nebo rekonstrukci vsazením, tmelením, obroušením a novou povrchovou úpravou,

-          provádět montáž a sestavování výrobků v dílně i mimo dílnu.

Příprava v zaměření pro práce truhlářské vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva po příslušné praxi byl schopen orientovat se v soudobém výtvarném vývoji se znalostí uplatnění uměleckého truhláře, zhotovit náročné sestavy architektonických celků, zhotovit různé druhy dřevěných a schodišť, provádět obklady deskových i kazetových stropů, obklady stěn, sloupů moderních i slohových, provádět výtvarně náročné zařízení interiérů, základní restaurátorské práce při dodržení záměrů Státní památkové péče, zhotovit náročné ornamentální i figurální intarzie a marketerie včetně jejich oprav ve všech technikách, zhotovit vitríny, zařízení muzeí a reprezentačních místností, zhotovit portály a ostatní práce stavebního truhlářství /okna, dveře/, zhotovit sedací nábytek módní i slohový, vykládat dřevo slonovinou, perletí, želvovinou, kovem, zhotovit kopie slohového nábytku.

V zaměření pro práce řezbářské absolvent umí:

-          měřit, rýsovat, číst technické i výtvarné výkresy a převádět nákresy na materiál, převádět výtvarný návrh do technického výkresu,

-          skladovat jednotlivé druhy materiálů používané v oboru,

-          ručně řezat pilou a hoblovat materiál všemi druhy hoblíků,

-          klížit materiál a připravit materiál pro klížení včetně přípravy lepidel na bázi disperze, připravit dvousložková lepidla, přírodní klihy,

-          provádět konstrukční spoje dřeva /spojení na ozub, čep, spojení hřebem, hmoždinkou apod./,

-          řezat řezbářskými dláty /vrubořezba, řezba používaná v lidovém pojetí, slohová řezba jednotlivých údobí a řezba materiálu pro výtvarný návrh/,

-          brousit nástroje a nářadí /dláta, pily, špičky apod./,

-          přenášet body z modelu při realizaci /pomocí kružidel, zvětšovacího rastru a úhlu, tečkovacího přístroje/,

-          vyřezat kopii rokokového rámečku,

-          zhotovit jednoduchou plastiku nebo jednoduchý reliéf,

-          řezat na pásové a okružní pile, na pásové pile včetně vykružování,

-          pracovat na dekopírce /strojová vibrační pila/,

-          hoblovat na srovnávací fréze, hoblovat a protahovat na tloušťovací fréze včetně prací na tzv. kombinovacím stroji sdružujícím protahovací a srovnávací frézu včetně okružní pily a dlabacího stroje,

-          pracovat na dlabacím stroji, sukovačce, horizontální vrtačce apod.,

-          brousit na pásové brusce,

-          pracovat s ručními elektrickými stroji,

-          mořit dřevo na různé odstíny, patinovat,

-          provádět povrchové úpravy na bázi šelakových politur, nitropolitur, voskování s aplikací starých technologických předpisů.

Příprava v zaměření pro práce řezbářské vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva po příslušné praxi byl schopen zhotovit podle výtvarného návrhu reliéf, sochu apod. včetně výběru materiálu, zhotovit kopii historického artefaktu pro výstavní či jiné účely /plastika, rámy, díly architektury apod./, aby rovněž byl schopen uplatnit své vědomosti a dovednosti v oblasti restaurování dřeva klasickými i současnými způsoby v rámci předpisů Státní památkové péče a ochrany přírody.

V zaměření pro práce čalounické a dekoratérské absolvent umí:

-          vybrat a rozměřit vhodný čalounický nebo dekorační materiál, zhotovit střihový plán,

-          pracovat na základních čalounických strojích: šít, prošívat, rozvolňovat,

-          dělit a spojovat materiály pomocí elektrických a pneumatických ručních strojů,

-          zhotovovat klasické matrace, popruhovat, vázat pružiny,

-          umět čalounit bez pružin a hrany, bez pružin a s hranou, duté čalounění, čalounění s pružinami vrchní a vnitřní, čalounění s pružinovou kostrou, čalounění pryžovláknitými a pěnovými materiály,

-          umět navlékat a prošívat potahy a povlaky, upravovat dekoračními prvky, členit čalouněné plochy.

Příprava v zaměření pro práce čalounické a dekoratérské vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva byl schopen provádět jednoduché dekorační práce, vyrábět složitější dekorace, pracovat samostatně na montážních pracích v objektu mimo dílnu.

1.3   Možnosti uplatnění absolventa

Vykonáním maturitní zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno specifickou přípravou a její profilací podle zaměření v oboru. Jedná se zejména o povolání manuálního charakteru, a to umělecký truhlář, umělecký řezbář a umělecký čalouník a dekoratér.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.