PROFIL ABSOLVENTA

 

 

 

Kód a název vzdělávacího programu:

    82-51-L/011 (85-06-4/01) Uměleckořemeslné zpracování textilu – práce tkalcovské

    82-51-L/012 (85-06-4/04) Uměleckořemeslné zpracování textilu – ruční výšivky

    82-51-L/029 (85-06-4/02) Uměleckořemeslné zpracování textilu – práce gobelínářské 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

  

Výsledky vzdělávání 

            Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Je připraven pro výkon náročných pracovních činností manuálního charakteru v oblasti uměleckořemeslného zpracování textilu. Podle specifické přípravy se především zabývá zhotovováním individuálních uměleckořemeslných výrobků převážně rukodílně podle výtvarných  návrhů s použitím původní technologie a původních materiálů.

            Absolvent oboru má komplexní znalosti o přípravě a výběru materiálů, zhotovování textilních uměleckořemeslných předmětů podle výtvarných návrhů nebo předloh, o závěrečných úpravách a adjustaci finálních výrobků; o základech restaurování historicky cenných předmětů.       

Po ukončení specifické přípravy pro práce tkalcovské absolvent provádí tkaní různých hladkých i vazebně a barevně vzorovaných potahových, dekoračních a oděvních tkanin, koberců i vzorovaných - ze všech druhů textilních materiálů na ručních i mechanických stavech.

Po ukončení specifické přípravy pro ruční výšivku absolvent zhotovuje různé druhy výšivek, např. lineárních motivů plným stehem, jednoduchých a složitých ažur, bílých výšivek. Používá stříbrný, zlatý a hedvábný materiál k vyšívání písma, emblémů a vzorů na textilním podkladě. Aplikuje tkaninu na tkaninu, zhotovuje gobelínové výšivky.

Po ukončení specifické přípravy pro práce gobelínářské absolvent provádí tkaní tapiserií na gobelínovém stavu, tkaní a vázání na ručním kobercovém stavu s použitím klasických textilních materiálů.

Absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování textilu je vybaven vědomostmi pro podnikatelskou a zaměstnaneckou činnost v malých a středně velkých firmách. Pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady škola všeobecným i odborným vzděláváním žáků a jejich výchovou.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování textilu byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby

·          disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,    

·          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

·          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

·          chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

·          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně  ústně i písemně vyjadřovat,  uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

·          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen  vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

·          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a přínosu umění pro život člověka,

·          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

·          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

·          byl schopen používat  cizí jazyk jako prostředek  mezikulturní komunikace v rámci světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby  svého povolání a dalšího vzdělávání,

·          dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

·          používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

·          uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, uplatňoval zásady prostorového vyjadřování,

·          porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.,

·          uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

·          osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

·          dokázal poskytnout  první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

·          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním.

  

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Po ukončení přípravy ve studijním oboru uměleckořemeslné zpracování textilu a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky pro uplatnění v podmínkách průmyslové a živnostenské  výroby  absolvent

·          ovládá obecné principy periodizace historického vývoje společnosti a její výtvarné

       kultury včetně uměleckých řemesel,

·          má znalosti obecných historických zákonitostí estetiky užitého  výtvarného umění,

·          chápe podmíněnost každé vývojové etapy etapou předcházející až po současnost, a to v obecně historickém procesu i v konkrétní oblasti dějin národních a v odlišnosti vývoje výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

·          ovládá základy kresby ornamentu, figury a modelování,

·          dovede vytvářet asociace mezi skutečným tvarem zobrazeného objektu a jeho znázorněním,

·          používá předpisy a aplikuje požadavky Státní památkové péče, včetně zásad prvotní evidence při restaurátorských pracích,

·          používá předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásady poskytování první pomoci,

·          vede prvotní evidenci pracovního času a materiálu,

·          čte a event. zhotovuje pracovní výkresy a ovládat další způsoby grafické komunikace,

·          pracuje s osobním počítačem na přiměřené úrovni,

·          aktivně používá odbornou terminologii svého oboru, aplikuje poznané jevy, principy, výtvarně estetické vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů,

·          orientuje se v popisech pracovních postupů, technologií, materiálů a starých technik,

·          má speciální vědomosti z oblasti uměleckořemeslného zpracování textilu dané  charakterem konkrétní specifické přípravy studijního oboru,  

·          určuje vhodné pracovní postupy, připravuje pracoviště a vybírá vhodné nástroje, stroje a pomůcky,

·          posuzuje vlastnosti textilních materiálů a vhodnost jejich použití v zadaném úkolu,

·          dodržuje technologickou a pracovní kázeň,

·          provádí běžnou údržbu nářadí, strojů a zařízení v dílnách,

·          uplatňuje základní vztahy své profese k ostatním profesím uměleckořemeslné práce,               

·          orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy,

·          vykonává své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

            Příprava ve studijním oboru uměleckořemeslné zpracování textilu vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen

·          stanovovat nejvhodnější  pracovní postupy, samostatně i pro skupinu určovat pracovní    postup, pracovní místo, nástroje, stroje, nářadí,

·          vést pracovní kolektiv jak odborně řemeslně, tak hospodářsky s uplatněním ekonomických hledisek,

·          provádět prvotní i následnou dokumentaci, včetně fotodokumentace a protokolů,

·          navrhovat výtvarné řešení uměleckořemeslných děl, zpracovávat záznamy restaurátorských zpráv a navrhovat restaurátorské záměry a postupy,

·          ovlivňovat vlastní tvorbou směr a vývoj  uměleckého řemesla,

·          prohlubovat své znalosti v oboru studiem literatury,

·          předávat své zkušenosti žákům a spolupracovníkům,

·          posuzovat přímé i nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujímat stanovisko pro jejich řešení.

 

Po ukončení specifické přípravy pro práce tkalcovské absolvent

·          zná technologie ručního tkalcovství a v přehledu tkalcovství mechanické, nejdůležitější vazby listové a jejich provedení na čtverečkovaném papíře včetně návodu, šlapání a závěsu listů, základy vazeb žakárských, jejich aplikace a použití,

·          čte technický výkres pro zpracování tkanin včetně  patron pro ruční vázání koberců,

·          ovládá obsluhu drobných nástrojů a zařízení tkalcoven (člunky, vidličky, nůžky, hřebínky na párání, jehly, metry, vodováhy, elektrické nůžky na koberce apod.)

·          při ručním a strojním zpracování samostatně souká přízi na ručním  kolovartu z předen na cívky kotoučové i bez kotoučů, souká útek na ručním kolovartu (vytáče),

·          řeže vlny pro vázané koberce, přede vlnu ručně na ručním křídle (kolečník), motá ručně spředené vlny a smyčkové příze do klubek,

·          přivazuje osnovy na ruční stav (pletence a osnovní válce), připravuje ruční stav ke tkaní (- navádí do listů, paprsku, zakládá tkaninu, zatkává pro různé druhy tkanin), tká nebo váže (- sleduje správné dostavy v osnově i v útku),

·          při výrobě vzorových tkanin a koberců pracuje podle příslušného vzoru vazby v poměru 1:10 podle patrony a podle návrhu v poměru 1:1, překresluje vzory na osnovu, dodržuje vzor a daný rozměr kusového zboží,

·          tká na stavech s podnožkami, listovkou nebo žakárským strojem, dodržuje správné vazby tkaniny bez vazebních chyb,

·          ukončuje  kusové zboží - t.j. kusy metráže zatkáním, odstřižením a vybalením na stavu,

·          hodnotí kvalitu a dodržení vzoru a rozměru, případně provádí korekturu vzoru s autorem,

·          provádí konečnou úpravu zboží (zakončuje kusové zboží třásněním, šitím nebo lepením, vyšívá chyby v metráži, sešívá rozparky při gobelínové technice),

·          žehlí, propařuje, upravuje závěsy u nástěnných a závěsných tkanin, čistí od prachu a nečistot před restaurováním, provádí ochranu proti molům,

·          realizuje vlastní restaurátorský zásah podle konzultace s památkáři (všívá chybějící osnovní a útkové nitě podle vazby tkaniny, všívá vlasové uzlíky u vázaných koberců v barvě odpovídající původnímu vzoru, zastřihuje vlas, nahrazuje třásně, obšívá okraj, provádí dokončovací práce, připravuje fotografickou dokumentaci restaurování,

·          souká přízi z přaden a cívek na mechanických strojích (zpravidla jednoduché a starší konstrukce bez prvků automatizace,

·          tká přízi na křídlových, případně prstencových skacích strojích,

·          motá přadena z cívek kotoučových nebo křížových na předenovacím stroji,

·          souká útek na cívkových a vytáčových strojích pro hrubší příze,

·          souká efektní příze na speciálních skacích strojích (froté, smyčka, žinilka),

·          provádí snování osnovy na pásovém snovacím stroji (jednobarevné i pestré),

·          postřihuje ručně vázané koberce na příčném prostřihovacím stroji,

·          pracuje při montážích a dokončovacích pracích v náročném prostředí veřejných a společenských prostorů,

·          při vykonávání speciálních prací provádí drobné údržby ručního stavu, kolovratů a skadel, - tj. pracuje se dřevem a kovem, samostatně seřizuje ovládací prvky ručního tkalcovského stavu (včetně kovových stavů na ručně vázané koberce), provádí montáže individuálních textilií (závěsy, tapiserie, tapety, obložení) na podlahy, stěny případně stropy místnosti (v kolektivu).

Specifická příprava pro práce tkalcovské vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování  textilu po příslušné praxi byl schopen

·          realizovat rozměrné práce s náročným vzorovým členěním pro architekturu různého určení (opony pro divadla, předěly stěn, prostorové objekty v interiérech společenského určení, nepravidelné formáty, reliéfní členění vzoru),

·          vykonávat  samostatné, postupně i řídící práce při osazování těchto prací,

·          samostatně rozhodovat o zvolení nejvhodnějších tkalcovských technik pro realizaci daného problému ve výtvarném díle, o těchto otázkách umět jednat s autory díla – výtvarníky, případně architekty,

·          posuzovat a realizovat návrhy výtvarníků s využitím nových materiálů, nového pracovního postupu,

·          zlepšovat dosavadní postupy, vyhledávat a uplatňovat zapomenuté postupy minulosti.

 

Po ukončení specifické přípravy pro ruční výšivku absolvent

·          kreslí a vypichuje pauzy, měří  materiál, stehuje, zhotovuje aplikace, přetiskuje vzory na materiál,

·          umí zafixovat tisk na látku, zhotovuje popruhy k vypínání na rám, vypíná materiály na rám, napíná textilie na bubínek,

·          vyšívá ozdobné stehy, křížkové stehy, mřížky, šije přes vrapy,

·          realizuje techniku bílého vyšívání  a bílé vyšívání plné,

·          protahuje a vyšívá na tylu, síťuje a vyšívá na síti, realizuje nášivkové techniky, maluje jehlou, vyšívá kovovou nití, restauruje  poškozené staré výšivky,

·          strojově šije a entluje základní a pomocné materiály,

·          zhotovuje aplikace, vyšívání plné, dírkové, řetízkové; ažury, richelieu, podkládané vyšívání,

·          při realizaci speciálních prací připravuje prášky pro tisk, žehlí, čistí a udržuje výšivky.

Specifická příprava pro ruční výšivku vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslné  zpracování textilu po příslušné praxi byl schopen

·        prakticky ovládnout všechny techniky výšivky v plném rozsahu,

·        zhotovovat pracovní výkresy pro potřeby výšivky,

·        realizovat návrhy výtvarníků a grafiků,

·        provádět práce restaurátorské, provádět přesné kopie starých výšivek.

 

Po ukončení specifické přípravy pro práce gobelínářské absolvent

·          zná pracovní techniky používané při realizaci nových gobelínů a základy restaurování historických gobelínů,

·          čte a za dohledu výtvarníka rozkresluje pracovní pauzy, čte z kartonu zhotoveného autorem díla, umí vypočítat spotřebu matriálu na realizované dílo,

·          připravuje osnovní nitě do požadované síly, umí vypočítat potřebné délky osnovních nití,

·          stanovuje hustotu (dostavy) osnovních nití podle členitosti výtvarného návrhu,

·          umí nasnovat potřebné osnovy jak v délce, tak i  v hustotě,

·          snímá osnovní nitě ze  snovacího zařízení a vytváří copy,

·          podle hustoty osnovy volí potřebný paprsek, navádí osnovní nitě do paprsku v potřebné šíři, natáčí osnovní nitě na osnovní vratidlo ve stejnoměrném napětí, navádí je do nitěnek v požadovaném pořadí (vazbě) a upevňuje je v požadované napětí na zbožový vál,

·          rozděluje nitě do potřebné dostavy v celé šíři díla, stanovuje pravý úhel mezi osnovními nitěmi a zbožovým válem, vytváří zátkávky díla,

·          pod dohledem výtvarníka vytváří pracovní pauzy, zakládá pracovní pauzy pod připravenou osnovou,

·          realizuje díla pod vedením předáka (mistra nebo pracovníka uměleckého řemesla),

·          vytkává plochy na gobelínu ze smotků útkového materiálu připravených předákem,

·          ovládá různé způsoby spojování jednotlivých ploch gobelínu,

·          zašívá vzniklé technologické rozparky,

·          zhotovuje řetízky při zahájení i dokončení realizace díla,

·          předměřuje rozměry gobelínu ve stavu rozpracovanosti,

·          po ukončení realizace provádí potřebné zatkávky, ustřihuje dokončené dílo a snímá ze stavu,

·          napíná hotové dílo do požadovaných rozměrů, napařuje dílo,

·          ustaluje jeho rozměry, zakládá a přišívá zatkávky, rozměřuje a našívá poutka na zavěšení,

·          podle požadavků našívá nosné popruhy, odparuje podšívky z historických gobelínů, odstraňuje staré zavěšení, staré nosné popruhy, odstraňuje staré restaurátorské zásahy a ostatní nepůvodní části,

·          připravuje historický gobelín k pořízení fotodokumentace, provádí další nutné práce pro přípravu gobelínu k vyčištění,

·          zakládá historický gobelín na restaurátorský stav, provádí zpevnění gobelínu v místech s obnaženou osnovou překrytím osnovy (přepícháním) novým útkovým materiálem v barevném provedení stávající plochy,

·          nahrazuje chybějící osnovní nitě novými, provádí volbu potřebného materiálu na restaurátorské práce, vytkává jednodušší plochy chybějící na gobelínu pomocí jehly,

·          volí barevný materiál po konzultaci s mistrem uměleckého řemesla nebo výtvarníkem,

·         provádí jednodušší restaurátorské zásahy tzv. neznatelnou retuší,

·          po ukončení restaurátorských prací snímá gobelín z restaurátorského stavu, zajišťuje okrajové lemy, ustaluje restaurátorské plochy propařením, našívá nosné a horizontální popruhy, zavěšuje, podšívá historický gobelín podšívkou,

·          při speciálních pracovních úkonech ručně i strojově připravuje potřebný materiál, tká textilní nitěnky v požadované dostavě, pracuje na strukturálních gobelínech podle požadavku autora návrhu.

Specifická příprava pro práce gobelínářské vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování  textilu po příslušné praxi byl schopen

·          spolupracovat s autorem návrhu díla při přípravě realizace,

·          kreslit pracovní pauzy,

·          spolupracovat s barvířem při vybarvování potřebných barevných tónů materiálu,

·          vést kolektiv pracovníků při  realizaci gobelínů,

·          provádět výběr barevných tónů pro celý kolektiv pracovníků na díle,

·          konzultovat technické problémy realizace s výtvarníkem závodu popřípadě s autorem návrhu,

·          provádět nejnáročnější realizace s použitím různých materiálů, vazeb a technik,

·          realizovat strukturální tapiserie, provádět nejnáročnější restaurátorské zásahy a rekonstrukce chybějících částí. 

 

Možnosti uplatnění absolventa 

Vykonáním maturitní zkoušky absolvent získává kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno specifickou přípravou studijního oboru. Jedná se zejména o povolání manuálního charakteru, a to ruční tkadlec, tkadlec tapiserií, ruční vyšívačka.

                 Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.